Sidebar

Меню

насърчаване на заетостта

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 11

  Рубрика: Трудови отношения

  Изявление на вицепремиера Ивайло Калфин, във връзка с определяне на размерите на минималните осигурителни прагове за 2016 г.
  стр. 5

  Основни правила на колективното трудово договаряне - сключване, действие и разпростиране на колективните трудови договори
  авторски материал
  Автор / източник: Смела Нинева
  стр. 7

  Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст
  авторски материал
  Автор / източник: Смела Нинева
  стр. 10

  Писмо № 12-231 от 28.08.2015 г. на МТСП
  Заплащане на извънреден труд на работници и служители на ненормиран работен ден
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 12

  Писмо № 94-2533 от 28.08.2015 г. на МТСП
  Условия за изплащане на парично обезщетение за безработица
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 14

  Писмо № 26-576 от 05.10.2015 г. на МТСП
  Задължение на работодателя да вписва данни в трудовата книжка на работника или служителя
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 16


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Постановление № 296 от 30.10.2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г.
  нормативен акт
  Автор / източник: МС
  стр. 18

  Как се определя линията на бедност
  авторски материал
  Автор / източник: Десислава Димитрова
  стр. 19


  Рубрика:Условия на труд

  Главна инспекция по труда изгради успешно нова информационна система чрез проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
  авторски материал
  Автор / източник: Дина Христова
  стр. 24

  Провеждане на инструктаж на учениците по здравословни и безопасни условия в училище
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 30

  Изисква ли се пожарогасител при експлоатация на електрокари и мотокари?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 31

  Какви медицински документи се представят при сключване на трудовия договор със служител на длъжност “шофьор”?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 32

  Ако в Центъра за трансфузионна хематология е установен режим на непрекъсваем процес на работа, работещите имат право на безплатна храна
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 34

  Преценката за необходимостта от нови измервания на микроклимата в административни сгради е на работодателя
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 35

  При нарушение на нормите по здравословни и безопасни условия на труд, следва да се обърнете към териториалната дирекция “Инспекция по труда”
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 36

  Използването на Книгите за инструктаж е задължително и не може да се замени с друг вид документация
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 37

  Служителите в социалната услуга “Дневен център” имат право на работно облекло
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 38


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Новите моменти в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци в Република България
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Колчаков
  стр. 39

  Постановление № 280 от 15.10.2015 г. за определяне условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.
  нормативен акт
  Автор / източник: МС
  стр. 18


  Рубрика: Социалноподпомагане и услуги

  Какви са условията за получаване на еднократна социална помощ от майка студентка?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 61

  Правила за получаване на детски надбавки
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 62

  Какви детски надбавки се полагат на родители на близнаци?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 62

  При промяна на адреса, приемните семейства запазват статута си, ако уведомят за промяната дирекция “Социално подпомагане”, в която са регистрирани
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 64

  Майка студентка, която работи по трудово правоотношение, няма право на помощ на основание чл. 8а, ал.1 от Закона за семейните помощи за деца
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 65

  Отпускането на семейните помощи за деца с трайни увреждания не зависи от вида на увреждането, а от степента на увреждане
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 66


  Рубрика: Социално осигуряване

  “Коледни добавки” ще получат пенсионерите, чиито пенсии или сбор от пенсии, заедно с добавките и компенсациите към тях са до 300 лв.
  авторски материал
  Автор / източник: Петя Малакова
  стр. 67

  Изчисляване на прогнозна пенсия с помощта на електронните услуги на Националния осигурителен институт
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 68

  Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ от осигурените лица
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 69

  Избор на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 70

  Писмо № 94-2385 от 15.09.2015 г. на МТСП
  Независимо от категорията труд, 10 години трудов и осигурителен стаж не са достатъчни за пенсиониране
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 72

  Писмо № 94-2571 от 18.09.2015 г. на МТСП
  Предвидена е промяна по отношение на вече отпуснатите пенсии, която е свързана с тяхното преизчисляване.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 74

  Писмо № 94-2509 от 18.09.2015 г. на МТСП
  Отпадна възможността социалната пенсия за инвалидност да се получава заедно с друг вид пенсия.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 75

  Писмо № 94-2627 от 06.10.2015 г. на МТСП
  Право на парично обезщетение поради общо заболяване имат всички осигурени за този риск най-малко 6 месеца
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 76

  Писмо № 94-2256 от 15.09.2015 г. на МТСП
  Надвнесени суми за осигурителен стаж не се възстановяват
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 77


  Рубрика: Европейски социални практики

  Контрол за спазването на Европейската социална харта
  авторски материал
  Автор / източник: Красимира Средкова, проф. д-р
  стр. 79
   

  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 октомври до 10 ноември 2015 г.
  стр. 83

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2015 г., кн. 12

  Рубрика: Трудови отношения

  Промени в Кодекса на труда във връзка с правото на обезщетение при придобиване на пенсия в намален размер
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 5

  Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 година
  нормативен акт
  Автор / източник: МС
  стр. 7

  Писмо № 94-2808 от 18.09.2015 г. на МТСП
  Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работника или служителя
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 8

  Писмо № 26-605 от 05.11.2015 г. на МТСП
  Ползване, отлагане и погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 9

  Писмо № 25-76 от 09.11.2015 г. на МТСП
  Зачитане на стаж при определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 14

  Писмо № 94-3418 от 11.11.2015 г. на МТСП
  Изчисляване на обезщетение при прекратяване на трудовия договор от работодателя
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 15


  Рубрика: Условия на труд

  Застраховането на работещите е задължително при условия на трудов травматизъм равен или по-висок от средния за страната
  авторски материал
  Автор / източник: Калина Петкова
  стр. 17

  Заповед № РД-01-898 от 9 ноември 2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.
  нормативен акт
  Автор / източник: МТСП
  стр. 19

  Какво ще проверява ИА “Главна инспекция по труда” в инспекционната кампания във връзка с масовото саниране на сгради
  административна практика
  Автор / източник: ИА "ГИТ"
  стр. 22


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Обява за кампания-2016 на проект “Красива България”
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 26

  Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” на МТСП и Агенцията по заетостта отличиха 19 работодатели на форума “Работодател на годината – 2015”
  Автор / източник: МТСП и АЗ
  стр. 38


  Рубрика: Социално осигуряване

  Кога контролните органи на НОИ съставят ревизионни актове за начет на лекарите от ТЕЛК
  авторски материал
  Автор / източник: Петя Малакова
  стр. 43

  Писмо № 94-2083 от 10.07.2015 г. на МТСП
  Кога се зачита за осигурителен стаж периодът на изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 45

  Писмо № 94-2731 от 07.10.2015 г. на МТСП
  Условия за пенсиониране на учителите от 01.01.2016 г.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 47

  Писмо № 94-3220 от 18.11.2015 г. на МТСП
  Пенсиите се отпускат съобразно действащите към момента на отпускането им разпоредби
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 49


  Рубрика: Европейски социални практики

  Принцип на равно третиране на хората на пазара на труда в Европейския съюз
  авторски материал
  Автор / източник: Георги Филипов
  стр. 50


  Рубрика: България в международния трудов ред

  Агенцията по заетостта посрещна Световната асоциация на обществените служби по заетостта
  административна практика
  Автор / източник: АЗ
  стр. 62


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 ноември до 10 декември 2015 г.
  стр. 83


  УКАЗАТЕЛ на публикациите в списание “Информационен бюлетин по труда” през 2015 година
  стр. 69

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 03

  Рубрика: Трудови отношения

  Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
  Работодателят е задължен да води трудово досие на работника или служителя
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 5

  Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
  Работодателят създава трудово досие на новопостъпил работник/служител още преди реалното му постъпване на работа
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 6

  Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
  В трудовото досие се съхраняват документи във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 7

  Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
  Няма забрана трудовата книжка да се съхранява и от работодателя в трудовото досие при писмено искане от работника/служителя
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 9

  Въпроси и отговори, свързани с трудовото досие на работника или служителя
  При промяна на работодателя в определените от закона случаи, се предават и трудовите досиета на съответните работници и служители
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 9

  Писмо № 94-1002 от 10.02.2016 г. на МТСП
  Заплащане за работа през дните на официалните празници, в случаите, когато представлява извънреден труд и когато не представлява такъв
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 11

  Писмо № 26-231 от 08.03.2016 г. на МТСП
  Командироване на работник или служител
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 13

  Писмо № 94-787 от 11.03.2016 г. на МТСП
  Разпределяне на средствата от фонд СБКО
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 14

  Писмо № 94-628 от 15.03.2016 г. на МТСП
  Не може да се сключва трудов договор “сам със себе си”
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 15


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Политиката по социална икономика и социално предприемачество в България през 2016-2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Тодорова
  стр. 17


  Рубрика:Условия на труд

  Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  Задължения в областта на здравословните и безопасни условия на труд на работодател, който ще приеме на работа работници, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 20

  Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  Документация по здравословни и безопасни условия на труд при промяна на собствеността на предприятието и/или правната му форма
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 26

  Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  Обслужване от служба по трудова медицина в дружество с ограничена отговорност с двама съдружници
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 28

  Въпроси и отговори в областта на здравословните и безопасни условия на труд
  Задължения на работодателя, когато получи Експертно решение на ТЕЛК, касаещо негов работник или служител
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 29

  ИА “Главна инспекция по труда” напомня:
  Срокът за подаване на годишните декларации по чл. 15 ЗЗБУТ е до 30.04.2016 г.
  Автор / източник: ИА "ГИТ"
  стр. 36


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Проектите, включени в Националния план за действие по заетостта за 2016 г. и реализирани съвместно със социалните партньори - инструмент за справяне с предизвикателствата на пазара на труда
  авторски материал
  Автор / източник: Ивета Михайлова-Джекова
  стр. 38

  Проект “Нови хоризонти”
  авторски материал
  Автор / източник: Вилислава Станчева-Иванова
  стр. 45

  Проект “Качествена работна сила - стабилен пазар на труда”
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Найденов
  стр. 47

  Проект “Шанс за работа - 2016”
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Найденов
  стр. 51

  Стартира Схема “Обучения и заетост” за безработни над 29 години по ОП “Развитие на човешките ресурси”.
  Автор / източник: АЗ
  стр. 53

  Близо 30 000 по-малко безработни този януари в сравнение с януари 2015 г.
  стр. 56


  Рубрика: Социално осигуряване

  Промени в наредбите по прилагането на Кодекса за социално осигуряване
  авторски материал
  Автор / източник: Красена Стоименова
  стр. 58


  Рубрика: Европейски социални практики

  Минимални ставки на заплащане и командировъчни пари при командироване на работници и служители в рамките на предоставянето на услуги в страните от ЕС
  авторски материал
  Автор / източник: Михаил Илиев
  стр. 69


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 февруари до 10 март 2016 г.
  стр. 81

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 04

  Рубрика: Трудови отношения

  Хипотези, при които съдът отхвърля иска за възстановяване на работа. Особености във връзка със зачитане на стажа и някои видове обезщетения
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 5

  Бременна работничка или служителка ползва права след удостоверяване на състоянието си пред работодателя с надлежен документ
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 15

  Писмо № 94-3781 от 05.01.2016 г. на МТСП
  Право на обезщетение от 2 или 6 брутни заплати при получаване на пенсия в намален размер след 01.01.2016 г.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 17

  Писмо № 94-104 от 09.02.2016 г. на МТСП
  Заплащане на труда на официален празник
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 18

  Писмо № 94-3576 от 13.02.2016 г. на МТСП
  Обезщетението при пенсиониране се дължи, независимо от правното основание за придобиване право на пенсия
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 19

  Писмо № 26-722 от 25.02.2016 г. на МТСП
  Допълнително споразумение за съгласие по промяна на длъжността и на срока за изпитване
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 20

  Писмо № 94-546 от 08.03.2016 г. на МТСП
  Неплатеният отпуск не е основание за отказ от изплащане на 6 брутни заплати, ако са спазени всички други изисквания
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 22


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Пети европейски форум за социално предприемачество 31 март - 3 април 2016 г.Пловдив, България
  авторски материал
  Автор / източник: Илия Гаралиев
  стр. 24


  Рубрика:Условия на труд

  Психосоциални рискове и стрес на работното място
  авторски материал
  Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
  стр. 29

  Инспекцията по труда предоставя редица електронни услуги за гражданите, които са част от извършваните административни услуги в полза на гражданите, работодателите и работниците. Добре е те да се познават, за да може да бъдат ефективно използвани
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 32


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Задължения на предприятието, което осигурява временна работа към работника или служителя
  авторски материал
  Автор / източник: Ненко Салчев
  стр. 40

  Нови 1100 работни места се откриват по схема “Младежка заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
  Автор / източник: АЗ
  стр. 53

  На трудовите борси, организирани от Агенцията по заетостта през втората половина на март, бяха обявени повече от 5400 свободни работни места
  Автор / източник: АЗ
  стр. 55


  Рубрика: Социално осигуряване

  България и Черна гора подписаха двустранна спогодба за социална сигурност
  авторски материал
  Автор / източник: Николай Алексиев
  стр. 59

  От 31 март започва програмата за профилактика и рехабилитация за 2016 г.
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 64


  Рубрика: Европейски социални практики

  Европейската практика при определяне на минималната работна заплата
  авторски материал
  Автор / източник: EurWORK Мрежа на европейските кореспонденти
  стр. 68


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 март до 10 април 2016 г.
  стр. 81

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 05

  Рубрика: Трудови отношения

  Когато в резултат на трудова злополука или професионална болест е настъпила смърт на работника или служителя, за работодателя възниква имуществена отговорност за вредите
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 5

  Дисциплинарните наказания не могат да се налагат от длъжностно лице, което няма ръководни функции
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 8

  Обясненията на работника или служителя следва да бъдат поискани по повод на извършено от него дисциплинарно нарушение
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 9

  Писмо № 94-739 от 12.04.2016 г. на МТСП
  Право на обезщетение на държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение, когато отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване Ако лицето е работило като държавен служител по служебно правоотношение и отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО, то има право на обезщетение по чл. 106а, ал. 3а от Закона за държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 11

  Писмо № 94-673 от 12.03.2016 г. на МТСП
  Ежегодно оценяване на държавния служител за изпълнение на заеманата от него длъжност На оценяване подлежи всеки държавен служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца за една календарна година.
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 12

  Писмо № 94-625 от 08.03.2016 г. на МТСП
  Обезщетение при пенсиониране по чл. 68, ал. 3 КСО При прекратяване на трудовото правоотношение работникът/служителят има право на обезщетение от 6 брутни заплати, независимо че право на пенсия е придобил при условията на чл. 68, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, щом като то е придобито преди прекратяване на трудовия му договор.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 13

  Писмо № 26-659 от 23.12.2015 г. на МТСП
  Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се полага, след като трудовият договор бъде прекратен, дори да не е на датата на придобиване право на пенсия Разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда не изисква трудовият договор на работника/служителя да бъде прекратен на датата, на която придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за да има право на посоченото обезщетение.
  административна практика

  Автор / източник: МТСП
  стр. 14


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Анализ на регистрираните от Националния институт за помирение и арбитраж случаи на колективни трудови спорове и стачни действия през 2015 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Жасмина Саръиванова, Искрена Йорданова, Камелия Стоянова
  стр. 16


  Рубрика:Условия на труд

  Европейската агенция за безопасност и здраве при работа стартира кампанията “Здравословни работни места за всички възрасти” 2016-2017 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
  стр. 30

  Стартира нова схема по ОП “Развитие на човешките ресурси” “Добри и безопасни условия на труд”
  Автор / източник: МТСП
  стр. 39


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Колчаков
  стр. 41


  Рубрика: Социално осигуряване

  Осигуряване за трудова злополука и професионална болест
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 61

  Процедура за установяване на трудовите злополуки
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 64


  Рубрика: Европейски социални практики

  Социални помощи в държавите - членки на Европейския съюз. Кога е налице законосъобразен отказ за отпускането им съгласно съдебната практика на Съда на ЕС
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 74

  Вашите права в Европа Какви помощи и обезщетения може да получите в Испания
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 81


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 април до 10 май 2016 г.
  стр. 83

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 06

  Рубрика: Трудови отношения

  Преглед на практиката на европейския и на българския съд относно времето на дежурство
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 5

  Работата в лечебни заведения, свързана с обслужване на болни, почистване на помещения и изпиране на бельо, е забранена за лица, ненавършили 18 години
  авторски материал
  Автор / източник: Лариса Тодорова
  стр. 12

  Липсата на отговор от страна на Инспекцията по труда не ограничава възможността на работниците и служителите за оспорване на уволнение
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 13


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Изследване на сключените и действащите колективни трудови договори
  авторски материал
  Автор / източник: Данаил Димитров, Искрена Йорданова, Иваел Лозев
  стр. 16


  Рубрика:Условия на труд

  Правила за безопасна товаро-разтоварна дейност
  авторски материал
  Автор / източник: Веселин Цоневски
  стр. 25

  Инструкция за безопасна работа на електротехник
  авторски материал
  Автор / източник: Веселин Цоневски
  стр. 34


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Нови схеми на ЕС в подкрепа на бизнеса и гражданите
  стр. 37

  Над 1500 свободни работни места на трудовите борси през май
  Автор / източник: АЗ
  стр. 39

  На всяко длъжностно наименование съответства само един код от НКПД-2011
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 41

  Работилите в страна - членка на ЕС имат право на регистрация на трудовата борса в България
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 42

  Ако не сте получавали обезщетение за безработица през целия период, определен от бюрото по труда, имате право да ползвате остатъка след изтичането на трудовия Ви договор, с който е прекъснато ползването на обезщетението
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 43

  Студентите, които искат да работят през свободното си време, нямат право на обезщетение за безработица
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 44

  Безработните над 50-годишна възраст могат да се включат в НП ”Помощ за пенсиониране”
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 45

  Студентите могат да получават обезщетение за безработица, само ако имат внесени или дължими вноски във фонд “Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 и регистрация като безработни в Агенцията по заетостта
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 46

  В Националната класификация на професиите от 1996 г. няма Изчерпателен списък на длъжностните наименования
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 47

  Кой е кодът за длъжността “Главен счетоводител” според действащата НКПД-2011?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 47

  Как мога да си намеря подходяща работа?
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 48


  Рубрика: Социално осигуряване

  Постановление № 136 от 8 юни 2016 година за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
  нормативен акт
  Автор / източник: МС
  стр. 49

  Процедура за признаване на професионалните болести
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 50

  Промяната на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” или фонд “Пенсии за лицата по чл. 69” може да бъде извършена преди отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
  авторски материал
  Автор / източник: Гергана Янкова
  стр. 58

  Лицата, осигурявали се в България и Бразилия ще ползват осигурителни права след влизане в сила на Спогодбата за социална сигурност между двете страни
  авторски материал
  Автор / източник: Ева Стефанова-Тошева
  стр. 59


  Рубрика: Европейски социални практики

  “Brexit” в контекста на социалната политика на Европейския съюз*
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Герганова, Георги Филипов
  стр. 62

  Европейският индекс за социалния прогрес: Къде сме ние
  административна практика
  Автор / източник: Европейска комисия
  стр. 68

  Вашите права в Европа. Европейските формуляри за социалноосигурителни права
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 69


  Рубрика: България в международния трудов ред

  Mеждународна министерска конференция “Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа”
  авторски материал
  Автор / източник: Емилия Войнова
  стр. 72

  Съвместна декларация на министрите на труда и социалните политики на страните-участнички в ПСЮИЕ, приета по време на международната конференция на тема “Посрещане на демографските предизвикателства в страните-участнички
  в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа” 12-13 май 2016 г., гр. София
  стр. 74


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 май до 10 юни 2016 г.
  стр. 83

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 07

  Рубрика: Трудови отношения

  Въпроси и отговори, свързани с ползването на годишния платен отпуск – Как се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 5


  Рубрика: Социален диалог. Жизнено равнище

  Националният институт за помирение и арбитраж успешно завърши изпълнението на проект “Разрешаване на спорове”
  авторски материал
  Автор / източник: Жасмина Саръиванова
  стр. 15


  Рубрика:Условия на труд

  Инструкция за безопасна работа в химическа лаборатория
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Хасъмска
  стр. 23

  Инструкция за безопасна работа с механичен трион
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Хасъмска
  стр. 29

  Инструкция за безопасност при огневи работи
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Хасъмска
  стр. 33

  Инструкция за безопасно съхранение на пестициди
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Хасъмска
  стр. 36


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Задълженията на предприятието ползвател към наетите работници или служители
  авторски материал
  Автор / източник: Недко Салчев
  стр. 39


  Рубрика: Социално осигуряване

  Парично обезщетение за временна неработоспособност
  административна практика
  Автор / източник: НОИ
  стр. 54


  Рубрика: Европейски социални практики

  Политика на Европейския съюз в областта на убежището
  авторски материалл
  Автор / източник: Каролина Димитрова
  стр. 61


  Рубрика: България в международния трудов ред

  Годишната сесия на Международната конференция на труда и нашето учстие - основни теми на дискусиите, резолюции и дневния ред на МОТ до 2030 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Станимира Парапунова
  стр. 73
   

  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 юни до 10 юли 2016 г.
  стр. 87

 • Списание "Информационен бюлетин по труда", 2016 г., кн. 08

  Рубрика: Трудови отношения

  Социалните придобивки по чл. 294 КТ се получават на собствено правно основание, когато са налице основанията за тяхното получаване
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 8

  В Кодекса на труда е регламентирана правна възможност работодателите да прилагат и развиват социална политика в предприятията и организациите, чрез която да осигуряват и частично да задоволяват социално-битовите и културните потребности на работниците и служителите
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 9

  Социалните придобивки в чл. 294 КТ не са изчерпателно изброени
  авторски материал
  Автор / източник: Мариана Василева
  стр. 10

  Когато отпускът за процедура инвитро и този за бременност и раждане се застъпят и платеният годишен отпуск за съответните години не е ползван, той се запазва
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 11

  Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност (чл. 176а, ал. 1 КТ)
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 12

  Логопедите в учебни заведения имат право на удължен платен годишен отпуск в размер на 48 работни дни
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 13

  В случай на прекратяване на трудовото правоотношение поради болест (чл. 325, ал. 1, т. 9 и чл. 327, ал. 1, т. 1 КТ) работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 14

  Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение (външно съвместителство), освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение
  административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 16


  Рубрика:Условия на труд

  Кой трябва да прецени има ли право работодателят да премести трудоустроен работник на друго работно място?
  авторски материал
  Автор / източник: Теодора Дичева
  стр. 18

  Най-честите нарушения, установени от инспекторите по труда при проверките през първото полугодие
  административна практика
  Автор / източник: ИА "ГИТ"
  стр. 23


  Рубрика: Насърчаване на заетостта

  Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
  авторски материал
  Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
  стр. 26

  Регулираните професии в България
  авторски материал
  Автор / източник: Искра Петрова
  стр. 38


  Рубрика: Социална интеграция на хората с увреждания

  Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Надежда Харизанова
  стр. 44


  Рубрика: Социално осигуряване

  Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
  авторски материал
  Автор / източник: Петя Малакова
  стр. 62

  Писмо № 94-1383 от 06.07.2016 г. на МТСП
  Условията за зачитане на осигурителния стаж за учителски стаж административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 67

  Писмо № 94-979 от 14.04.2016 г. на МТСП
  Придобиване право на учителска пенсия и прекратяване на трудовия договор с учител административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 69

  Писмо № 94-319 от 25.03.2016 г. на МТСП
  Какви са условията за отпускане и получаване на наследствена пенсия от деца административна практика
  Автор / източник: МТСП
  стр. 71


  Рубрика: България в международния трудов ред

  Ролята на международните трудови стандарти за борба с детския труд
  авторски материал
  Автор / източник: Александра Александрова
  стр. 73


  Рубрика: Информационен микс

  Трудът и социалната политика от 10 юли до 10 август 2016 г.
  стр. 86

 • Трудови отношения 2016

  Книга годишник. Излиза за деветнадесета поредна година!

 • Трудови отношения 2017

  Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

 • Трудови отношения 2018

  Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Книги