Sidebar

Меню

месечни списания

 • Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 09

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Съдържание на намерението за своене
  авторски материал
  Автор / източник: Нейко Димитров
  стр. 5

  Здравословното състояние на прехвърлителя като предпоставка за недействителност на договора за издръжка и гледане
  авторски материал
  Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
  стр. 15

  И в гражданския процес може да се налагат глоби
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 21

  Решение № 163 от 15.07.2016 г. по гр. д. № 1451/2016 г. на ВКС, І г. о.
  Ограниченото вещно право на ползване е неотчуждимо нито с универсално, нито с частно павоприемство. Прекратяването на юридическото лице без ликвидация в случаите на преобразуване чрез вливане по ТЗ води ли до погасяване правото на ползване на основание чл. 59, ал. 2 ЗС.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 24


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Негаторният иск при защита правото на частна общинска собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 29


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  За промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 36


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Понятията “непълноти и грешки” и “явна фактическа грешка” в кадастралната карта и регистри в контекста на последните промени в ЗКИР
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 44


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Завещание - приращение, заместване, субституция
  авторски материал
  Автор / източник: Цанка Цанкова, чл.кор., проф., д.ю
  стр. 52

  Решение № 95 от 28.06.2016 г. по гр. д. № 703/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
  Допуснато след смъртта на родител пълно осиновяване на дете не рефлектира върху имуществените права, придобити от детето по наследство от починалия родител. Върху правото да наследи имуществото на своя наследодател на способно да наследява лице (родено или заченато към момента на откриване на наследството и родено жизнеспособно) могат да рефлектират само факти, предшестващи откриването на наследството. След откриване на наследството кръгът на призованите към наследяване лица, респективно редът за призоваване към наследяване, може да бъде променен само въз основа на волеизявление на призования към наследяване за отказ от наследство.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 63


  Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

  Актуални въпроси на съгласувателния режим при устройственото планиране и разрешаване на строителството в защитени територии за опазване на културното наследство
  авторски материал
  Автор / източник: Людмил Дамянов
  стр. 67


  Рубрика:Индустриална собственост

  Исково производство по установяване факта на известност или общоизвестност на търговска марка на територията на Република България
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 76

  Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 10

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Плащанията при продажба на вещни права върху недвижими имоти
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 5

  Договор в полза на трето лице. Понятие и действие
  авторски материал
  Автор / източник: Сюлейман Башов
  стр. 12

  Законът позволява освобождаването от такси и разноски по граждански дела
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 21


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Изменение и прекратяване на договора за наем на основание чл. 37л ЗСПЗЗ и чл. 101 ППЗСПЗЗ
  авторски материал
  Автор / източник: Галина Димитрова
  стр. 23


  Рубрика: Кадастър и имотен регистъри

  Неправилно трасиране на парцеларни граници по регулационен план преди 30 години
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 30

  Доказателствената стойност на сателитните изображения в административния процес равна природа на сателитните изображения
  авторски материал
  Автор / източник: Асен Дюлгеров
  стр. 33


  Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Конклудентни действия за приемане на наследството
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 45

  Съпруг не наследява единствено ако има развод или е обявен за недостоен
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 53

  Решение № 150 от 14.07.2016 г. по гр. д. № 6280/2015 г. на ВКС, І г.о.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 55


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Начин на ползване и предназначение на земеделската земя
  авторски материал
  Автор / източник: Мариела Павлова
  стр. 59


  Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

  Преглед на измененията и допълненията в подзаконовите нормативни актове към Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 64


  Рубрика: Защита на личните данни

  Основни права на титулярите на лични данни и способи за правната им защита
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 74

  Важно за Вас

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 09

  Рубрика:Счетоводство и одит

  Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети - инициатива във връзка с оповестяванията
  авторски материал
  Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
  стр. 5

  Счетоводни и данъчни аспекти на преобразуването на търговско дружество чрез вливане
  авторски материал
  Автор / източник: Евгени Рангелов
  стр. 14


  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Данъчно третиране на предоставени на физически лица стипендии и други средства във връзка с тяхното обучение
  авторски материал
  Автор / източник: Евгения Попова
  стр. 25


  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  Солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС
  авторски материал
  Автор / източник: Ваня Димитрова
  стр. 31

  Обезпечения при доставки на течни горива съгласно промените в уредбата на данъка върху добавената стойност
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 39

  Становище № 20-00-171 от 09.09.2016 г. на НАП
  Относно прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б-111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 44


  Рубрика:Местни данъци и такси

  Дължи ли се данък за автомобил, който е иззет в изпълнение на наложен запор
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 66


  Рубрика:Данъчно-осигурителен кодекс

  Възстановяване на срока за обжалване на ревизионен акт
  авторски материал
  Автор / източник: Александра Атанасова
  стр. 69


  Рубрика: Застраховане

  Седем стъпки за „застраховане“ срещу кражба на багаж
  авторски материалл
  Автор / източник: www.zastrahovatel.com
  стр. 72


  Рубрика:Финансово управление

  Промени в Наредба № 3 на БНБ относно прехвърлянето на платежни сметки и таксите, начислявани по тях
  авторски материал
  Автор / източник: Велко Джилизов
  стр. 75

  Рубрика: Делова информация

  Рубрика: Информационен преглед

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 10

  Рубрика: Счетоводство и одит

  Отговорности на независимия финансов одитор относно друга финансова или нефинансова информация
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.
  стр. 5

  Какво са ключовите одиторски въпроси и в кои одиторски доклади се включват
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Страшилова
  стр. 9

  Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

  Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал
  авторски материал
  Автор / източник: Цветана Янкова
  стр. 13

  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Относно промените в ЗДДФЛ, свързани с данъка върху разходите в натура
  авторски материал
  Автор / източник: Лорета Цветкова
  стр. 24

  Данъчно облагане на обезщетение за пропуснати ползи съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 28

  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Кондарев
  стр. 32

  Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

  Някои основни въпроси във връзка с автоматичния обмен на финансова информация
  авторски материал
  Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
  стр. 49

  Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, приети през 2016 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Биляна Гецова
  стр. 54

  Рубрика: Мита. Акцизи

  Нова наредба за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки
  авторски материал
  Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
  стр. 57

  Рубрика: Застраховане

  Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - същност и предимства
  авторски материал
  Автор / източник: Невена Радлова
  стр. 65

  Рубрика: Финансово управление

  Правна същност на финансовата инспекция. Финансовата инспекция като производство
  авторски материал
  Автор / източник: Нина Чилова, д-р
  стр. 72

  Рубрика: Делова информация

  Рубрика: Информационен преглед

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия ни семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец февруари и март:
1. 20 - 22 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.

16 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Валентина Василева
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

19 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов, Лорета Цветкова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика