Sidebar

Меню

месечни списания

 • Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 09

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Съдържание на намерението за своене
  авторски материал
  Автор / източник: Нейко Димитров
  стр. 5

  Здравословното състояние на прехвърлителя като предпоставка за недействителност на договора за издръжка и гледане
  авторски материал
  Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
  стр. 15

  И в гражданския процес може да се налагат глоби
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 21

  Решение № 163 от 15.07.2016 г. по гр. д. № 1451/2016 г. на ВКС, І г. о.
  Ограниченото вещно право на ползване е неотчуждимо нито с универсално, нито с частно павоприемство. Прекратяването на юридическото лице без ликвидация в случаите на преобразуване чрез вливане по ТЗ води ли до погасяване правото на ползване на основание чл. 59, ал. 2 ЗС.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 24


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Негаторният иск при защита правото на частна общинска собственост
  авторски материал
  Автор / източник: Живка Юрукова
  стр. 29


  Рубрика:Земеделски земи, гори и горски територии

  За промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 61 от 05.08.2016 г.)
  авторски материал
  Автор / източник: Стойка Куртева
  стр. 36


  Рубрика: Кадастър и имотен регистър

  Понятията “непълноти и грешки” и “явна фактическа грешка” в кадастралната карта и регистри в контекста на последните промени в ЗКИР
  авторски материал
  Автор / източник: Александър Георгиев
  стр. 44


  Рубрика:Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Завещание - приращение, заместване, субституция
  авторски материал
  Автор / източник: Цанка Цанкова, чл.кор., проф., д.ю
  стр. 52

  Решение № 95 от 28.06.2016 г. по гр. д. № 703/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
  Допуснато след смъртта на родител пълно осиновяване на дете не рефлектира върху имуществените права, придобити от детето по наследство от починалия родител. Върху правото да наследи имуществото на своя наследодател на способно да наследява лице (родено или заченато към момента на откриване на наследството и родено жизнеспособно) могат да рефлектират само факти, предшестващи откриването на наследството. След откриване на наследството кръгът на призованите към наследяване лица, респективно редът за призоваване към наследяване, може да бъде променен само въз основа на волеизявление на призования към наследяване за отказ от наследство.
  съдебна практика

  Автор / източник: ВКС
  стр. 63


  Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

  Актуални въпроси на съгласувателния режим при устройственото планиране и разрешаване на строителството в защитени територии за опазване на културното наследство
  авторски материал
  Автор / източник: Людмил Дамянов
  стр. 67


  Рубрика:Индустриална собственост

  Исково производство по установяване факта на известност или общоизвестност на търговска марка на територията на Република България
  авторски материал
  Автор / източник: Атанас Костов
  стр. 76

  Важно за Вас

 • Дайджест "Собственост и право", 2016 г., кн. 10

  Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

  Плащанията при продажба на вещни права върху недвижими имоти
  авторски материал
  Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
  стр. 5

  Договор в полза на трето лице. Понятие и действие
  авторски материал
  Автор / източник: Сюлейман Башов
  стр. 12

  Законът позволява освобождаването от такси и разноски по граждански дела
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 21


  Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

  Изменение и прекратяване на договора за наем на основание чл. 37л ЗСПЗЗ и чл. 101 ППЗСПЗЗ
  авторски материал
  Автор / източник: Галина Димитрова
  стр. 23


  Рубрика: Кадастър и имотен регистъри

  Неправилно трасиране на парцеларни граници по регулационен план преди 30 години
  авторски материал
  Автор / източник: Петър Лефтеров
  стр. 30

  Доказателствената стойност на сателитните изображения в административния процес равна природа на сателитните изображения
  авторски материал
  Автор / източник: Асен Дюлгеров
  стр. 33


  Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

  Конклудентни действия за приемане на наследството
  авторски материал
  Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
  стр. 45

  Съпруг не наследява единствено ако има развод или е обявен за недостоен
  авторски материал
  Автор / източник: Красимир Добрев
  стр. 53

  Решение № 150 от 14.07.2016 г. по гр. д. № 6280/2015 г. на ВКС, І г.о.
  съдебна практика
  Автор / източник: ВКС
  стр. 55


  Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

  Начин на ползване и предназначение на земеделската земя
  авторски материал
  Автор / източник: Мариела Павлова
  стр. 59


  Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

  Преглед на измененията и допълненията в подзаконовите нормативни актове към Закона за устройство на територията
  авторски материал
  Автор / източник: Милка Гечева
  стр. 64


  Рубрика: Защита на личните данни

  Основни права на титулярите на лични данни и способи за правната им защита
  авторски материал
  Автор / източник: Андрей Александров, д-р
  стр. 74

  Важно за Вас

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 09

  Рубрика:Счетоводство и одит

  Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети - инициатива във връзка с оповестяванията
  авторски материал
  Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
  стр. 5

  Счетоводни и данъчни аспекти на преобразуването на търговско дружество чрез вливане
  авторски материал
  Автор / източник: Евгени Рангелов
  стр. 14


  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Данъчно третиране на предоставени на физически лица стипендии и други средства във връзка с тяхното обучение
  авторски материал
  Автор / източник: Евгения Попова
  стр. 25


  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  Солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС
  авторски материал
  Автор / източник: Ваня Димитрова
  стр. 31

  Обезпечения при доставки на течни горива съгласно промените в уредбата на данъка върху добавената стойност
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 39

  Становище № 20-00-171 от 09.09.2016 г. на НАП
  Относно прилагане на разпоредбите на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 111б-111з от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС). административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 44


  Рубрика:Местни данъци и такси

  Дължи ли се данък за автомобил, който е иззет в изпълнение на наложен запор
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 66


  Рубрика:Данъчно-осигурителен кодекс

  Възстановяване на срока за обжалване на ревизионен акт
  авторски материал
  Автор / източник: Александра Атанасова
  стр. 69


  Рубрика: Застраховане

  Седем стъпки за „застраховане“ срещу кражба на багаж
  авторски материалл
  Автор / източник: www.zastrahovatel.com
  стр. 72


  Рубрика:Финансово управление

  Промени в Наредба № 3 на БНБ относно прехвърлянето на платежни сметки и таксите, начислявани по тях
  авторски материал
  Автор / източник: Велко Джилизов
  стр. 75

  Рубрика: Делова информация

  Рубрика: Информационен преглед

 • Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 10

  Рубрика: Счетоводство и одит

  Отговорности на независимия финансов одитор относно друга финансова или нефинансова информация
  авторски материал
  Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р, д.е.с.
  стр. 5

  Какво са ключовите одиторски въпроси и в кои одиторски доклади се включват
  авторски материал
  Автор / източник: Мария Страшилова
  стр. 9

  Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

  Последните промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на личното ползване на фирмени активи и персонал
  авторски материал
  Автор / източник: Цветана Янкова
  стр. 13

  Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

  Относно промените в ЗДДФЛ, свързани с данъка върху разходите в натура
  авторски материал
  Автор / източник: Лорета Цветкова
  стр. 24

  Данъчно облагане на обезщетение за пропуснати ползи съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица
  административна практика
  Автор / източник: НАП
  стр. 28

  Рубрика: Данък върху добавената стойност

  Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, отнасящи се до обезпечения в полза на държавата при сделки с течни горива
  авторски материал
  Автор / източник: Ивайло Кондарев
  стр. 32

  Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

  Някои основни въпроси във връзка с автоматичния обмен на финансова информация
  авторски материал
  Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
  стр. 49

  Коментар на измененията и допълненията в ДОПК, приети през 2016 г.
  авторски материал
  Автор / източник: Биляна Гецова
  стр. 54

  Рубрика: Мита. Акцизи

  Нова наредба за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки
  авторски материал
  Автор / източник: Ана Стоилова, д-р
  стр. 57

  Рубрика: Застраховане

  Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд - същност и предимства
  авторски материал
  Автор / източник: Невена Радлова
  стр. 65

  Рубрика: Финансово управление

  Правна същност на финансовата инспекция. Финансовата инспекция като производство
  авторски материал
  Автор / източник: Нина Чилова, д-р
  стр. 72

  Рубрика: Делова информация

  Рубрика: Информационен преглед

Книги