Меню

Новото данъчно законодателство през 2020 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.

Традиционен национален учебен семинар

НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 г.
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.

22 - 24 януари 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ,
Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА,
Данъчен консултант
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

 


  • 001
  • 002
  • 003

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Учебна програма

22 януари 2020 г. (сряда)

13.00 - 13.30 ч. Регистрация на участниците в семинара  
13.30 - 13.40 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
13.40 - 17.00 ч. Тема № 1
Промените в ЗДДС, в сила от 1 януари 2020 г.
1. Нов режим „складиране на стоки до поискване“. Условия за прилагане на режима. Документиране и деклариране. Последици при неизпълнение на законовите условия.
2. Нови документи, удостоверяващи ВОД на стоки.
3. Определяне на вътреобщностната доставка при последователни доставки на стока.
4. Ново данъчно третиране на подобренията на сгради. Определение за нова сграда след извършено съществено подобрение. Данъчно третиране на доставката на сграда, след извършено съществено подобрение. Корекции на ползван данъчен кредит на съществените подобрения на сгради.
5. Ново данъчно третиране на доставките на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона, за които държавата упражнява суверенни права, юрисдикция и контрол. Лице задължено да начисли данъка. Данъчно събитие на доставката, документиране и деклариране.
6. Ново данъчно третиране на разходите по изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.
7. Ново основание за регистрация при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. Определение за сродна дейност, лица действащи съгласувано. Сумиране на обороти.
8. Ново основание за регистрация при ВОП на стоки.
9. Ново основание за регистрация на лица, установени извън територията на страната.
10. Липса на задължение за издаване на касова бележка от фискално устройство при извършване на неприсъствено плащане. Определение за неприсъствено плащане. Документиране на продажбата.

Лектор
Калина
Златанова
15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза  

 

23 януари 2020 г. (четвъртък)

09.00 - 17.00 ч. Тема № 2
Промените в ЗКПО през 2020 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
1. Промени в ЗКПО през 2020 г.:
- Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната.
- Хибридни несъответствия.
- Други промени.
2. Нови моменти в годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
2.1. Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
- Отчитане при наемателите на:
• Разходите за наем - линеен или друг метод.
• Допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.).
• Разходите по подготовката и сключването на лизингов договор (комисиони, такси и др.).
• Получените стимули от наемодателите.
- Отчитане при наемодателите на:
• Приходите от наем – линеен или друг метод.
• Отдадените под наем активи.
• Първоначалните разходи във връзка със сключването на лизингов договор.
• Приходите от извършени услуги.
• Предоставените стимули на наемателите.
2.2. Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
- Лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство.
- Лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия.
2.3. Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви.
2.4. Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules).
2.5. Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност.
2.6. Предприятия без дейност.
2.7. Други промени.
3. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи).
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики).
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС).
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение).
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина.
- Данъчно третиране на дивиденти.
- Данък върху разходите.
- Други.
Лектор
Димитър
Войнов
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 - 13.30 ч. Обяд  
15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза  

 

24 януари 2020 г. (петък)

09.00 - 12.30 ч. Тема № 3
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):
1. Изменения и допълнения в закона, които са в сила от 01.01.2020 г. Преглед на промените в ЗДДФЛ, които за първи път се прилагат при годишното облагане на доходите за 2019 г.
2. Задължения на работодателите при годишното приключване на 2019 г.:
- Определяне на годишна данъчна основа, прилагане на данъчните облекчения на годишна база и преизчисляване на дължимия данък;
- Предоставяне на служебни бележки за изплатени доходи – нови моменти и образци;
- Подаване на нов вид справка – Справка за изплатени доходи по трудови правоотношения в НАП. Срокове за подаване и специфики при попълването на справката. Правила за извършването на корекции;
- Предоставяне на информация за доходи, изплатени/начислени в полза на чуждестранни физически лица за целите на автоматичния обмен – нови моменти.
3. Задължения на предприятията при изплащането на доходи по извънтрудови правоотношения, наеми и други доходи, подлежащи на годишно облагане и деклариране:
- Предоставяне на документи за изплатен доход и удържан авансово данък;
- Попълване и подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи през 2019 г. – нов ред за подаване; специфики при попълването на новия образец и нови правила за извършването на корекции в справката;
- Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен с други държави – членки.
4. Промените в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. Особености и нови правила при декларирането на доходите.
5. Други казуси по прилагането на ЗДДФЛ.
Лектор
Лорета
Цветкова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза  
12.30 ч. Закриване на семинара  

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Цена за участие

Цена за участие в семинара:

360.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар, книжката „Правата на човека - твои права” и книгата-годишник на ИК „Труд и право” - „Новото данъчно законодателство през 2020 г.”  

 

Доплащания

Обяд на 23 януари 2020 г. 18.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел "Централ" **** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" **** 108.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Росентро" *** 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Росентро" *** 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня, безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Росентро" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Логистика и настаняване

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел "Централ" ****

Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.

Хотелът разполага сбизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая имателевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.

Страница в Интернет: www.central-hotel.com

Хотел "Росентро" *** Хотел "Росентро" (новото име на хотел "Ренесанс") *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: http://www.hotel-rocentro.com.
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

Заявка за участие

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
20 януари 2020 г.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

Допълнителна информация Tелефони за организационни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64.
Телефони за финансово-счетоводни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/500-00-08.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 


Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...