Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари да дати: 19 - 21 февруари 2020 г. и 18 - 20 март 2020 г.!

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС


ВЪВЕДЕНИЕ 11

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
 
КОДЕКС НА ТРУДА
ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
 
Трудов договор
НАРЕДБА № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
НАРЕДБА № 5 от 29 декември 2002 г.за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
 
Работно време, почивки и отпуски
НАРЕДБАза работното време, почивките и отпуските
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
РЕШЕНИЕ № 821 от 19 декември 2008 г.за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от точноправославното, през 2009 г.
РЕШЕНИЕ № 739 от 21 ноември 2008 г. за разместване на почивни дни през 2009 г.
 
Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност
Общи правила за вътрешния трудов ред в предприятията
 
Трудово възнаграждение и обезщетения
НАРЕДБА за структурата и организациятана работната заплата
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
НАРЕДБА за командировките в страната
 
Специална закрила на някои работници и служители
НАРЕДБА № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
НАРЕДБА за трудоустрояване
НАРЕДБА № 8 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
 
Трудова книжка и трудов стаж
НАРЕДБА за трудовата книжка и трудовия стаж
 
ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Практика на Върховния касационен съд
Указателно съдържание
Решения на Върховния касационен съд
Практика на Министерството на трудаи социалната политика
Писма на Министерството на труда и социалната политика

КОМЕНТАР
1. Трудовото отношение в нормотворческата дейност на Международната организация на труда
2. Общо събрание на работниците и служителите ­ функции и организация на дейността му
3. Информиране и консултиране на работниците и служителите в многонационални предприятия или групи предприятия
4. Информиране и консултиране на работниците и служителите при създаване на европейско търговско дружество.
5. Участие на работниците и служители в управлението на предприятието
6. Сътрудничество и взаимодействие на представителите на работниците и служителите в предприятието и синдикалните организации
7. Процесуално представителство на синдикалните организации
8. Отраслови и браншови колективни трудови договори
9. Вписване на колективните трудови договори
10. Иск за обявяване на недействителността на колективния трудов договор
11. Съдържание на уведомлението за сключването, изменението и прекратяването на трудовия договор
12. Срочен трудов договор за заместване
13. Срочен трудов договор при провеждане на конкурс
14. Трудов договор за работа до 5 работни дни в месеца
15. Практиката на Върховния касационен съд по превръщането на безсрочния в срочен трудов договор за определено време
16. Определяне срока в трудовия договор за изпитване и неговото изчисляване
17. Недействителност на трудовия договор
18. Комисия за допускане и комисия за провеждане на конкурса и техните функции
19. Заемане на длъжност по конкурс, предвиден в закона
20. Сключване на трудов договор със служител в държавната администрация
21. Атестиране на служителите по трудов договор в държавната администрация
22. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
23. Основно и допълнителни трудови възнаграждения
24. Изпълнение на длъжност в институция на Европейския съюз
25. Запазването на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на част от него под наем, аренда или концесия
26. Задължения на работника или служителя за добросъвестно изпълнение на трудовите задължения
27. Ползването на платения годишен отпуск не се погасява по давност
28. Задължение на работодателя за осигуряването на работника или служителя на нормални условия за използване на определената при възникване на трудовото правоотношение работа
29. Задължение на работодателя за предоставяне на обективна и справедлива характеристика и препоръка на работника или служителя
30. Задължение на работодателя за издаване на документи по искане на работника или служителя
31. Нови моменти в правната уредба на ненормирания работен ден
32. Нови моменти в правната уредба на отпуска за бременност и раждане
33. Нови моменти в изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
34. Правилникът за вътрешния трудов ред
35. Ползване на платения годишен отпуск през календарната година, за която се отнася
36. Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск поради разрешен отпуск за временна неработоспособност
37. Определяне на сходната работа по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
38. Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер
39. Задължения на работодателя за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите
40. Задължения на работника или служителя за поддържане и повишаване на професионалната квалификация
41. Разрешение от инспекцията по труда за постъпване на работа на лица до 18-годишна възраст
42. Прекратяване на трудовия договор с работещи пенсионери по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда
43. Мотивиране на заповедта за уволнение
44. Прекратяване на срочния трудов договор за изпълнение на длъжност, докато бъде заета по конкурс
45. Отрицателна атестация и уволнение поради липса на необходимите качества (чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ)
46. Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
47. Оспорване на законността на уволнението на служители по чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда
48. Вписване на трудовия стаж в трудовата книжка въз основа на съдебно решение
49. Разглеждане на трудовите спорове по новия Граждански процесуален кодекс
50. Прихващане на обезщетения при незаконно уволнение
51. Нови моменти в контрола по спазване на трудовото законодателство ­ чл. 402-404
52. Новият закон за инспектиране на труда
53. Обявяване съществуването на трудово правоотношение по чл. 405а от Кодекса на труда
54. Споразумение в административно-наказателното производство
55. Съставяне на актове за установяванена нарушения на трудовото законодателство
56. Разсрочване на задължения по наложени глоби
57. Изменения и допълнения в Закона за защита от дискриминация
 
Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд
 
КОМЕНТАР
1. Службите по трудова медицина
2. Превенция на професионалните рискове
3. Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при проектирането и строителството
4. Изисквания за работните места и работното оборудван
5. Задължения на работниците и служителите за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на тру
 
Част трета
ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за гарантираните вземания на работницитеи служителите при несъстоятелност на работодателя
 
Част четвърта
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за насърчаване на заетостта
ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 19 февруари 2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори “Индустрия” и “Услуги
КОМЕНТАР
1. Изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта през 2008 г.
2. Регистрация на лицата, които търсят работа
3. Право на посреднически услуги по заетостта
4. Програми и мерки за откриване на нови работни места
 
Част пета
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ЗАКОН за уреждане на колективните трудови спорове
 
КОМЕНТАР
1. Поделението по Закона за уреждане на колективните трудови спорове
2. Преговори по време на стачка
3. Символична стачка
4. Решение за обявяване на стачка
5. Заплащане на трудово възнаграждение на работници и служители, които не стачкуват, но са възпрепятствани да изпълняват трудовите си задължения, поради провежданата стачка
6. Експертната комисия по приложение на конвенциите и препоръките на МОТ и стачното законодателств