Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Новости в уредбата на задължението на работодателя за издаване и предоставяне на документи на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 5

Предпоставки за превръщане на безсрочния трудов договор в трудов договор за определен срок
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 8

Болничният лист не удължава срока на предизвестието
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 11

Нови моменти в правната уредба на ненормирания работен ден
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 12

Задължението за обучение следва да се осъществява в рамките на работното време
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 15

Социално-битово и културно обслужване в предприятието
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 19

Уволнение на болни само с разрешение
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 26

Отказът да се получи заповедта не спира уволнението
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 27


Рубрика: Държавна служба

Промените в Закона за държавния служител, свързани с назначаването на хора с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 29

Писмо № 04-04-131 от 9.01.2009 г. на МДААР
Относно прилагане на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 31

Писмо № 04-04-131 от 9.01.2009 г. на МДААР
Относно прилагане на Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 32

Писмо № 1700-10 от 27.01.2009 г. на МДААР
Относно възникване на служебното правоотношение по заместване на отсъстващ държавен служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 33


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Национална стратегия за учене през целия живот 2008-2013 година
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 35


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
стр. 41

При престой се плаща брутна заплата
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 43

Класове се плащат при работа по два договора до 8 часа дневно
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 44


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Новият Закон за инспектиране на труда
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 45


Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 49


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в реда за подаване на данни от работодателите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 53

Новият Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионната система
авторски материал
Автор / източник: Драгомир Драганов
стр. 59

Удостоверяване на осигурителен стаж, придобит по реда на двустранен договор в областта на социалното осигуряване или съгласно европейските регламенти
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 70

Писмо № 943-409-1 от 9.01.2009 г. на НОИ
Целият ми стаж е като настройчик-програмист на високопроизводителни металорежещи машини в “Завод за автоматика и телемеханика на ЖП транспорт” - София. Прилагам и документи за характеристиката на работата, както и за получаваното допълнително трудово възнаграждение за втора категория, като ви моля въз основа на тях да определите от коя категория е трудът ми?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Писмо № 94В-1982-1 от 8.01.2009 г. на НОИ
От 15.09.1974 г. до 30.06. 1975 г. бях изпратена на обучение в Централната комсомолска школа “Г. Димитров” при ЦК на ДКМС. Интересува ме зачита ли се този период на обучение за трудов стаж при пенсиониране?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75

Писмо № 94С-2594-1 от 10.01.2009 г. на НОИ
От 14.03.1978 г. до 05.02. 1985 г. съм работил като стрелец на полигон за борба с градушките. Интересува ме от коя категория ще бъде зачетен трудовият ми стаж при пенсиониране?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76

Писмо № 66-11-4 от 14.01.2009 г. на НОИ
Работник има осигурителен стаж, положен при условията на трета категория труд 25 години и 4 месеца и при условията на втора категория - 15 години и 20 дни. Осигурителният стаж от втора категория, положен до 27.11.2008 г., е 14 години 10 месеца и 15 дни и за времето от 01.01.2005 до 27.11.2007 г. извънреден труд 2 месеца и 5 дни като началник смяна “Леярен цех”, съгласно чл. 2, т. 4 от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране. Може ли положеният извънреден труд да допълни до 15 години осигурителния стаж от втора категория труд и на лицето да се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 77

Писмо № 94Д-1934-1 от 29.01.2009 г. на НОИ
Работил съм във фирма “Нистра” - София, но нямам документ за категорията на стажа. Мои колеги, с които сме работили заедно една и съща работа, се пенсионираха при втора категория. Представям копие от трудовата ми книжка. Моля да ми отговорите от коя категория е трудът ми?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 3/2009
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"