Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.
Във връзка със ситуацията в Италия, породена от разпространението на болестта коронавирус COVID-19, отменяме учебния семинар!

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Красимир Машев, Диана Митева, Костадинка Недкова, Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв. с ДДС

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Ривиера“, Хотелски комплекс „Ривиера Бийч“ 5*
Лектори: Д-р Томчо Томов, Ненко Салчев, Катя Кашъмова
Цена: Около 720.00 лв.

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

При обещание за прехвърляне собствеността върху недвижим имот и при доброволно въвеждане във владение на кандидат-купувача, той може да иска сумата,с която се
е увеличила стойността на вещта вследствие на тези подобрения към деня на постановяване на съдебното решение.
 

Чл. 72 ЗС
 
Решение № 270 от 6.03.2006 г. на ВКС, IV г.о.
 
Производството е по чл. 218а, ал. 1, б. “б” ГПК.
С първоинстанционното решение от 12.05.2000 г. по гражд. д. № 2888/1997 г. СГС, I г.о., 4-ти състав е уважил предявения срещу касаторите иск, който е квалифицирал по чл. 59
ЗЗД, като ги е осъдил да заплатят на ищците (сега ответници по касационната жалба) сумата 14 400 лв., с която сума се е увеличила стойността на недвижим имот в гр. С., заедно
със законната лихва от 30.06.1997 г., както и разноски съобразно уважения размер, като за разликата до пълния предявен размер от 15 692,85 лв. искът е бил отхвърлен. Със същото
решение градският съд е отхвърлил изцяло иска по чл. 86 ЗЗД - за мораторна лихва за периода от 01.07.1994 до 30.06.1997 г.
Със сега обжалваното въззивно решение апелативният съд е отменил първоинстанционното решение в частта, с която е разгледан искът по чл. 59 ЗЗД за сумата 15 692,85 лв., в т.ч.
и в частта за разноските, вместо което е постановил друго, с което е осъдил ответниците (сега касатори) да заплатят на основание чл. 74, ал. 2 във връзка с чл. 72, ал. 1 ЗС сумата 13
023 лв., представляваща увеличена стойност на процесния имот вследствие извършени в него подобрения, заедно със законната лихва от завеждане на иска - 30.06.1997 г., до
окончателното изплащане на сумата.
Апелативният съд обосновано е приел, че ищците (сега ответници по касация) са установили от 1993 година до завеждане на делото (30.06.1997 г.) фактическа власт върху
половината от дворното място и от жилищната сграда, която власт правилно е квалифицирана от съда като владение. От показанията на свидетелката М. Ц. Т. (сестра на
ответницата-касатор З. Ц. Н.), разпитана в първата инстанция на 03.05.2000 г., е установено, че ответниците (сега касатори) са разделили къщата между двамата си сина, като за
ищеца С. е останала недовършената част от сградата, а за брат му - готовата част. Пред свидетелката Т. касаторката е заявила: “... те да си правят каквото искат от къщата...”,
респективно: “...всеки да си прави каквото иска в неговата част...”. Същата свидетелка е установила още едно съществено за изхода на делото обстоятелство, а именно факта на
постигната устна договорка между ищеца и неговите родители (сега касатори) за прехвърляне на собствеността върху преустроената част от жилищната сграда. Въпреки че не се е
стигнало до сключване на окончателен договор (документите за който са били подготвени от бъдещия приобретател), правилно въззивният съд е приел наличие на субективния
признак на владението. Установената в полза на владелеца презумпция на чл. 69 ЗС, че вещта се държи от него като своя, докато не се докаже, че я държи за другиго, не е била
оборена. Ответниците (сега касатори) не са успели да опровергаят законовото предположение, като докажат, че ищците не са държали половината от процесния недвижим имот
като свой. Фактическата власт не е била установена например въз основа на договор за наем или за заем за послужване, при което би могло да се приеме, че имотът е държан за
другиго (неговите собственици).
Неоснователни са и доводите в жалбата, че въззивният съд не е отчел факта, че ищците са съответно син и снаха на ответниците (касатори). Неоправдано би било купувач, получил
владението на имота по един предварителен договор (в преобладаващия брой случай лице, чуждо на собственика), да се ползва от законовата възможност за благоприятна
ликвидация на отношенията във връзка с извършените от него подобрения (чл. 70, ал. 3 ЗС), а син и снаха (както е в случая), които са обособили къщата като двуфамилна,
превръщайки западната й част в самостоятелно жилище; при доказано наличие на обещание за прехвърляне собствеността върху преустроената част и след доброволно отстъпване
владението върху имота да нямат право на увеличената му стойност (чл. 74, ал. 2 във връзка с чл. 72, ал. 1 ЗС) вследствие извършени със знанието и съгласието на собствениците
подобрения. Въззивното решение е постановено след пълна и обективна преценка на събраните доказателства и в съответствие с материалния закон.