Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

При наличието на конкуриращи се титули за правото на собственост не е налице основание за изземване на имота по чл.65, ал. 1 ЗОС. Решаването на спора за собственост следва да стане в общото исково производство.

Чл. 65, ал. 1 ЗОС

Решение № 261 от 9.01.2007 г. на ВАС, III г. о.


Производството е по чл. 33 и сл. от Закона за Върховния административен съд.
Образувано е по касационната жалба на кмета на Община П. против решение по адм. д. № 1054/2005 г. по описа на П. окръжен съд. Иска отмяна на решението като неправилно, защото заповедта за изземване на общински имот от Х. Х. П., ползващ същия без правно основание е законосъобразна. След изменението на чл.5 от реституционния ЗВСНОИ по ЗТСУ и др. (ДВ, бр. 96 от 1999 г.) отстъпените в обезщетение жилища стават общинска, а не държавна собственост. Заповедта може да се издаде и след изтичане на 6-месечния срок, който е инструктивен. Необосновано съдът е приел, че има непълнота на доказателствата относно полученото в обезщетение жилище.
Ответната страна Х. Х. П. оспорва касационната жалба чрез процесуалния представител. Иска оставяне на решението в сила, защото актът за общинска собственост няма правопораждащо действие. Отчужден е имот и е недопустимо обезщетение с тристаен апартамент години по-късно, тъй като такова обезщетяване не е равностойно. Процесният апартамент е закупен от СУ “С.” и затова не представлява имотно обезщетение, налице е парично обезщетение.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава становище за основателност на жалбата. От приложеният нот. акт № 66/1972 г. се установява, че Х. Х. П. е обезщетен имотно с процесния апартамент. Това се установява и от решение по адм. д. № 4910/92 г. по описа на ПОС и по адм. д. № 7292/1994 г. Актът за общинска собственост установява правото на общинска собственост, ответникът е уведомен доброволно да освободи имота и като не го е направил, ползва същия без основание.
Върховният административен съд, III отделение, като взе предвид, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 33, ал. 1 от Закона за Върховния административен съд, намира същата за допустима. Разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:
Производството пред окръжния съд е по реда на чл. 65, ал. 4 от Закона за общинската собственост и е образувано по жалбата на Х. Х. П. против заповед № РД-05-495/29.06.2005 г. на кмета на Район “Ц.” на община П. за изземване от жалбоподателя на общински имот, находящ се в гр. П., ул. “Х. К.” № 8, бл. 2, вх. А, ап. 19, поради това, че го ползва без основание. Административният орган се е позовал на АОС № 76 от 16.04.1998 г., издаден на основание влязло в сила съдебно решение от 29.06.1994 г. на ПОС. По делото е установено, че в производство по чл. 4 ЗВСНОИ по ЗТСУ и др. жалбоподателят е поискал отмяна на отчуждаване по ЗПИНМ през 1963 г. на 1/4 ид. ч. от магазин, находящ се в гр. П., ул. “В. К.” № 35, сега ул. “А. I”. С решение от 29.06.1994 г. по адм. д. № 4910/1992 г. по описа на ПОС собствеността е възстановена под условие “след изпълнение на чл. 5 ЗВСВНОИ по ЗТСУ и сл. С решение № 1172/24.04.1996 г. по адм. д. № 1992/1994 г. в производство по чл. 225 ГПК по реда на надзора е отменено решението в частта, в която е постановено, че собствеността се възстановява след изпълнение на разпоредбата по чл. 5 ЗВСВНОИ. За процесния имот жалбоподателят се легитимира като собственик с договор от 09.04.1970 г. със СУ “С.” при ГНС-П. и нот. акт № 66, н. д. № 2840/1972 г. по чл. 55 ЗПИНМ за покупка на апартамента на цена 10 423 лв., от които купувачът е внесъл свои собствени 4493 лв., а останалите 5 930 лв. са платени с разрешен жилищен заем от ДСК (удостоверение № 6016262-8/14.06.1993 г. на РДСК 4 гр. П.). Спорът по делото е дали обезщетението за отчуждения имот е парично в размер на 1871, 64 лв., видно от представеното извлечение от БИБ, 1965 г. (л. 30 от делото), или имотно, предвид р. IV от протоколно решение № 5/07.03.1967 г. и приложен списък “справка” от 23.12.1969 г. (л. 50 и 52 от делото) за обезщетени собственици на отчуждени имоти за държавно, групово, обществено и кооперативно жилищно строителство през 1967 г. с жилища и блокове.
За да отмени заповедта за изземване, окръжният съд е приел, че е налице спор за вида на обезщетението и затова има спор за материално право върху процесния апартамент, поради което при наличие на конкуренция на права, не следва да се прилага административната процедура по чл. 65 ЗОС.
Решението е правилно и следва да се остави в сила поради липсата на касационни основания по чл. 218б, ал. 1, б. “в” ГПК във връзка с чл. 11 от Закона за Върховния административен съд.
Освен вещноправни способи за защита правото на собственост, законодателят е уредил и административноправни способи, когато се касае за имот - общинска или държавна собственост, при облекчена процедура. Съгласно чл. 65, ал. 1, предл. 1 ЗОС, когато общински имот се владее или държи без основание, се изземва въз основа на заповед на кмета. Материалноправните предпоставки са собственост на общината върху имота и липсата на правна връзка между страните, създадена по силата на закона или по тяхна воля. В случая се установява, че между община П. и Х. Х. П. няма сключен договор, а ползването на имота не е по силата на други правоотношения с общината, които да са възникнали по силата на закон. Като собственик на имота се легитимират както Х. П., така и община П., съответно с нотариален акт и с акт за общинска собственост. Общината се легитимира с АОС № 76/1998 г., издаден на основание съдебното решение за отмяна на отчуждаването. Решаването на спора за собственост при наличието на конкуриращи се титули за право на собственост следва да стане в общото исково производство, в което гражданският съд да се произнесе дали ще се зачете в полза на общината вещноправен ефект на съдебното решение по адм. д. № 4910/1992 г. по описа на ПОС спрямо процесния апартамент. Самото съдебно решение на административния съд, с което се възстановява собственост върху отчужден недвижим имот, не решава имуществения спор за собственост върху процесния апартамент, тъй като в случая е спорно дали в отчуждителното производство е определено имотно или парично обезщетение. Х. П. е защитил пред административния съд твърдението си, че ползва апартамента на основание нотариален акт за покупко-продажба, като цената е платена с лични средства. За настоящото производство ангажираните и посочени по-горе доказателства са достатъчни, за да се приеме, че не са налице материалноправните предпоставки за изземване на имота по реда на чл. 65 ЗОС. Като е отменил заповедта за изземване, окръжният съд е постановил обосновано и законосъобразно решение, при спазване на процесуалноправните норми и обсъждане на относимите за спора доводи и доказателства.
Не са налице твърдените касационни основания, поради което и на основание чл. 40, ал. 1 ГПК, Върховният административен съд, III отделение, оставя в сила решение № 428/19.04. 2006 г. по адм. д. № 1054/2005 г. по описа на ПОС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.