Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Редът за връщане на отчужден за благоустройствени мероприятия недвижим имот е по специалния ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др., и ако страната-ищец не е спазила този ред, тя не би могла успешно да проведе иск за ревандикация на този имот.
Чл. 1 и 4 ЗВСВОНИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС

Параграф 9, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ
Чл. 108 3С

Решение № 373 от 30.05.2007 г. на ВКС, V г.о.


Производството е по чл. 218а, б. “а” ГПК.
К. Г. Б. и Д. Г. Б., двамата от гр. С., чрез своя процесуален представител адвокат С. Б. С. са обжалвали решението на СОС от 27.05.2005 г. по гражд. д. № 268/2005 г., с което е оставено в сила решението на СРС от 13.01.2005 г. по гражд. д. № 690/2004 г. С това решение районният съд е отхвърлил исковете им за собственост върху имоти с пл.№ 526 и 562 кв. Н. с.-изток с обща площ 2 450 кв.м, предявени срещу община гр. С. В касационната жалба се поддържат оплаквания за неправилност на постановеното решение поради допуснати нарушения на материалния закон и като необосновано-отменителни основания по чл. 218б, ал. 1, б. “в” ГПК.
Върховният касационен съд, след проверка на изложените основания за касация на въззивното решение, прие следното:
Оплакванията са неоснователни.
Ищците-касатори не са установили правата си на собственост върху имотите - предмет на делото.
Било е установено, че Е. К. Б., починала на 03.11.1990 г. и оставила като свои наследници двамата си сина К. и Д. Г. Б., е била отчуждена и обезщетена собственица на имоти с пл. № 526 и 562, находящи се в кв. Н. с.-изток гр. С. Отчуждението е било със заповед № 63/09.1975 г. и с писмо от 04.08.1975 г. № 8508 определената като обезщетение сума от 2248,90 лева е била изплатена. С това отчуждителното производство е приключило. Имотът е бил отчужден за мероприятие на държавата - за парк “Комсомолец” и ако ищците са искали възстановяване на собствеността, редът за това е бил по специалния ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗГПИНМ и др.
По общия ред - по реда на чл. 97, ал. 1 ГПК, както е бил петитумът на исковата молба, или по чл. 108 ЗС, както е било посочено в другата част на исковата молба и каквито са били данните по делото, че не ищците се намират във владение на имота и за това техният правен интерес е бил именно ревандикационен иск, а не установителен - наследниците на Е. Б. не са могли да установят, че са собственици към настоящия момент. Мероприятието, за което имотът е бил отчужден, съгласно заключението на вещото лице Р. Х. е било изпълнено. Но дори и да не е било изпълнено, ищците пак не са можели успешно да проведат своите искове. Защото това обстоятелство - “... и ако мероприятието, за което е отчужден имотът фактически не е започнало”, има значение само в производството по чл. 1 ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС - специално производство, ограничено с преклузивен срок от 6 месеца от влизането на закона в сила - чл. 4 ЗВСВНОИ по ЗТСУ и т.н. Що се касае до твърдението, че в случая намирали приложение разпоредбите на § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗУТ, същото е несъстоятелно. Както се установява от самия текст на § 9, ал. 1, става въпрос за започнали при действието на отменените разпоредби на глава пета, раздел I ЗТСУ отчуждителни производства,по които е била издадена заповед за отчуждаване, и недвижимият имот е бил завзет до 30.10.1998 г., но не са приключили производства. В случая цялото отчуждително производство е приключило още през 1975 г., и след като не е било проведено специално производство за реституиране на отчуждените имоти, бившите им собственици не са активно материалноправно легитимирани да искат връщане на собствеността и владението върху тях.
Решението на СОС е правилно постановен съдебен акт и не са налице отменителните основания - неправилност поради допуснати нарушения на материалния закон и на съществени съдопроизводствени правила и необоснованост - по чл. 218б, ал. 1, б. “в” ГПК. За това следва да остане в сила.