Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

8 - 10 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв.

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Статутът на една вещ като недвижим имот се определя въз основа на закона и характеристиките на вещта, а не от волята на страните. При извършване на разпоредителни сделки с такива имоти те следва да спазват предвидената от закона форма, която е условие за тяхната валидност. Вещноправният ефект на договор за продажба на недвижим имот настъпва от датата на нотариалния акт.
Правото да се развали един договор е санкция за неизпълнение на задължения по валидно сключена сделка.

Чл. 18 ЗЗД
Чл. 26, ал.2 и 4 ЗЗД
Чл. 87 ЗЗД


Решение по ВАД № 148/2004, постановено на 9.11. 2005 г.

Ищецът претендира връщане на цената на основание разваляне на договора.
Правото да се развали един договор е санкция за неизпълнение на задължения по валидно сключена сделка.
За да се обсъжда въпросът развален ли е договорът и от кого, е необходимо да се изясни предварителният въпрос за валидността на процесния договор, макар той да не е бил предмет на спор между страните. Това е така, защото разпоредбите за нищожност са от императивен характер и съгласно доктрината и постоянната съдебна и арбитражна практика, при образуван процес правораздавателният орган е длъжен служебно да следи за пороци на сделката, които водят до нейната нищожност, независимо от волята на страните.
В предмета на договора е включен недвижим имот с особено предназначение - сградата на локална отоплителна централа (ЛОЦ). Останалите вещи са инсталирани и се съхраняват в тази сграда. В процесния договор страните третират сградата като такава със статут на временно строителство. От представеното по делото разрешение за строеж и според заключението на вещото лице (строително-техническата експертиза) постройката на ЛОЦ е законно изградена временна сграда по чл. 120, ал. 4 ППЗТСУ (отм. ДВ, бр. 6 от 1998 г.), върху терена на парцел, който е собственост на държавата. Постройката е приета и въведена в експлоатация с Протокол обр. 16. Тези постройки са самостоятелни обекти на правото на собственост и имат статут на недвижими имоти по смисъла на чл. 110, ал. 1 ЗС, доколкото са изпълнени особените изисквания на последователно променяната нормативна уредба. От това следва, че те могат да бъдат и предмет на разпоредителна сделка. Постройката на ЛОЦ е недвижим имот по смисъла на чл. 110 ЗС и съгласно действащото към момента на извършване на сделката законодателство - ЗУТ в сила от 31.03. 2001 г., и специално параграф 182 от Преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 63 от 2003 г.), доколкото само строежите, обектите и съоръженията по чл. 54, 55, чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал.1 не представляват недвижими имоти по смисъла на чл. 110 ЗС, не се нанасят в кадастралната карта, за тях не се съставят и издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър.
Постройките по чл. 120, ал. 4 ППЗТСУ са собственост на собственика на земята, върху която са построени, по силата на чл. 92 ЗС. Постройката на ЛОЦ, заедно с активите по приложението към договора, са непарична вноска на държавата при учредяване на дружеството на ищеца.
В представените и приети по делото писмени доказателства фигурира и заповед на главния архитект на С., с която е одобрен частичен регулационен и кадастрален план за парцел ХII - топлоцентрала. С този план сградата е придобила постоянен устройствен статут.
Статутът на една вещ като недвижим имот се определя въз основа на закона и характеристиките на вещта, а не от волята на страните. При извършване на разпоредителни сделки с такива имоти те следва да спазват предвидената от закона форма, която е условие за тяхната валидност. Вещноправният ефект на договор за продажба на недвижим имот настъпва от датата на нотариалния акт.
От приложеното по делото копие от процесния договор, което не се оспорва, се установява, че той е сключен в обикновена писмена форма. В Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, чиято процедура е следвана при сключване на процесния договор, не е предвидено изключение от предвидената в чл. 18 ЗЗД форма за валидност, каквато съдържа чл. 35 ЗПСК за договорите за приватизационна продажба на недвижими имоти, извършвана от органите по чл. 3, ал. 3 ЗПСК.
Горните констатации налагат да се приеме, че в частта по отношение на постройката договорът е нищожен поради липса на форма, която е условие за валидност на сделката. Нищожността на тази сделка не може да бъде преодоляна чрез позоваване на разпоредбата на чл. 293, ал. 3 ТЗ. Поради несъмнената връзка между постройката и останалите активи предмет на договора, не би могло да се приеме, че той би бил сключен и без нищожната клауза, още повече като се имат предвид задълженията на купувача по договора, предвидени в чл. 4 от същия (чл. 18 във връзка с чл. 26, ал. 2 и 4 ЗЗД).
Въз основа на горното РО приема, че нищожността на продажбата на постройката води до нищожност на целия договор. Следователно той не е породил вещноправния си транслативен ефект - ищецът не е станал собственик на активите - предмет на договора. Нищожните договори не подлежат на разваляне, поради което са правно ирелевантни и въпросите за вината за неизпълнение на този договор.