Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

ВЪПРОС: През 1949 г. е декларирана гора в землището на с. Гигинци, община Брезник, област Перник, от моя дядо и двамата му братя, сега покойници. Горите са записани поименно в размер 57 дка, т.е. братята Захари, Асен и Димитър Гигови Дойчинови. Заявих гората и представих удостоверение за наследници на моя дядо, за двамата му братя - не. С решение на общинската служба “Земеделие и гори” гр. Брезник беше възстановена собствеността върху 1/3 от декларираната гора - 12,33 дка на името на наследници отново на тримата братя, поради липса на удостоверение за наследници на двама от тях. Обжалвах в срок чрез общинската служба “Земеделие и гори” пред районния съд в гр. Брезник. Впоследствие се оказа, че жалбата не е изпратена в съда, а е изчезнала.
Правилно ли е постановено решението на общинската служба “Земеделие и гори”? Ако е правилно, ние - наследниците на един от братята, каква вина имаме, за да сме ощетени? В случай че решението не е правилно, какво следва да се направи?

Павлина Иванова, Брезник

ОТГОВОР: Не съобщавате по какъв повод е декларирана гората от 37 дка през 1949 г. Не сочите и правното основание, на което са отнети земите от наследодателите Ви. Щом е постановено решение за възстановяване на собствеността им, възможни са няколко хипотези.
Законът за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) урежда възстановяването правото на собственост върху горите и земите, включени в държавния горски фонд, съгласно Закона за трудовата поземлена собственост (1946 г.), Закона за собствеността и стопанисването на частните гори (1947 г.), Закона за стопанисване и ползване на горите (1948 г.), Закона за горите (1958 г.), Наредбата-закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея (1944 г.), Указа за задължителното пререгистриране на непокритите земеделски имоти (1949 г.), както и по силата на последвалите закони, укази и актове на Министерския съвет, Държавния съвет и Президиума на Народното събрание. Това право на собственост се възстановява на български физически и юридически лица, от които те са били отнети, или на техните наследници и правоприемници.
Правоимащите можеха да подадат заявление за възстановяване правото си на собственост в общинските служби по земеделие и гори по местонахождение на имотите до 30.06.1999 г. Пропусналите да подадат заявление в срок установяват с иск срещу общинската служба по земеделие и гори правото да възстановят собствеността си върху горите и земите от горския фонд. Правото на собственост се доказва с нотариални крепостни актове, нотариално заверени писмени договори, вписани протоколи за делба, съдебни актове, а при липса на такива - с емлячни и данъчни регистри, протоколи от комисиите по трудово-поземлената собственост, удостоверение за дялово участие в кооперации, стопански карти и списъците към тях и други писмени доказателства, допустими по Гражданския процесуален кодекс.
Правото на собственост върху горите и земите от горския фонд се възстановя в сегашното им състояние по място и в граници към датата на отнемането им, ако границите на терена към датата на влизането на закона в сила съществуват или са възстановими. Правото на собственост върху горите и земите от горския фонд, чиито реални граници не могат да бъдат установени, се възстановява с равни но площ, а при възможност - и по вид гори и земи от държавния горски фонд в същата местност от землището на населеното място или в съседно землище в границите на общината. В случаи на несъществуващи или невъзстановими стари реални граници собствениците се обезщетяват с други имоти, равни по площ на отнетите им, а при съществуващи или възстановими стари реални граници - и с еднакви по вид и произход гори и земи - в случаите когато върху имотите им са разположени или самите имоти представляват: гори - изключителна държавна собственост - горите в защитените територии, определени със закон.
Общинската служба по земеделие и гори се произнася с решение за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд в съществуващи, възстановими на терена стари реални граници. Тези решения могат да се обжалват в четиринадесетдневен срок пред районния съд.
Законът за собствеността и ползването на земи (ЗСПЗЗ) предвижда възможността, по искане на собствениците, да им бъде възстановено правото на собственост върху земите, одържавени като гори, които впоследствие се преобразуват в земеделски гори.
Възстановяването на собствеността става в реалните граници там, където те съществуват, или е възможно да бъдат установени. Собствеността върху земите, чиито граници не съществуват, се възстановява в реални граници върху равностойни по количество земи в землището на съответното населено място или в съседно землище, а със съгласието на собствениците - и в друго землище след завършване на земеразделянето и уедряване на имотите в него. Собствениците (наследниците), притежавали земеделски земи, намиращи се в границите на урбанизираните територии (населени места) или извън тях, и са застроени или върху тях са проведени мероприятия, които не позволяват възстановяване на собствеността, имат право на обезщетение по тяхно искане с равностойни земи от общинския поземлен фонд и/или с поименни компенсационни бонове.
Съществуват законово уредени процедури по възстановяване на предишното фактическо и правно положение на имоти, които са били принудително (в най-широк смисъл) одържавени или фактически заети.
Земеделските земи по ЗСПЗЗ (1991 г.) се възстановяват: в стари реални граници; с план за земеразделяне - тогава се създават нови обекти на собственост, равностойни по количество и качество; обезщетяване с поименни компенсационни бонове. Това са безналични ценни книги, които могат да служат за плащания при закупуване чрез търг на земеделски земи от държавния поземлен фонд и при приватизационни сделки. Възстановяването става по административен ред, чрез общинските служби по земеделие и гори. Съществува преклузивен (прекратителен) 17-месечен срок за подаване на заявления, изтекъл отдавна, след което правата могат да се доказват само по съдебен ред с иск срещу общинската комисия.
Горите и земите от горския фонд по ЗВСГЗГФ (1997 г.), какъвто смятам е и Вашият случай, се възстановяват в стари реални граници или с лесоустройствен план. Възстановяват се в полза на бившите собственици (физически лица) или на техните наследници. Редът е административен със срок до 30.06.1999 г., а след него - по съдебен ред с иск срещу общинската служба. Доказването става с писмени доказателства, не са допустими декларации.
Вие сте представили документи, че сте наследници на един от съсобствениците и правилно са Ви въззстановени 1/3 от горите. Тъй като горите са били съсобственост на тримата братя, за да Ви бъдат възстановени всичките 37 дка, следва да претендирате това в съда срещу общинската комисия. Необходимо е да представите доказателства за собствеността на Вашите общи наследодатели, както и че Вие сте техните наследници (и за тримата). И още нещо - не се допуска делба на тези гори.

Иван ЦИЦЕЛКОВ
в-к “Икономически живот”, бр. 18, 2 май 2007 г.