Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

8 - 10 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв.

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

С присъединяването на България към Европейския съюз въпросите за придобиване на изключителни права върху обекти на индустриална собственост на територията на Европейската общност става все по-актуален. Формирането на пазар на Европейската общност, наричан вътрешен пазар, принуждава компаниите да формират и провеждат нова стратегия по отношение на своите нематериални активи. Пазарът на Европейската общност е пазар с над 350 милиона потребители с висок жизнен стандарт. Свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали в рамките на Общността придава европейски измерения на всички стратегически решения в областта на индустриалната собственост.

Един от значимите обекти на индустриалната собственост, важно средство за пазарен успех и конкурентоспособност, е промишленият дизайн. Промишленият дизайн е фирмен актив със значителна икономическа стойност поради изпълняваните икономически функции: продуктова и фирмена идентификация и диференциация, престижно ценообразуване и фирмен имидж, навлизане на нови пазари и задържане на пазарни позиции.

Закрила на промишлен дизайн на територията на Европейския съюз би могла да се осъществи чрез заявяване и получаване на права на върху т.нар. дизайн на Общността. Нормативните актове, регламентиращи дизайна на Общността са следните:

 •  Регламент № 6/2002/ ЕС на Съвета от 12.12.2001 г. относно дизайните на Общността;
 •  Регламент № 2245/2002 на Комисията от 21.10.2002 г. за прилагане на Регламент № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността;
 •  Регламент № 2869/95 на Комисията от 13.12.1995 г. относно таксите, събирани от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар;
 •  Регламент № 216/96 на Комисията от 05.02.1996 г. относно процедурите на Апелативните комисии.

Органът, отговорен за администрирането на дизайни на Общността, е Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market). То е административно, юридически и финансово независимо учреждение на Европейската общност със седалище в испанския град Аликанте.

I - Общи положения относно Дизайна на Общността

Основните общи положения на Регламент № 6/2002/ ЕС на Съвета относно дизайните на Общността са следните:

1. Дизайн на Общността е: “външният вид на продукта или част от него, определен по-специално от особеностите на линиите, контурите, цветовете, формата, строежа и/или материалите на продукта и/или орнаментите му” (чл. 3, т. а).
2. По смисъла на Регламента “продукт” е: “всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително части, предназначени за сглобяване в комплексен продукт, опаковка, облекло, графични символи и печатни шрифтове, с изключение на компютърни програми” (чл. 3, т. б).
3. Регламентът предвижда и закрила на съставни изделия, които могат да се сглобяват и разглобяват на съставляващите ги елементи. Например: стопове, фарове, тасове, странични огледала, волан на автомобил.
4. Регламентът предвижда и закрила на модулни системи. Например: в мебелната индустрия множество отделни изделия и елементи за свързването им в различни конфигурации водят до направата на други изделия.
5. Дизайнът на Общността има единен характер и действието му е еднакво на цялата територия на Общността. Всяко ново разширение на Европейския съюз води до разширяване на териториалния обхват на закрилата.
6. Дизайнът на Общността може да съществува в две форми: регистриран дизайн на Общността и нерегистриран дизайн на Общността. За разлика от регистрирания дизайн на Общността, за да се защити нерегистриран дизайн на Общността, не е необходимо да се подава заявка.
7. За да бъде закрилян един дизайн, той трябва да отговаря на поставените в чл. 4 изисквания за закрила:

 •  новост - “Дизайнът се счита за нов, ако друг идентичен дизайн не е станал общодостъпен” (чл. 5, ал. 1) като “дизайните се считат за идентични, ако се различават само в несъществени детайли” (чл. 5, ал. 2);
 •  индивидуален характер - “Дизайнът се счита за оригинален, ако цялостното впечатление, което той създава у осведомения потребител, се различава от цялостното впечатление, което създава у такъв потребител всеки станал общодостъпен дизайн” (чл. 6, ал. 1). При определяне на индивидуалния характер “се взема под внимание степента на свобода на автора при разработването на дизайна” (чл. 6, ал. 2).

8. Изрично в Регламента са визирани онези дизайни, които не отговарят на условията за приемането им за дизайни на Общността. А те са следните:

 •  елементи на външния вид на продукта, продиктувани единствено от техническата им функция;
 •  елементи на външния вид на продукта, които задължително да бъдат репродуцирани в точната им форма и размери, за да може продуктът, в който е включен или към който принадлежи дизайнът, да бъде механически свързан или поставен в, около или срещу друг продукт, така че и двата продукта да изпълняват функциите;
 •  дизайн, служещ да направи възможно мултиплицираното сглобяване или свързване на взаимозаменяеми продукти в модулна система;
 •  дизайн, противоречащ на обществения морал или на общоприетите морални принципи.

9. Времетраене на закрилата за дизайн на Общността.

 •  Дизайн, който отговаря на посочените по-горе изисквания се закриля с нерегистриран дизайн на Общността за срок от три години, от датата на който дизайнът за първи път е станал общодостъпен в рамките на Общността. За общодостъпен за Общността се счита дизайн, “ако е публикуван, изложен, използван в търговията или разгласен по друг начин, така че в нормалния ход на бизнеса тези събития логично да са станали известни в специализираните кръгове в рамките на Общността”. Не е общодостъпен дизайн, който “е разгласен на трето лице с изрична или мълчалива уговорка за поверителност” (чл. 11, ал. 1, 2).
 •  Дизайн, който отговаря на изискванията за регистрация, и след регистрацията му във Ведомството получава закрила за период от пет години от датата на подаване на заявката. Притежателят на правото може да получи продължение на срока на закрила с един или повече периоди от по пет години, но не повече от общо 25 години от датата на заявяване (чл. 12).

10. Субект-носител на правото върху дизайн на Общността е авторът, негов правоприемник или работодател, като тук важат клаузите от националните законодателства в областта на дизайна. Авторът има право, така, както и заявителят или притежателят на регистрирания дизайн на Общността, да бъде посочен като такъв пред Ведомството и в регистъра (чл. 18).

11. Правата, предоставяни с дизайн на Общността, са, както следва:

 •  За регистриран дизайн - Притежателят на регистриран дизайн на Общността има изключителното право да използва и да забрани на трети лица да произвеждат, предлагат, разпространяват на пазара, внасят, изнасят, използват или съхраняват за тези цели продукти, в които е включен дизайнът, които не създават различно цялостно впечатление. Регистрираният дизайн на Общността има срок на закрила 5 години, считано от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде максимум до 25 години.
 •  За нерегистриран дизайн - Правото на притежателя да забранява действия на използване само ако оспорваното използване е резултат от копиране на защитения дизайн (чл. 19, ал. 2). Оспорваното използване не се счита за резултат от копиране на защитения дизайн, ако е плод на самостоятелна творческа дейност на автор, за който има основания да се предполага, че не е запознат с дизайна, направен общодостъпен от притежателя. Посоченото право се отнася и до регистриран дизайн с отложена публикация (чл. 19, ал. 3).

12. Дизайнът на Общността не предоставя права по отношение на:

 •  действия, извършени частно и за нетърговски цели;
 •  действия с експериментална цел;
 •  репродуктивни действия с цел цитиране или обучение;
 •  оборудването на регистрирани в трета страна морски или въздушни превозни средства, временно навлизащи в територията на Общността; вноса на резервни части и спомагателни приспособления с цел използването им при ремонт и извършването на самия ремонт.

(Следва)
Доц. д-р Мария МАРКОВА