Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари да дати: 19 - 21 февруари 2020 г. и 18 - 20 март 2020 г.!

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Уволнение на работещи пенсионери по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Законно ли е уволнението на бременна работничка, която работи на трудов договор с изпитателен срок
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 9

Какво става с работниците, когато предприятието се даде под наем
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 12

Възстановеният от съда не е длъжен да се върне на предишната работа
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 14

Прекратяване на трудовия договор по чл. 331 КТ
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 15


Рубрика: Държавна служба

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 20

Как се преминава на държавна служба в друга администрация
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 26

Писмо № 19-00-570 от 11.07.2008 г. на МДААР
Относно служебното правоотношение по заместване на отсъстващ държавен служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29

Писмо № 29-В-23 от 16.07.2008 г. на МДААР
Относно прекратяване на служебното правоотношение с държавен служител поради съкращаване на заеманата от него длъжност.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 30


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Негово Величество работникът - Авангарден европейски опит
авторски материал
Автор / източник: Николинка Димитрова
стр. 32


Рубрика: Заплащане на труда

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 6/2008
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 36

Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 40

Отпускът за приемен изпит се заплаща веднъж
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 41


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Нова Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 43


Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 48


Рубрика: Социално осигуряване

Обхват на лицата, чийто осигурителен стаж и доход следва да бъдат заверени в осигурителни книжки
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 52

Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 4
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 57

Допълнителна работа носи повече стаж за пенсия
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 62

Писмо № 04-02-241 от 11.07.2008 г. на НОИ
Правилно ли е изготвено издаденото ми удостоверение за осигурителен доход от Архивното стопанство в с. Невестино за времето от 01.01.1986 г. до 31.12.1988 г., през което съм работил в чужбина, при условие че за осигурителен доход е посочено брутното трудово възнаграждение, върху което са внасяни осигурителни вноски, а не действително полученото от мен възнаграждение?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63

Писмо № 62-25-1 от 24.07.008 г. на НОИ
Кои лица имат право на пенсия за военна инвалидност и как се определя размерът на този вид пенсия?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 64

Писмо № 66-04-39 от 29.07.2008 г. на НОИ
Лице подава заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. От приложените към него документи е видно, че с решение на районен съд от 25.09.2000 г. уволнението от 06.11.1995 г. при един от работодателите му е признато за незаконно и лицето е възстановено на предишната му работа, след което отново е освободено от 10.10.2000 г. Преди незаконното уволнение то е работило при условията на втора категория труд. За посочения период работодателят е издал документ за осигурителен стаж. В някои периоди за времето от 06.11.1995 до 10.10.2000 г. лицето е работило при други работодатели по условията на трета категория труд, от които също представя документи за осигурителен стаж и доход. От коя категория труд следва да се зачете осигурителният стаж за времето от 06.11.1995 г. до 10.10.2000 г., през което лицето е работило при другите работодатели, и следва ли периодите след 01.01.1997 г. да бъдат включени при определяне на осигурителния доход и съответно - на индивидуалния коефициент на лицето?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 66


Рубрика: Социално подпомагане

Лични асистенти по програмата "Асистенти на хора с увреждания" не могат да бъдат лица, придобили право на пенсия
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 69

Маркери
Дрехи, обувки и учебни помагала на стойност 150 лв. ще получат учениците в първи клас на държавните и общинските училища
стр. 71


Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 25/2008
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 72

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"