Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

8 - 10 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв.

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

Извършените вътрешни преустройства в жилищни сгради до 1960 г. не са били незаконни, защото не е съществувала законова разпоредба за спазването на строителни правила.
Ако е било допустимо преустрояването от един вид обекти в друг вид - примерно от пасаж - магазини в гараж, и е било направено до 22.11.1960 г., то е било законно и извършените след това разпоредителни сделки с имота също са били законни.

Чл. 7 ЗВСВОНИ
Чл. 168 ЗБНМ (отм.)
Чл. 160 ППЗПИНМ (отм.)
Чл. 187 ППЗПИНМ (отм.)

Решение № 1219/07 от 1.11.2007 г. на ВКС, V г.о.

Производството е по чл. 218а, б. “а” ГПК.
В. А. К., С. К., М. И. Я. и М. Ж. Я., всички чрез адвокатите Б. Б. и Р. Н. за В. А. К., са обжалвали решението на СГС от 29.03.2006 г. по гражд. д. № 2166/2004 г., с което е оставено в сила решението на СРС от 15.10.2003 г. по гражд. д. № 7081/2001 г. С това решение районният съд е прогласил нищожността на договора за покупко-продажба от 15.03. 1964 г. между ГНС “В. Л.” - гр. С. и В. Г. Я. за продажбата на гаражна клетка, находяща се в гр. С., ул. “Б.” № 18 със застроена площ 17,83 кв.м, както и нищожност на договорите от 28.02.1989 г. (за разликата от гаражна клетка № 1, цялата с площ 21,49 кв.м - разлика от 3,66 кв.м, сключен между ГНС “В. Л.” и В. Г. Я. и М. И. Я.) и от 28.02.1989 г., сключен между Община “О.” и С. И. К. и В. А. К. за продажбата на гаражна клетка № 2 с площ от 28,88 кв.м, находяща се на ул. “Б.” № 18 - гр. С.
На основание чл. 7 ЗВСВОНИ С. районен съд е възстановил собствеността върху магазин на площ 44 кв.м, находящ се в партера.
В касационната жалба се твърди, че решението на СГС е било неправилно поради допуснати нарушения на материалния закон и на нарушения на съществени съдопроизводствени правила и като необосновано отменителни основания по чл. 218б, ал. 1, б. “в” ГПК.
Основният въпрос, който следвало да се разреши от въззивният съд, е бил въпросът за законното преустройство на отчуждения през 1947 г. магазин в партерния етаж на жилищната сграда на ул. “Б.” № 18 - гр. С. и разделянето на помещението на две гаражни клетки. От представения по делото договор за доброволна делба от 1946 г. е било установено,че при делбата на наследството, останало от С. К. И. и от А. С. К. двамата братя К. С. К. и И. С. К. са получили в общ дял общо три магазина: този до входа/входа на жилищната кооперация, находяща се на ул. “Б.” № 18 - гр. С. ( пасаж 44 кв.м, средният около 34 кв.м и третият около 31 кв.м, заедно с по едно мазе под всеки магазин, като мазето под пасажа било с квадратура около 18 метра.
К. И. К. е починал на 13.02.1961 г. и като свои наследници е оставил двете си дъщери - ищците А. К. К. и М. К. К., а И. С. К. е починал на 01.12.1969 г. и като свои наследници е оставил дъщеря си Л. И. К. - третата ищца и сина С. И. К. - ответник по делото. От представените актове за завземане на недвижими имоти с номера 3070 и 4456 по актовата книга за местонахождението на имота се установява, че магазините са били отчуждени по ЗОЕГПНС и следователно, съгласно чл. 1 ЗВСВОНИ, би следвало да се върнат на предишните собственици или на техните наследници, ако са съществували реално в размерите, в които са били отчуждени, и ако към момента на влизане в сила на закона - 24.02.1992 г., са останали в собственост на държавата, общините, обществените организации или на техните фирми или на едноличните дружества по чл. 61 от Търговския закон.
С договор за продажба от 15.03.1964 г. една част от т.нар. магазини, била продадена. Държавата в лицето на РНС “В. Л.” - гр. С. е продала на д-р В. Г. Я. гаражна клетка, намираща се в сграда със стоманобетонова скелетна конструкция, построена през 1936 г., със застроена площ 17,83 кв.м. А другата клетка, обозначена с № 2 - със застроена площ 28,88 кв.м е продала с договор за продажба на 28.02.1989 г. на С. И. К. и на В. А. К. за сумата 5150 лева.
Ищците А. К. К., М. К. К. и Л. И. К. в исковата си молба са поддържали, че извършените сделки през 1964 и през 1989 г. са били недействителни, защото нямало законно извършено преустройство на т. нар. магазин от 44 кв.м в гараж. Твърдението не е вярно. От приложената преписка се установява, че действително, когато е била извършена първата продажба през 1964 г., не е имало официално разделяне на магазина - пасаж на две гаражни клетки. Имало е данни обаче, че това помещение се е ползвало именно за гараж от италианското посолство от преди това и в този смисъл са били свидетелските показания.
С позволителен билет от 27.01.1989 г. е било разрешено преустройството и архитектурният проект за него е бил утвърден или през 1988 г., от която дата е заверката, или окончателно това е станало на 27.01.1989 г. - т.е. преди втората продажба. Данните по делото са били, че поначало помещенията са били ползвани за склад на “П. п.”, а преди това преустроени за гараж, използван за колите на италианското посолство. По делото няма данни за строителни книжа и разрешения за това преустройство, по-начало е ставало въпрос за приземен етаж - партер, който съгласно чл. 168 от Закона за благоустройство на населените места от 1941 г. “приземен е етажът, вместен в допустимата за сградата височина, лежащ върху зимничните помещения, а ако няма такива - върху основните зидове, с под от 0,05 м до 0,15 м над средното прилежащо тротоарно ниво.
Приземният етаж не може да служи за живеене, когато уличната регулационна линия е задължителна строителна линия.”
Не е било спорно, че т.нар. магазин-пасаж е можел да се узакони като гараж към момента на влизането в сила на ЗПИНМ - ДВ, бр. 227 от 01.10.1949 г. и ППЗПИНМ - в. “Известия”, бр. 76 от 20.09.1960 г., защото не е можел да служи за живеене и защото собственикът-държавата, по това време е можел да го ползва както намери за добре и не е било задължително т.нар. пасаж да се ползва именно за магазин. Съгласно § 289 ППЗПИНМ (отм.) узаконяването на заварени строежи се допуска, ако те са могли да бъдат разрешени съгласно с действащите по време на извършването им разпоредби. (ал. 2, изм. - ДВ, бр. 64 от 1965 г.). Строежи (сгради, постройки, преустройства, инсталации, уредби, съоръжения и други работи), направени незаконно до 14.11.1958 г. в урегулирани или неурегулирани терени, не се събарят и премахват - освен при условията и по реда на § 276-279, съответно § 294. По силата на тази разпоредба съответните строежи не се узаконяват. Те могат да бъдат узаконени по реда и при условията на ал. 1”.
При следващия нормативен акт - Закона за планово изграждане на населените места - ДВ, бр. 29 от 1979 г. в чл. 160, ал. 1, е било посочено, че строежи, части от строежи или отделни работи, направени без разрешение или при съществено отклонение от утвърдените, съответно одобрените проекти и сметни документации, от разрешението за строеж и от другите строителни книжа или в нарушение на действащите разпоредби, се премахват, когато не могат да бъдат узаконени. По ЗТСУ (отм.) се разграничава узаконяване на строежи, направени преди влизане в сила на закона, и строежи - респективно преустройства, направени след влизането му в сила. Така съгласно чл. 303, ал. 1 ППЗТСУ (отм.) строежи (сгради, постройки, преустройства, инсталации, уредби, съоръжения и др.), направени незаконно до 14.11.1958 г., не се премахват. Не се премахвали строежи, направени незаконно и за времето от 15.11.1958 до 31.12.1965 г. включително за задоволяване на остра жилищна нужда. Конкретният случай не е бил такъв - преустройство за задоволяване на остра жилищна нужда, но преустройството е било узаконимо, защото е било направено в по-късен момент - през 1989 г. Освен това СГС не е взел предвид обстоятелството, че до публикуване на Правилника за прилагане на Закона за планово изграждане на населените места - 22.11.1960 г., не е имало задължителни разпоредби за издаване на строителни разрешения за вътрешни преустройства на държавни сгради и помещения. Член 185, ал. 1 ППЗПИНМ е изисквал строително разрешение за застрояване на имоти - собственост на държавата или на обществените организации. А чл. 187 ППЗПИНМ (отм.) се е отнасял до други случаи, изрично посочени в правилника: до строежи на жилищностроителните кооперации и на частни лица (вж. глава Б “Строителни разрешения”: т. 1 - за строежи на държавата и обществените организации и т. 2 за строежи на жилищностроителни кооперации и частни лица.
Следователно необосновани са изводите на решаващия съд, че при извършване на двете сделки - тази от 15.03.1964 г., и другата от 28.02.1989 г. са допуснати нарушения на нормативни изисквания -липсата на законно преустройство на магазинно помещение в гараж и разделянето на обособения гараж на две отделни помещения с квадратури от 17,83 кв.м и от 28,88 кв.м и поради това съгласно чл. 7 ЗВСВОНИ собствеността следвало да се възстанови в лицето на наследниците на предишните собственици. Извършените сделки са действителни. Не са били налице основанията за възстановяване на собствеността и в противоречие на чл. 7 ЗВСВОНИ СГС е постановил решението си. Допуснато е нарушение на материалния закон и направените изводи са необосновани. Това предопределя отменяне на решението му на основание чл. 218б, ал. 1, б. “б” ГПК и решаване на спора по същество с отхвърляне на предявените искове.