Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

8 - 10 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв.

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

1. Действия на лицата, упражняващи строителния надзор
Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до четвърта категория, а за строежите от пета категория изпълнението на СМР в съответствие с одобрените проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията се контролира от техническия ръководител.
За упражняване на строителен надзор е задължително консултантът да притежава лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Консултантът упражнява строителен надзор въз основа на писмен договор с възложителя.
Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията.

2. Документиране на изпълнението на строежа. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи, съставени по време на строителството.
Процесът на документиране на изпълнените видове строителни и монтажни работи е уреден с разпоредбите на Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
За строежите от първа, втора и трета категория задължително се съставят образци № 2, (2а), 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17.
За строежите от четвърта и пета категория - образци № 2, (2а), 3, 4, 7, 12, 14 и 15.
За строежите от шеста категория по чл. 147, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 8 ЗУТ, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти - раздел II на образец № 2.
Образците, които не са задължителни, могат да се ползват за съставяне на актове и протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството.
Не се съставят актове и протоколи за строежите от шеста категория, освен в посочения случай.
Актовете и протоколите се съставят при влязло в сила разрешение за строеж, удостоверено със заверка от органа, който го е издал, от определените лица в договорите за проектиране, изпълнение на строителството, упражняване на строителен надзор и съгласно Наредба № 3. Заверката се извършва преди разрешението за строеж да се връчи на възложителя. Разрешението за строеж влиза в сила:
1. след изтичане на срока за обжалване от заинтересованите лица, ако не е обжалвано;
2. след изтичане на срока за служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, ако не е издадена заповед за отмяната му;
3. от датата на потвърждаването му от органа по чл. 216, ал. 5 ЗУТ, при липса на последващо обжалване по съдебен ред, а при обжалване - от влизане в сила на съдебния акт за потвърждаването му.
Лицата - участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част “Конструктивна”, технически ръководител, доставчик и др., съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР.
Лицето, упражняващо строителен надзор на обекта, или техническият ръководител на строежите от пета категория съставя протокола по чл. 157, ал. 2 ЗУТ в присъствието на определените с Наредба № 3/2003 г. лица, както и извършва изискващите се проверки на строежа при достигане на контролираните нива - изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било.
За строежи от първа до четвърта категория включително актовете и протоколите се подписват от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Всички актове и протоколи се подписват и подпечатват и от управителя на лицето, упражняващо строителен надзор.
Актовете и протоколите се подписват от съставителите и присъствалите лица съгласно приложенията от Наредба № 3/2003 г., които носят солидарна отговорност за достоверността на съдържащите се в тях данни.
За посочените строежи от шеста категория раздел II на образец № 2 се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър. При съставянето на протокола присъстват възложителят и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ.
Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.
За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или заинтересованата друга страна (участник в строителството) отправя писмена покана до другите страни. Независимо от заинтересованите страни строителният надзор е длъжен да поиска съставяне на акта или протокола.
Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.
Липсата на подпис на поканената, но неявила се страна, не е основание за обявяване на акта или протокола за недействителен.
Актът или протоколът се смята за съставен на датата на проверката.
Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
За неизпълнение на задълженията по Наредба № 3/2003 г. виновните лица носят административнонаказателна отговорност по ЗУТ и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ако не подлежат по друг закон на по-тежко наказание.
Нарушенията се установяват с протоколи и актове по реда на ЗАНН, съставени от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и/или от служители на общинските (районните) администрации. Наказателните постановления се издават по реда на чл. 239 ЗУТ и на ЗАНН.
Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък.
Строителна площадка не се открива и не се определя строителна линия и ниво за вътрешни преустройства. В тези случаи за начало на строежа следва да се счита датата на заверката на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 във връзка с чл. 170, ал. 3 ЗУТ.
С актовете и протоколите, съставени по време на строителството, се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията. Те се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите и констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място. Актовете и протоколите, съставени и оформени съгласно изискванията на Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строежите.
Споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията в етапа на изпълнение на строежа се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, и от физическото лице, упражняващо технически контрол по част “Конструктивна”. Решението на лицето, упражняващо строителен надзор за строежа, е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа.
Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя и техническия ръководител на строежа.

3. Обем, съдържание и реквизити на окончателния доклад
След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.
Съгласно изискванията на § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. окончателният доклад трябва да бъде съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.
1. Докладът задължително следва да съдържа оценка за законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, както и подробно описание на предвиденото с подробния устройствен план застрояване.
В окончателните доклади следва да се съдържат и данни за влизане в сила на заповедите за одобряване на ПУП и на издадените строителни книжа.
2. В окончателния доклад задължително следва да е направена оценка по отношение пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и в съответствие с правилата и нормите за изпълнение и приемане на строителните и монтажните работи, което дава възможност да се направи оценка за изпълнението на строежа в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 ЗУТ.
3. В окончателния доклад задължително следва да е изяснено свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, както и да се съдържат данни за изпълнение на изискванията на съответните експлоатационни дружества.
4. В окончателния доклад задължително следва да е направена оценка за изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 ЗУТ, в т.ч. вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите, да не са нанесени щети на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти, да е осигурена достъпност на строежа, включително и за лица с увреждания, да е постигната енергийна ефективност на строежа, да са спазени нормативните актове за опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите паметници на културата, инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии, физическа защита на строежите.
Задължително следва да е направено заключение за годността на строежа за въвеждане в експлоатация.
5. В доклада подробно следва да бъдат изписани основанието за съставянето му, датата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява.
Задължение на лицето, упражняващо строителен надзор, е подробно да опише в окончателния доклад всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и др. с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи), да опише договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на инженерната инфраструктура.
Следва подробно да бъдат описани и образуваните административни и административнонаказателни производства, имащи отношение към съответния строеж, издадените наказателни постановления, както и издадените квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.
Непълнотата на представения окончателен доклад от лицето, упражнило строителен надзор, и несъответствието с изискванията на § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. е едно от най-често срещаните нарушения, които се установяват при провеждане на процедури по въвеждане в експлоатация на завършени строежи.

Милка ГЕЧЕВА, началник отдел “Строителство” в ДНСК