Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

При отчуждителни сделки, извършени между Столичната общинска агенция за приватизация и лицата по чл. 35 ЗППДОП (отм)., ако не са изпълнени изискванията на закона от страна на купувачите, сделката се счита за нищожна като противоречаща на закона.
Обявяването й за нищожна може да поиска всеки, в т.ч. и третото лице по сделката - Столичният общински съвет. Той освен че може да се позове на нищожност, има на разположение и останалите искове за разваляне на приватизационната сделка, а така също и с иска за ревандикация на продадения недвижим имот по чл. 108 ЗС.

Чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията
Чл. 35 ЗППДОП (отм.)
Чл. 41, ал. 2 ЗППДОП (отм.)
Чл. 26, ал. 1 ЗЗД
Чл. 108 ЗС

Производството е по чл. 218а, б. “а” ГПК (отм.)
М. П. Х. и Д. Б. М.-Х., адв. П. Р. и П. Г. Р. и Р. И. Р., двамата чрез адв. С. П., са обжалвали решението на СГС от 13.10.2006 г. по гражд. д. № 3219/2003 г., с което е оставено в сила решението на СРС от 31.01.2003 г. по гражд. д. № 1648/2002 г. С това решение районният съд е уважил исковете на Столична община срещу П. Г. Р. в качеството на едноличен търговец с фирма ЕТ “В.-Р”, Р. И. Р.-Р., М. П. Х. и Д. Б. М.-Х. предявени на правно основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД, като е обявил за нищожен договора, сключен с нот. акт № 67 том 1, рег. № 2219, дело № 75/99 г. на нот. Е. К. С този нот. акт П. Г. Р. в качеството на едноличен търговец с фирма ЕТ “В.-Р” и съпругата му Р. И. Р., са продали на М. П. Х. и Д. Б. М.-Х. собствения си недвижим имот - магазин за промишлени стоки със застроена площ 110 кв.м, състоящ се от търговска зала, складова площ и санитарен възел със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото - имот с пл.№ 22 в местността ГГЦ-Зона В-18 по плана на гр. С., жк “Б.” ул. “О.” бл. 41-А. И в двете касационни жалби се твърди, че решението на СГС е неправилно поради допуснати нарушения на материалния закон и като необосновано - отменителни основания по чл. 218б, ал. 1, б. “в” ГПК.
Върховният касационен съд, след проверка на изложените основания за касация на въззивното решение, прие следното:
Оплакванията и в двете касационни жалби са неоснователни. Фактическата обстановка по делото е била безспорна: с договор от 30.04.1998 г. Столичната общинска агенция за приватизация е продала по реда на чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОП (отм.) на наемателя на обекта П. Г. Р., осъществяващ търговска дейност като ЕТ “В.-Р” със седалище и адрес на управление гр. С., кв. Л., ул. “461” № 7, магазин за промишлени стоки, представляващ общински нежилищен имот, със застроена площ от 110 кв.м и находящ се в гр. С. ж.к. “Б.” ул. “О.” бл. 41-А в имот с пл. № 22 м. “ГГЦ-Зона В-18” за сумата 51 981 000 лева (неденоминирани). В договора е било уговорено заплащането да е разсрочено в продължение на пет години, като съгласно чл. 9, “купувачът не е имал право да отчуждава недвижимия имот - предмет на договора, в продължение на пет години от окончателното му изплащане по реда на чл. 5 от настоящия договор”. Видно от служебната бележка на Столичната общинска агенция за приватизация, приложена към гражд. д. № 1648/2002 г. на СРС, окончателното изплащане на обекта е било извършено на 02.03.1999 г. Това е означавало, че до 03.03. 2004 г. новият собственик не е имал право да продава закупения по привилегирования ред на чл. 35 ЗППДОП (отм.), недвижим имот.
Въпреки поетото задължение да не продава в продължение на 5 години, считано от датата на окончателното изплащане на цената, новият собственик на обекта П. Г. Р. в качеството на едноличен търговец с фирма “В.-Р” и неговата съпруга Р. И. Р.-Р. с нот. акт № 67/27.04.1999 г., са продали магазина за промишлени стоки на ответниците М. П. Х. и на Д. Б. М.-Х.
Столичната община, като първоначален собственик на магазина за промишлени стоки, учредител на Столичната общинска агенция за приватизация като специализиран орган на нейния Столичен общински съвет, по настоящото производство е предявила исковете си с правно основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД - т.е. за обявяване нищожността на сключения договор за покупко-продажба с нот. акт № 67/27.04.1999 г., за осъждането на ответниците Р. за заплащане на неустойка в размер на 1559 лева и за осъждане ответниците Х. за предаване владението върху процесния недвижим имот.
Първият въпрос, който се е поставял, е бил въпросът за допустимостта на предявените искове, за наличието на правен интерес от търсената защита.
СГС законосъобразно е приел, че Столичната община, макар и трето лице по сделката от 27.04.1999 г., има правен интерес от търсената с иска по чл. 26, ал. 1 ЗЗД защита. Нищожните сделки не пораждат желаното от страните правно действие. При нищожността сделката е обременена с най-тежкия порок и за това тя е правно безсилна. Този порок или този недостатък се съдържа в самата сделка и той представлява юридическият факт, който не дава да се породи желаното от двете страни действие. За това е правопрепрятстващ или правопрекратяващ юридически факт, което означава че недостатъкът на сделката нарушава закона. Недействителната сделка е едно правонарушение, едно неправомерно действие. С допускането му страните нарушават изискванията на закона и затова те не получават и правното действие, към което са се насочили. Нищожността настъпва по право. Няма никакъв ред за нейното предявяване. От момента на извършване на нищожната сделка тя няма правно действие и всеки може да се позове на нищожността, в т.ч. и третото лице по сделката - Столичната община. В конкретния случай е нарушена разпоредбата на чл. 41, ал. 2 ЗППДОП (отм.) - т.е. “Предприятията и обособените части, изкупени по реда на чл. 35, не могат да се продават в продължение на пет години от изплащането им.” Разпоредбата е от публичноправен ред. Тя е била залегнала и в приватизационния договор от 30.04.1998 г., но и без да е вписана, това задължение е съществувало за купувача П. Г. Р., действащ като едноличен търговец с фирма “В.-Р” - гр. С., защото само при това условие е можело да се извърши продажбата на магазина без търг или без конкурс, съгласно чл. 35 ЗППДОП (отм.).
Българското законодателство допуска сключването на договорите да се подчинява на автономията на волята и на свободата на договарянето - вж. чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията, но съгласно чл. 9, ал. 1 33Д, “Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави”.
В конкретния случай е сключен договор за продажба в противоречие на конкретната правна норма на чл. 41, ал. 2 ЗППДОП (отм). Този договор не е можел да породи целените правни последици - прехвърляне на собствеността, защото не са били изминали 5 години от окончателното изплащане на цената на продадения недвижим имот. А що се отнася до това, че с обявяване нищожността на прехвърлителната сделка не били засегнати интересите на страната-продавач по приватизационния договор, и поради това настоящото производство било недопустимо, правилно СГС е приел, че Столичната община има на разположение и останалите искове - за разваляне на договора за покупко-продажба, за ревандикация по чл. 108 ЗС, но може и с иска по чл. 26, ал. 1 ЗЗД предварително да иска обявяване нищожността на сключената сделка. Още повече “че правният интерес е бил обоснован именно с твърдението, че Столичната община ще иска разваляне на сключения приватизационен договор”.
В заключение, решението на СГС е правилно постановен съдебен акт.