Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

ФОНДОВЕ “ПЕНСИИ”, “ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ И МАЙЧИНСТВО”, “ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ” И “БЕЗРАБОТИЦА”-2007 Г.

Наименование 

За родените преди
1 януари 1960 г. 

За родените след
31 декември 1959 г. 

ПРИХОДИ 

Вид
плащане

Процент 

Вид
плащане

Процент 

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители ТРЕТА категория труд; за учителите; за лицата, упражняващи трудова дейност като членове на кооперации; за изпълнителите по договори 

550101

29,5 

550131

24,5 

Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ТРЕТА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноски за фон

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за работници и служители, и изпълнителите по договори за контрол и управление в търговските дружества, при едноличните търговци, в неперсофнифицираните друже

550102

32,5 

550132

27,5 

Единствено бюджетните организации, извън централизираното разплащане, включени в системата "СЕБРА", за работниците и служителите ПЪРВА и ВТОРА категория труд, внасят с две отделни бюджетни платежни нареждания (плащанията по БУС 1302000) осигурителни вноск

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за работници и служители, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост и в подкрепа на майчинството /от осигурители и осигурени лица/

550127

26,5 

550157

21,5

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията /от осигурители и осигурени лица/

550126

26,5

550156

21,5

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за следователи по Закона за съдебната власт 

550115

32,5 

550145

27,5 

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ТРЕТА категория труд

550114

29,5

550144

24,5

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и за фонд "Безработица" за държавни служители ПЪРВА и ВТОРА категория труд

550105

32,5

550135

27,5

Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд "Пенсии" ТРЕТА категория труд /от осигурители и осигурени лица 

550108

23

550138

18

Осигурителни вноски за осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост, смърт и за трудова злополука и професионална болест, за фонд "Пенсии" ПЪРВА и ВТОРА категория труд /от осигурители и осигурени лица 

550111

26

550141

21

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" върху получените месечни възнаграждения, след намаляването с нормативно признатите разходи, за работещите без трудови правоотношения, членове на ЦИК, РИК и СИК по Закона за избор на народни представители, членовете на 

550110

23

550140

18

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд върху обезщетенията за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ и по Закона за висшето образование /от осигурители и осигурени лица/ 

550116

23

550146

18

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ТРЕТА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от комп

550112

23

550142

18

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от осигурители за времето, през което лицата, ПЪРВА и ВТОРА категория труд, не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа; или са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно

550124

26

550154

21

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" за ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА категория труд, върху обезщетенията за оставане без работа по Закона за държавния служител  

550117

23

550147

18

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство"  и за фонд "Безработица" върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (внасят се само от НОИ)

550160

29,5
32,5

550160

24,5
27,5

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху средствата за социални разходи  

550129

23
26

550159

18
21

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица 

550401

26,5 

550441

21,5 

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица 

550402

23

550442

18

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, осигурени за всички социални рискове, без трудова злополука и професионална болест и безработица 

550404

26,5 

550444

21,5 

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители  

550405

23

550445

18

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2006 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ 

550406

23

550436

19

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, завършили висше или полувисше образование, за времето на обучение  

550403

23

550403

23

Осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, на които не им достигат 5 години осигурителен стаж за придобиване право 

550413

23

-

-

Осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за лицата осигурени за трудова злополука и професионална болест от осигурители и за лицата, получаващи гарантирани вземания от фонд "ГВРС"

550149

0,4; 0,5; 0,7;
0,9; 1,1 

550149

0,4; 0,5; 0,7;
0,9; 1,1 

Осигурителни вноски за фонд "Пенсии" върху паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане /от осигурители и самоосигуряващи се/ за периоди преди 1 януари 2005 г. 

550104

21,75 

550134

19,5 

Осигурителни вноски за лица, осигурени само за трудова злополука и професионална болест за периоди преди 1 януари 2002 г. 

550106

0,7 

550106

0,7 

Допълнителни осигурителни вноски по §11 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. 

550107

550107

Възстановени суми за трудови злополуки съгласно § 10 от ПЗР на КЗОО за периоди преди 1 януари 2002 г. 

550600

550600

Осигурителни вноски за фонд "ПКБ" от осигурители и осигурени лица за периоди преди 1 януари 2002 г. 

550500

4

550500

4

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода преди 1 януари 2006 г.

552801

552801

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на ДОО за периода след 1 януари 2006 г.

552830

-

552830

-

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски 

552802

552802

Глоби, санкции и неустойки по наказателни постановления 

552809

552809

Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 

550118

550118

Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани суми по ревизионни актове

552899

-

552899

-

Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ

552898

-

552898

-

Преводи по с/ки 8 5 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители

558888

-

558888

-

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ  2007 г.

Наименование

Вид плащане

Процент 

Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ПЪРВА категория труд 

580120

12

Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, работещи при условията на ВТОРА категория труд 

580121

7

Осигурителни вноски за лицата, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд  

580123

5

Осигурителни вноски от самоосигуряващи се лица, родени след 31 декември 1959 г., осигурени в универсален пенсионен фонд при годишно изравняване (облагане на доходите) за 2006 г. /вноските се превеждат по ЕГН/  

580124

4

Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в професионален фонд (внасят се само от НОИ) 

580128

12
7

Осигурителни вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" в универсален фонд (внасят се само от НОИ) 

580150

5

Начети и лихви по ревизионни актове при годишно изравняване (облагане на доходите). Вноските се превеждат по ЕГН. 

582823

Начети и лихви по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд 

582807

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд  

582808

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за професионален пенсионен фонд 

582810

Начети и лихви по ревизионни актове за начет за  универсален пенсионен фонд 

582812

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд  

582813

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за универсален пенсионен фонд 

582811

Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 

580122

Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет за професионален пенсионен фонд

582899

-

Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет за универсален пенсионен фонд

582897

-

Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за професионалните пенсионни фондове

582898

-

Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ, за универсалните пенсионни фондове

582896

-

Преводи по с/ки 8 8  с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа ) - не се попълва от осигурители

588888

-

УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД  2007 г.

Наименование 

Вид плащане 

Процент 

ПРИХОДИ 

 

 

Осигурителни вноски от осигурители за учители, в т.ч. и за работещите за не повече от 5 работни дни (40 часа) 

591008

4,3 

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на УПФ 

592803

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за УПФ 

592804

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ 

592814

Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 

590118

-

Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет

592899

-

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления по УПФ, събрани от АДВ

592898

-

Преводи по с/ки 8 9  с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители 

598888

-

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ  2007 г.

Наименование 

Вид плащане 

Процент

ПРИХОДИ 

 

 

Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за с

560101

3,9

Вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск 

560109

6

 - Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения

560102

6

 - Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения, за времето, през което са в неплатен отпуск 

 - Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони 

560103

6

 - Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони, за времето, през което са в неплатен отпуск 

Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете 

560104

3,9

Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност, за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони 

560105

6

Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; лицата,  упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за сл

560200

2,1 

Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за 2006 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ 

560401

6

Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 ЗЗО  

560402

6

Вноски от възложители след намаляване с нормативно признатите разходи за лица, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 ЗЗО, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без тр

560407

3,9

Вноски за лица, получаващи обезщетения за безработица

560601

6

Вноски за членове на СИК и РИК по Закона за избор на президент и вицепрезидент на РБ за сметка на Републиканския бюджет

560408

6

Лични вноски след намаляване с нормативно признати разходи от лицата, работещи без трудови правоотношения; работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликв

560406

2,1 

Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО  

560405

6

Вноски за лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО 

560701

6

Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г. 

560403

6

Вноски за лица и членове на семейства с право на социално подпомагане; за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в ?

560603

6

Вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (внасят се само от НОИ)

560106

3,9

Лични вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (внасят се само от НОИ)

560201

2,1

Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 - годишна възраст, както и за останалите лица по чл. 40, ал. 1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 1 януари 2003 г., както и за пълнолетни учащи се

560703

6

Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО за периоди преди 1 януари 2003 г.

560704

0,3 

Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството 

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК 

562805

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК 

562806

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления  

562815

Вноски и лихви за здравно осигуряване по разсрочени плащания

562822

Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12 /дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за 

562818

6

Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица 

560800

Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани по ревизионни актове за начет

562899

-

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от АДВ

562898

-

Преводи по с/ки 8 6 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители

568888

-

ФОНД “ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ”  2007 г.

Наименование 

Вид плащане

Процент 

 Осигурителни вноски от осигурители за лицата, осигурени за фонд "ГВРС" 

570910

0,5

Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на фонд "ГВРС" 

572820

Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за фонд "ГВРС" 

572821

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд "ГВРС" 

572819

Осигурителни вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от вносителите 

570118

Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления за фонд "ГВРС", събрани от АДВ

572898

Преводи от АДВ от събрани суми по ревизионни актове за начет

572899

-

Преводи по с/ки 8 7 с многоредов документ - попълва се служебно от банката по номенклатура на МФ при плащане, извършено с документ за многоредово плащане (от заглавния ред на документа) - не се попълва от осигурители

578888

-