Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Дата:

Изтича срокът за:

Правно основание:

ЯНУАРИ 2007 г.

07. 01.

 

 

Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а ЗКПО през декември 2006 г.

ЗКПО

 

10. 01.

Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено за декември 2006 г.

ЗКПО

10. 01.

Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през декември 2006 г. доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.

ЗОДФЛ (отм.)

10. 01.

Подаване на данъчна декларация по чл. 59 ЗДДФЛ за облагане с окончателен годишен (патентен) данък за 2007 г.

ЗДДФЛ

14. 01.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за декември 2006 г.

ЗДДС

14. 01.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за декември 2006 г.

ЗДДС

15. 01.

Внасяне на авансовия данък за четвъртото тримесечие на 2006 г. за доходи, получени от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и за упражняване на свободна професия, извършване на други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения по чл. 22 от Закона за облагане доходите на физическите лица, когато платец на доходите не е предприятие.

ЗОДФЛ  (отм.)

15. 01.

Внасяне на дължимия окончателен данък по чл. 40 от Закона за облагане доходите на физическите лица за доходите, упоменати в чл. 26, т. 2 - 7 и 10 ЗОДФЛ, получени през четвъртото тримесечие на 2006 г., когато платец на доходите не е предприятие, както и за дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица.

ЗОДФЛ (отм.)

15. 01.

Внасяне на удържания през декември окончателен данък по реда на чл. 40 ЗДОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки "Живот и рента" и застраховки "Живот", свързани с инвестиционен фонд.

ЗОДФЛ (отм.)

15. 01.

Месечни авансови вноски за януари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЗКПО

15. 01.

Внасяне на данъка върху приходите за декември 2006 г. от бюджетните предприятия.

ЗКПО

15. 01.

Внасяне на данъците върху разходите за декември 2006 г.: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.

ЗКПО

15. 01.

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през декември 2006 г.

Наредба № 4 на МФ от 1999 г. (отм.)

15. 01.

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, или унищожаване на фискалното устройство през декември 2006 г.

Наредба № 4 на МФ от 1999 г. (отм.)

20. 01.

Деклариране на направените залози и данъка от организаторите на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през декември 2006 г. хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

ЗКПО

31. 01.

Подаване от данъчно задълженото лице - доставчик по договор за финансов лизинг на стоки, които са фактически предоставени преди влизането в сила на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 2006 г.), на опис, съдържащ информацията посочена в § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗДДС, в случай че лицето желае да ползва режима, установен с § 9, ал. 1 от ПЗР на ЗДДС.

ЗДДС

31. 01.

Ползване на 5 на сто отстъпка върху сумата, която остава за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ за доходи, получени през 2006 г., от лицата, подали декларацията и заплатили данъка в срок до 31.01.2007 г.

ЗОДФЛ (отм.)

31. 01.

Деклариране и внасяне на данъците при източника по чл. 34 ЗКПО (отм.) за начислени доходи през декември 2006 г.

ЗКПО (отм.)

31. 01.

Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за декември 2006 г. от лицата по чл. 2, ал. 5 ЗКПО (отм.).

ЗКПО (отм.)

31. 01.

Подаване на данъчна декларация по чл. 59 ЗДДФЛ за облагане с окончателен годишен (патентен) данък за 2007   г.

ЗДДФЛ

31. 01.

Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за първото тримесечие на 2007 г.

ЗДДФЛ

31. 01.

Лицата, които до 31 януари подадат декларацията по чл. 59 ЗДДФЛ и в същия срок заплатят пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

ЗДДФЛ

 

Дата:

Изтича срокът за:

Правно основание:

ФЕВРУАРИ 2007 г.

10. 02.

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

ЗКПО

10. 02.

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през януари за доходи от трудови правоотношения, включително удържания на основание чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ, както и за доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.

ЗДДФЛ

14. 02.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за януари 2007 г.

ЗДДС

14. 02.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за януари 2007 г.

ЗДДС

15. 02.

Месечни авансови вноски за февруари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЗКПО

15. 02.

Внасяне на данъка върху приходите за януари от бюджетните предприятия.

ЗКПО

15. 02.

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за януари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

ЗКПО

15. 02.

Внасяне на алтернативен данък по чл. 226, чл. 234 и чл. 241 ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през януари.

ЗКПО

15. 02.

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през януари.

Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15. 02.

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през януари.

Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

20. 02.

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

ЗКПО

20. 02.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за януари 2007 г. Забележка:

При подаване на Интрастат-декларации за първи път - срокът е до 20-то число на съответния месец.

ЗСВОТС

28. 02.

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през януари са направени само частични плащания.

ЗДДФЛ

28. 02.

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.

ЗКПО

28. 02.

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за януари.

ЗКПО

28. 02.

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ от платеца на дохода.

ЗДДФЛ

28. 02.

Подаване на декларация по чл. 17, ал. 1 ЗМДТ от предприятия при промяна в отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31.12. на предходната година.

ЗМДТ

 

Дата:

Изтича срокът за:

Правно основание:

МАРТ 2007 г.

10. 03.

Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

ЗКПО

10. 03.

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през февруари за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.

ЗДДФЛ

10. 03.

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за февруари 2007 г.

ЗСВОТС

14. 03.

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри на хартиен и магнитен (оптичен) носител, и внасяне на дължимия ДДС за февруари 2007 г.

ЗДДС

14. 03.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за февруари 2007 г.

ЗДДС

15. 03.

Месечни авансови вноски за март за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЗКПО

15. 03.

Внасяне на данъка върху приходите за февруари от бюджетните предприятия.

ЗКПО

15. 03.

Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за февруари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.

ЗКПО

15. 03.

Внасяне на алтернативен данък по чл. 226, чл. 234 и чл. 241 ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през февруари.

ЗКПО

15. 03.

Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през февруари.

Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

15. 03.

Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през февруари.

Наредба № Н-18 на МФ от 13.12.2006 г.

20. 03.

Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

ЗКПО

31. 03.

Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия корпоративен данък за 2006 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане (отм.).

ЗКПО (отм.)

31. 03.

Подаване на годишната данъчна декларация по ЗКПО (отм.) за 2006 г. от бюджетните предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа.

ЗКПО (отм.)

31. 03.

Подаване на годишната данъчна декларация по ЗКПО (отм.) за 2006 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация.

ЗКПО (отм.)

31. 03.

Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.

ЗКПО

31. 03.

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за февруари.

ЗКПО

31. 03.

Националните кооперативни съюзи отчитат пред Министерство на финансите набирането и целевото разходване на преотстъпения корпоративен данък.

ЗКПО

31. 03.

Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста ЗДДФЛ от платеца на дохода.

ЗДДФЛ

31. 03.

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през февруари са направени само частични плащания.

ЗДДФЛ