Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.
Във връзка със ситуацията в Италия, породена от разпространението на болестта коронавирус COVID-19, отменяме учебния семинар!

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Красимир Машев, Диана Митева, Костадинка Недкова, Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв. с ДДС

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Ривиера“, Хотелски комплекс „Ривиера Бийч“ 5*
Лектори: Д-р Томчо Томов, Ненко Салчев, Катя Кашъмова
Цена: Около 720.00 лв.

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

Ваучерите за храна като социална придобивка със специфичен данъчен статут се появиха в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от 2003 г., но до края на 2006 година не намериха широко приложение в социалната политика на предприятията. От една страна, това се дължи на ограничените възможности за разходи на предприятията, но от друга страна (по-съществената), на съществуващото несъответствие между ЗКПО и отменения Закон за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), което бе преодоляно едва с новия Закон за данъците върху доходите на физическите лица от 2007 година. Както е известно, при стария режим предприятието не облагаше с еднократен данък разходите за ваучери за храна до 40 лева месечно, но по отменения ЗОДФЛ доходи на персонала, които не са обложени в предприятието, се считаха за доход на лицето и се облагаха.

Новата уредба на двата закона от 2007 г. решава благоприятно този въпрос, като способства предоставянето на ваучери за храна да се превърне във все по-често срещан елемент от социалната политика на предприятията.

Нормативната уредба по използването на ваучерите за храна, тяхното счетоводно отчитане и данъчно третиране се съдържа в:

 • чл. 204, 209 и 214 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
 • чл. 24, ал. 2, т. 1, б. “е” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
 • Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (обн. ДВ, бр. 66 от 2003 г.);

Указание № УК-3 на Министерство на финансите от 21.03.2003 г.

Определение на понятията “ваучери за храна” и “оператор” по смисъла на чл. 209 ЗКПО намираме в § 1, т. 35 и З6 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО. Съгласно § 1, т. 35 от ДР на ЗКПО “оператор” по смисъла на чл. 209 е лице, получило разрешение от министъра на финансите, което се занимава с дейностите по отпечатването, организирането, контрола и разплащането във връзка с ваучерите за храна по ред, определен с наредба на министъра на финансите.

Според текста на § 1, т. 36 ДР “ваучери за храна” са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни съгласно сключен договор за обслужване с оператор.

Участници в системата за снабдяване и предоставяне на ваучери за храна са:

 • операторите;
 • работодателите;
 • работниците и служителите (ползвателите);
 • доставчиците (търговците).

В следващите редове ще насочим вниманието си към въпросите, свързани със счетоводното отчитане и данъчното третиране на ваучерите за храна при работодателя, тъй като те представляват най-голям интерес.

С чл. 204, т. 2 ЗКПО разходите за ваучери за храна са класифицирани като социални разходи, подлежащи на облагане с данък върху разходите, но чл. 209 от същия закон регламентира изключението: предоставените ваучери за храна в размер до 40 лева месечно на едно наето лице, по реда и условията на чл. 209, не се облагат с данък върху разходите. На облагане подлежи само разликата над 40 лева или цялата сума, ако не са изпълнени условията по чл. 209 ЗКПО. Ще добавим, че под “наети лица” се разбират работниците и служители, наети по трудово правоотношение в предприятието, както и наетите лица от същото предприятие по договори за управление и контрол. Няма да изброяваме условията, които трябва да изпълни работодателят и операторът, за да се приемат за разход предоставените ваучери за храна. Те са подробно описани в чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане и цитираната Наредба № 7 от 2003 г.

Схемата за счетоводно отчитане на разходите за ваучери за храна и взаимоотношенията на работодателя с оператора и персонала може да има следния примерен вид:

- за преведените на оператора парични средства за ваучери по номинал, съгласно сключения с оператора договор:

Д-т с/ка Доставчици по аванси
анал. сметка на оператора
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

- за получените от оператора ваучери за храна (книжа за замяна, парични еквиваленти):

Д-т с/ка Други парични средства
анал.сметка Ваучери за храна
К-т с/ка Доставчици по аванси
анал. сметка на оператора

- за договорената комисиона на оператора, по издадена от него фактура (при условие че операторът е регистриран по ЗДДС):

Д-т с/ка Разходи за външни услуги
Д-т с/ка Начислен данък за покупките
К-т с/ка Разплащателна сметка в левове

- получените ваучери се разпределят между персонала и лицата по договори за управление и контрол и се отчитат като социални разходи:

Д-т с/ка Разходи за външни услуги
К-т с/ка Персонал
(по списък на лицата)

- при фактическото предоставяне на ваучерите на лицата:

Д-т с/ка Персонал
К-т с/ка Други парични средства
анал. сметка Ваучери за храна

- ако в рамките на годината бъдат върнати ваучери за храна на оператора:

Д-т с/ка Клиенти            
К-т с/ка Други парични средства
анал. сметка Ваучери за храна

- за възстановените суми от оператора:

Д-т с/ка Разплащателна сметка в левове
К-т с/ка Клиенти
анал. сметка на оператора

- в 30-дневен срок от изтичането на срока на валидност на ваучерите работодателят може да поиска от оператора да ги замени с нови, съгласно чл. 23, ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г., като счетоводните записвания в този случай са следните:

Д-т с/ка Други парични средства
анал. сметка Ваучери за храна

(записват се новополучените ваучери по брой, серийни номера и суми)

К-т с/ка Други парични средства
анал. сметка Ваучери за храна

(отписват се подменените ваучери)

- когато лице от персонала или лице по договор за управление и контрол, получило ваучери, напусне предприятието, то съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредба № 7, трябва да върне неизползваните ваучери. Предприятието взема сторнировъчни статии:

Д-т с/ка Разходи за външни услуги
К-т с/ка Персонал
и
Д-т с/ка Персонал
К-т с/ка Други парични средства
анал. сметка Ваучери за храна
(Двете счетоводни записвания са червено сторно.)

- в отделни случаи работодателят може да бракува ваучери поради загубване, унищожаване, пропускане на срока за подмяна и пр. В тези случаи стойността им остава за негова сметка:

Д-т с/ка Други разходи
К-т с/ка Други парични средства
анал. сметка Ваучери за храна

- в края на годината ваучерите за храна се инвентаризират по общия ред и за евентуалните разлики се съставят необходимите счетоводни записвания, с данъчно третиране;
- в отчета за приходите и разходите работодателят отчита разход, а в отчета за паричните потоци - входящите и изходящите парични потоци, свързани с движението на ваучерите.

Данъчни аспекти

Посочихме данъчното третиране на разходите за ваучери за храна по ЗКПО - чл. 209 регламентира освобождаването на разходи до 40 лева месечно на едно наето лице, ако са спазени условията по чл. 209, а чл. 214 допълва, че разликата над 40 лева се облага. Облага се целият разход, когато не са спазени условията.
Освен тези данъчни аспекти следва да отбележим разпоредбата на чл. 24, ал. 2, т. 1, б. “е” ЗДДФЛ, която регламентира, че в облагаемия доход по трудови правоотношения не се включва полученият доход от ваучери за храна, в размер и по реда на ЗКПО.
Следователно, лицата, работещи по трудови правоотношения, не се облагат по ЗДДФЛ за дохода от ваучери за храна, независимо от размера.
Следва да се отбележи още един въпрос, свързан с данъчното третиране на ваучерите за храна съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В цитираното в началото указание на Министерство на финансите е отбелязано, че разплащанията между оператора и работодателя и между оператора и доставчиците не са доставка по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност и ДДС не се начислява, тъй като ваучерите не са стока, а заместващо парите платежно средство.
За комисионата, която работодателят плаща на оператора, както и по отношение на комисионата, която операторът получава от доставчиците, режимът на ЗДДС се прилага по общия ред. При това операторът трябва задължително да е регистриран по ЗДДС, съгласно чл. 209, ал. 2, т. 2 ЗКПО. Безспорно това е така, защото комисионата няма характер на социален, а на търговски разход за работодателя и доставчика.
Накрая ще напомним, че ако стойността на предоставените от работодателя ваучери за храна е над 40 лева месечно на едно наето лице, разликата трябва да се обложи с данък върху разходите 10 %, като разходът се признава за данъчни цели съгласно чл. 206, ал. 1 ЗКПО.

Евгени РАНГЕЛОВ, магистър по финанси