Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

12 декември 2019 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”
Лектори: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

14 януари 2020 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 120.00 лв.

22 януари 2020 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектори: Димитър Бойчев
Цена: 120.00 лв.

Разяснение

От 27 май тази година Агенцията по заетостта стартира информационна кампания, посветена на възможностите за кандидатстване с проекти по втората фаза от схема “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Общият бюджет на схемата е в размер на 50 млн. лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, което да доведе до повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
 • Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Дейностите, които ще бъдат обект на финансиране по схемата, са:
1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение.
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество.
Специфични цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:

 • Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в страната, относно необходимостта от подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда.
 • Повишаване включването и предоставянето на обучения на заетите лица в предприятията в страната, посредством развитие, подобряване и/или обновяване на притежаваните от тях професионални компетентности, както и посредством придобиване на нови професии, необходими за бъдещото разширяване и/или развитие на предприятията.
 • Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на Европейския съюз и целите за създаване на икономика, основана на знанието.
 • Повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
 • Запазване на заетостта от страна на работодателите минимум една година след приключване на обучението.

Бенефициенти
По програмата могат да кандидатстват образователни институции, обучаващи институции или организации, работодатели и социално-икономически партньори.

ВАЖНО:
Всички работодатели, чиито служители е предвидено да бъдат обучени по схема “Квалификационни услуги и обучения за заети лица”, следва да фигурират в проекта или като водеща организация, или като партньори.

Когато водещата организация е и единствен работодател по проектното предложение, е допустимо в изпълнението на проекта да не е предвидено участието на партньори. При одобряването на такова проектно предложение водещата организация може да избере съответна обучаваща организация съгласно разпоредбите на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и от Програма ФАР на ЕС или съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по неговото прилагане.
За всички останали случаи партньорството между обучаващи (образователни) институции (организации), от една страна, и работодателя (работодателите), от друга страна, е задължително.

ВАЖНО:
Държавните (централни и/или териториални) и общинските администрации не попадат в обхвата на допустимите бенефициенти по тази схема.

Бенефициентите ще имат възможност да възлагат изпълнението на дейности, предвидени по проекта на подизпълнители. Важно е да се знае, че подизпълнителите от страна на бенефициента нямат качеството на партньори и изборът им е предмет на договаряне.
При избора на подизпълнител от страна на водещата организация договарящият орган има право да изиска цялата документация на бенефициента, свързана с избора на конкретния подизпълнител, както и всички документи по изпълнението на възложената дейност. Казано с други думи, изискванията за контрол и отчетност към водещите организации се прилагат с пълна сила и за техните подизпълнители.

Допустими проекти и дейности, които ще бъдат финансирани
Всеки проект включва комплекс от дейности, които трябва да доведат до постигане на заложените в проектното предложение цели съгласно схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
За да бъдат определени като допустими, проектите трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

 • предоставяне на квалификационни обучения или обучения за придобиване на ключови компетентности на заети лица;
 • курсът до води до придобиване на квалификационна степен или обучението да е по част от професия, удостоверени чрез съответен документ;
 • обучението за придобиване на ключови компетентности следва да завърши с издаването на съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения;
 • продължителността на обучението за всеки представител на целевата група да бъде обвързана с това, дали се придобива професия или част от нея, или определени ключови компетентности. (По отношение на този критерий ще се прилагат изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, ако неговите разпоредби са приложими в конкретния случай.);
 • при наличие на по-голям брой на лицата, включени в обучение, те ще трябва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида обучение, с цел постигане на максимална ефективност;
 • запазване на заетостта на лицата, преминали успешно обучението, за срок, не по-кратък от една година.

Обучението следва да се провежда в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете.
Проектите ще се изпълняват на територията на цялата страна.

Представители на целевата група, към които е насочена схемата за безвъзмездна финансова помощ
Представители на целевата група, съобразно общата цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са заети лица, работещи на трудов или граждански договор в микро, малки, средни и големи предприятия, както и самостоятелно заети (самоосигуряващи се) лица.
Държавните служители или други служители на държавната и местната администрация, независимо от поста, който заемат, не могат да бъдат включени в целевата група по настоящата схема и за тях не се предвижда отпускането на средства.

Финансиране
Обект на финансиране ще бъдат следните дейности, насочени към предоставяне на:

 • общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
 • обучение за придобиване на ключови компетентности, което може да включва:

- общуване на роден и чужд език;
- основни знания в природните науки, технологиите и математиката;
- умения за учене;
- дигитална компетентност (ИКТ);
- инициативност и предприемачество;
- културна осъзнатост и творчески изяви;
- обществени и граждански компетентности.

Кандидатите могат да избират между две схеми за финансиране съобразно своите възможности и финансово състояние:
1. Схема съгласно Регламент 68/2001 на Комисията от 13.01.2001 г. относно приложението на чл. 87 и 88 на Договора за създаване на Европейската общност относно помощта за обучение.
По тази схема бенефициентите участват със собствени средства, като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 1 млн. евро (определени по официалния курс на лева към еврото).
2. Схема съгласно Регламент 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 г. относно приложението на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност за минималната помощ. Максималният размер на предоставяното финансиране по схемата е до левовата равностойност на 200 хил. евро (определени по официалния курс на лева към еврото). Безвъзмездната помощ ще бъде предоставяна на едно предприятие за срок от три финансови години, с изключение на предприятията, развиващи дейност в сектор “шосеен транспорт”, за които максималният размер на помощта не може да надхвърля левовата равностойност на 100 хил. евро.
В случай че по едната от двете схеми до края на периода на договаряне останат налични недоговорирани средства и при условие че липсват подходящи проекти за финансиране, а по другата са класирани повече проекти, за финансирането на които недостигат средства, договарящият орган запазва правото си да направи прехвърляне на средства от едната схема в другата.

ВАЖНО:
Организациите, без значение на тяхната роля в проекта, с изключение на подизпълнителите, не могат да бъдат одобрявани и да реализират едновременно проекти по двете схеми.

Проектни предложения по схемата ще бъдат приемани до 15.09.2010 г. във всички дирекции “Бюро по труда”.
Поканата за набиране на проектните предложения, както и пълният комплект от документи и насоките за кандидатстване, са публикувани на страницата в Интернет на Агенцията по заетостта, на адрес: www.az.government.bg.

“ТП”