Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Цел на програмата “В подкрепа на майчинството”:
Един от компонентите на политиката за повишаване на заетостта включва реализацията на мерки за насърчаване участието на жените на пазара на труда, тъй като все още съществуват различия в заетостта между двата пола. Една от основните причини за по-ниската степен на заетост на жените, сравнена с тази на мъжете, се дължи на факта, че жените в по-голяма степен са ангажирани с отглеждането на децата и предвид на това съществуват затруднения при съвместяването между семейния и професионалния живот.
Националната програма “В подкрепа на майчинството” има за цел да насърчи участието на жените на пазара на труда, да създаде възможности за завръщането им на работа след ползването на отпуск поради бременност и раждане по реда на Кодекса на труда, да способства за тяхната професионална адаптация и реализация чрез осигуряване на качествени грижи за отглеждането на малки деца на възраст до 3 години. Чрез програмата се осигурява заетост на безработни лица, които се ангажират в отглеждането на малки деца до 3-годишна възраст. Програмата е осигурена финансово със средства от бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета за активна политика на Министерството на труда и социалната политика и се реализира на територията на цялата страна.

Право да се включат в програмата имат следните категории лица:
1.
Майки/осиновителки с право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и с право на обезщетение при отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1, или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както и самоосигуряващите се, осигурени за риска “майчинство”.
2. Работещи майки/осиновителки (с изключение на наетите по програми и мерки за заетост по реда на Закона за насърчаване на заетостта) в рамките на периода след изтичане на отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, до навършване на 3-годишната възраст на детето.
3. Бащата/осиновителят в рамките на периода на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и до навършването на 3-годишната възраст на детето, когато майката/осиновителката е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата/осиновителя.
4. Безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”. Наличието на родствена или съпружеска връзка между майката/осиновителката на детето и безработното лице не е пречка за включване в програмата.
Работодатели по програмата са дирекциите “Социално подпомагане” на територията на цялата страна, които сключват индивидуални трудови договори с безработните лица, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Те изплащат трудовите възнаграждения на наетите по програмата лица и ги осигуряват социално и здравно, в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Процедура за включване в програмата (необходими документи):
1.
Майките/осиновителките, които желаят да се включат в програмата, подават писмени заявления в дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен или настоящ адрес, когато е различен от постоянния. Към писменото заявление се прилага удостоверение за обстоятелството, че майката/осиновителката е с право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
Удостоверението съдържа данни за: трите имена на майката/осиновителката и ЕГН (ЛНЧ); постоянния или настоящия адрес; периода, за който е разрешен отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, обстоятелството дали лицето е с право на парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и считано от коя дата; трите имена и ЕГН (ЛНЧ) на детето (децата); поредността на детето.
Право на парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 КСО в размер на 220 лв. за 2008 г. имат майките, които ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Право на парично обезщетение по чл. 54, ал. 1 КСО в размер на 110 лв. за 2008г. имат майките, които не ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, а работят.
Удостоверението се издава от териториалните поделения на Националния осигурителен институт на майките/осиновителките, на които плащанията на паричните обезщетения по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се извършват от териториалните поделения на Националния осигурителен институт.
Удостоверението за майките/осиновителките, заварени в отпуск за бременност и раждане по чл. 163 от Кодекса на труда или в отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда към 01.01.2007 г. и в получаване на парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се издава, както следва:

 • от осигурителите - за наетите от тях лица; от едноличните търговци, които имат наети на работа лица - за тях и за наетите от тях лица; от търговските дружества - за собствениците и съдружниците в тях;
 • от териториалните поделения на Националния осигурителен институт - за самоосигуряващите се лица, заварени към 01.01.2007 г. в получаване на обезщетение при бременност и раждане или за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал.1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършват от териториалните поделения на Националния осигурителен институт (за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, за земеделските производители и тютюнопроизводителите и за едноличните търговци, които нямат наети на работа лица);
 • от осигурителните каси - за членовете на осигурителните каси.

В рамките на периода след изтичане на отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, т.е. след навършване на 2-годишна възраст на детето до навършване на 3-годишната възраст на детето, майките/осиновителките, които желаят да се включат в програмата, прилагат към писменото заявление служебна бележка от работодателя или друг документ, удостоверяващ трудовия/осигурителния статус, както и копие от акта за раждане на детето (децата). След включването им в програмата те имат задължение да представят ежемесечно в Дирекция “Социално подпомагане” (до 5-о число на месеца) декларация за статуса си на заети лица.

2. Дирекциите “Социално подпомагане” изпращат предложения-заявки за разкриване на свободни работни места по програмата до съответните дирекции “Бюро по труда”.
3. Дирекциите “Бюро по труда” извършват първоначален подбор и организират провеждането на интервю на подбраните безработни лица с майката/осиновителката. Насочването на безработните лица за наемане по трудово правоотношение на разкритите работни места се извършва в съответствие с избора на майката/осиновителката. Майката/осиновителката има право сама да избере безработното лице, независимо от спецификата на образованието и професионалния му опит. Наличието на родствена или съпружеска връзка между майката/осиновителката и безработното лице не е пречка за участие в програмата.
4. Безработните лица, които желаят да участват в програмата, задължително представят в дирекциите “Бюро по труда” удостоверение от съответния психодиспансер, че не страдат от психически заболявания.

Условия за включване в програмата:
1.
Наетите по програмата безработни лица полагат грижи за отглеждането на малките деца, в съответствие с разработена и утвърдена длъжностна характеристика.
Лицето, което полага грижи за малкото дете, има следните задължения:

 • да полага грижи за личната хигиена на детето;
 • да отглежда детето според режим, подходящ за възрастта му и при зачитане на индивидуалните му особености;
 • да храни детето в съответствие с изискванията за възрастта;
 • да осигурява индивидуални грижи и внимание, да проявява отношение на топлота;
 • при инциденти да съобщава на съответните компетентни органи;
 • да отговаря за сигурността и безопасността на детето и да опазва имуществото в дома, който посещава;
 • при решаването на всички въпроси относно грижите за детето да зачита мнението на родителите му.

2. Не се допуска едновременно осигуряването на грижи за малко дете от безработно лице по програмата и ползването от родителите правото на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а от Кодекса на труда.
Когато майката/осиновителката бъде включена в програмата и грижите за детето й се полагат от съответното безработно лице, отпускът за отглеждане на дете, който тя ползва, съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, се прекратява от работодателя и майката следва да се върне на работа. Прекратява се съответно и изплащането на обезщетението в размер на 220 лв. - “майчинството” по чл. 53, ал. 4 КСО.
Когато майката/осиновителката не ползва отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, а работи и получава обезщетението в размер на 110 лв. по чл. 54, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, то при включването й в програмата и предоставяне на грижите за отглеждането на детето на безработно лице, изплащането на обезщетението се прекратява.

Права на наетото безработно лице по трудовото правоотношение
Наетото на работа лице, на което е предоставено отглеждането на малко дете, има право на:
1. Трудово възнаграждение в размер, определен с Националния план за действие по заетостта за съответната година (през 2008 г. - 220 лв. за безработно лице, което полага грижи за едно дете и 300 лв. за безработно лице, което полага грижи за близнаци).
2. Допълнителни трудови възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по прилагането му, върху трудовото възнаграждение по т. 1.
3. Основен платен годишен отпуск по чл. 155 от Кодекса на труда в размер на 20 работни дни.
4. Отпуск при временна неработоспособност.
5. Социално и здравно осигуряване съгласно Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.

Актуални въпроси във връзка с прилагането на програмата:

1. Вярно ли е, че от 2008 г. платеното майчинство е вече 3 години и ако е така, при заварено положение може ли да се продължи? Ако майчинството е изтекло през месец декември 2007 г., то има ли възможност да се удължи платеното майчинство?

Отговор:
Съгласно чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) платеният отпуск за отглеждане на дете, на който майката има право, е до навършване на 2-годишна възраст на детето.
В запитването се поставя въпросът, дали майката има право на 3-годишен платен отпуск по майчинство от 2008 г. Вероятно майката е чула или чела, че ще бъде увеличен от “до 2-годишна възраст” на “до 3-годишна възраст” периодът, до който майките ще имат възможност да предоставят отглеждането на детето на т.н. “бавачки”. В случая става въпрос за Националната програма “В подкрепа на майчинството”. Тя регламентира реда и условията за включване в програмата на майките с право на отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, които могат да предоставят отглеждането на детето на регистрирано безработно лице. Програмата дава възможност майката да се върне на работа, а безработното лице, на което е поверено отглеждането на детето, да сключи трудов договор и да получава трудово възнаграждение в размер на “майчинството” - 220 лв. за 2008 г. През 2007 г. възможността за предоставяне отглеждането на детето беше до изтичане на срока на отпуска по чл. 164, ал. 1 КТ, т.е. до навършване на 2-годишната му възраст. За настоящата 2008 г. срокът по програмата е удължен до навършване на 3-годишна възраст на детето, но това не означава, че е увеличен и срокът на отпуска по чл. 164, ал. 1 КТ.

За повече информация, свързана с процедурата по включване в програмата, майката може да се обърне към дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес или по настоящия, ако той е различен от постоянния, където се подава и писменото заявление за включване в програмата.

2. Досега ползвах платено майчинство, но се върнах на работа преди детето ми да е навършило 2-годишна възраст и получавам 50% от майчинството. Въпросът ми е мога ли да бъда включена в програмата за подпомагане на майките и дали ще имам право да наема бавачка по тази програма, след като вече съм започнала работа? Ще продължавам ли да получавам 50-те процента? Към кого да се обърна и какви документи трябва да представя?

Отговор:
Националната програма “В подкрепа на майчинството” е утвърдена от министъра на труда и социалната политика със заповед № PД01/155 от 13.02.2008 г. Тя регламентира реда и условията за включване на майки/осиновителки с право на отпуск за отглеждане на малко дете по чл.164, ал. 1 от Кодекса на труда и с право на обезщетение по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и обхвата на регистрираните безработни лица, които ще отглеждат децата.
От горното е видно, че право на включване в програмата имат и майките, които са се върнали на работа и получават обезщетението по чл. 54, ал. 1 КСО (50% от майчинството).
Следва да се има предвид, че при отглеждане на детето от безработно лице по програмата “В подкрепа на майчинството” изплащането на обезщетението в размер на 50% от майчинството се прекратява (чл. 54, ал. 3 КСО).
За повече информация, свързана с процедурата по включване в програмата, вкл. и по отношение на необходимите документи, се обърнете към дирекция “Социално подпомагане”.

3. В момента съм по майчинство. Мога ли да прехвърля майчинството на свекърва си, защото искам да се върна на работа?

Отговор:
От запитването е видно, че майката ползва платен отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда. Поставя се въпросът дали е възможно да се прехвърли майчинството на свекървата (бабата на детето).
По принцип възможностите за отглеждане на детето от баба му са две:

 • Ако тя не работи

В този случай се прилага Националната програма “В подкрепа на майчинството”. Тя регламентира реда и условията за включване на майките/осиновителките, както и обхвата на регистрираните безработни лица. В нея не са предвидени ограничения, свързани с наличието на родствена връзка между детето и безработното лице. Във всички случаи е необходимо бабата на детето да не работи и да е регистрирана като безработна в дирекция “Бюро по труда”.

 • Ако тя работи по трудово правоотношение

В този случай намира приложение чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда, съгласно който майката може да даде съгласието си отпуска за отглеждане на детето да се ползва от баща, баба или дядо на детето. В този случай отпускът на майката се прекратява, а се разрешава отпуск на съответното лице. Правото на обезщетение на лицето, на което е прехвърлен отпуска, се регламентира с чл. 53, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване и за 2008 г. е в размер на 220 лв.

4. Детето ми е на 6 месеца. В момента съм в отпуск, но искам да го прекъсна и да се върна на работа. Чух за програмата “В подкрепа на майчинството” и искам да наема детегледачка. Какво трябва да направя?

Отговор:
В Националната програма “В подкрепа на майчинството” изрично е посочено, че право да се възползват от нея имат майките с право на отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда.
От горното следва, че право на включване в програмата имат само майки, които са с право на отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 КТ, а правото на този отпуск възниква след изтичане на отпуска по чл. 163, ал. 1 КТ, т.е. само след изтичането на 315-те дни.
От запитването е видно, че в момента майката ползва отпуск поради бременност и раждане по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда, чиято продължителност е 315 календарни дни, от които 45 преди раждането. Това означава, че към настоящия момент тя няма право да се възползва от програмата. Възможността за това ще възникне след изтичане на отпуска поради бременност и раждане, т.е. след навършване на 9-месечна възраст на детето.

Лариса ТОДОРОВА, държавен експерт, Дирекция “Трудово право и обществено осигуряване” на Министерството на труда и социалната политика