Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Безопасността и здравето при работа е един от най-важните и най-развити аспекти от политиката на ЕС по заетостта и социалните дейности. В подкрепа на това Европейската комисия предлага стратегия за насърчаване на здравословните и безопасни условия на труд в Европейския съюз от 2007 г. до 2012 г.
Благодарение на приемането и прилагането на огромен обем Общностно законодателство, се подобряват условията на труд в държавите-членки на ЕС и се намалява нивото на трудовия травматизъм. Стратегията на Общността от 2002 г. за повишаване на безопасността и здравето при работа (БЗР) се основаваше на цялостен подход за осигуряване на благосъстоянието при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови рискове, особено на тези от психосоциално естество.
Следвайки целите на Лисабонската стратегия, държавите-членки признават основния принос на доброто качество и производителност за стимулиране на икономическия растеж и заетостта. Защото липсата на ефективна защита, осигуряваща БЗР, може да доведе до повишаване на нивото на трудовите злополуки и професионални болести, а следователно и до трайна неработоспособност.
През 2001 г. Европейският съвет в Стокхолм си постави за цел да повиши с 50% средното ниво на заетост в ЕС за мъжете и жените във възрастовата група 55-64 г. до 2010 г. През 2002 г. Европейският съвет в Барселона заключи, че “от този момент до 2010 г. в Европейския съюз средната възраст, при която се прекратява трудовата дейност, трябва да се повиши прогресивно с около 5 години”.
Националните политики и тези на ЕС трябва да подпомагат създаването на такава работна среда, която да дава възможност на работещите да играят пълноценна роля в трудовия живот докато достигнат старост. Целта е постигане на положение, при което работата да подобрява здравето и благополучието на хората и на населението като цяло.
В резултат на изпълнението на мерките от Общностната стратегия 2002-2006 г. се постигна значителен спад в нивата на трудовите злополуки. Новата стратегия за 2007-2012 г. предлага засилване на амбицията и поставяне за цел - 25% намаляване на общото ниво на трудови злополуки към 2012 г. в ЕС-27, чрез подобряване защитата на здравето и безопасността на работещите, като един от основните приноси за успеха на Стратегията за нарастване броя на работните места.

Основни предизвикателства
Новаторският подход на стратегията на Общността за периода 2002-2006 г. вече дава своите плодове. Държавите-членки извършиха истински напредък по отношение на изготвянето на стратегии и програми за действие, които са по-целенасочени. В периода 2000-2004 г. (последни данни) нивото на трудовите злополуки с фатален край е намаляло със 17% в ЕС-15, докато нивото на злополуките, които водят до отсъствие от работа по-дълго от три дни, се е понижило с 20%. Очаква се тези положителни тенденции да се запазят.
Въпреки реализирания напредък, последните резултати от четвъртото европейско проучване по въпросите на условията на труд показват, че много работници в Европа продължават да изпитват безпокойство, че работата им крие заплаха за здравето или безопасността им:

 • почти 28% от работниците заявяват, че имат здравословни проблеми, които не са свързани с трудова злополука, но са причинени или утежнени от настоящата или предишна работа;
 • 35% от работниците считат, че работата им крие риск за тяхното здраве.
  Намаляването на професионалните рискове не е равномерно:
 • някои категории работници са изложени в по-голяма степен на професионални рискове (младите работници, работниците на временна работа, възрастните работници и работниците-мигранти);
 • някои категории предприятия са по-уязвими (малките и средните предприятия разполагат с по-малко средства, за да въведат сложните системи за защита на работниците, докато някои от тях са по-засегнати от негативното въздействие на проблемите със здравословните и безопасни условия на труд);
 • някои сектори остават изключително опасни (строителство/комунално строителство, селско стопанство, риболов, транспорт, здравеопазване и социални услуги).

Много от предизвикателствата, свързани със здравето и безопасността, отчетени вече през изминалия период, продължават да бъдат от значение. Те включват:

 • демографските промени и застаряването на активното население;
 • новите тенденции в заетостта, включително развитието при самостоятелно заетите работници, при подизпълнителите и увеличената заетост в малките и средните предприятия;
 • новите по-значими миграционни потоци, насочени към Европа.

Участието на жените в пазара на труда продължава да нараства. Затова е необходимо да се обърне по-специално внимание на тези аспекти на здравето и безопасността, които засягат най-вече жените.
Някои видове професионални заболявания започнаха да се срещат по-често (мускулно-скелетни нарушения, инфекции и заболявания, свързани с психичното натоварване). Естеството на професионалните рискове се променя заедно с ускоряване на темпа на развитие на иновациите, на развитието на нови рискови фактори (насилие на работното място), включително сексуалния и моралния тормоз, зависимостта) и трансформацията на труда (фрагментарност на професионалния живот). Тези промени изискват по-добро разбиране на явлението, посредством специализирано изследване за определяне на ефективни превантивни мерки.
Поради тези причини през следващите пет години ще се насочват и развиват усилията за развитието на безопасността и здравето в труда.

Цели на стратегията
Продължаващото устойчиво и равномерно намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания остава основна цел за стратегията на Общността за периода 2007-2012 г. Комисията счита, че намаляване с 25% на 100 000 работещи от общия размер на появата на злополуки на работното място, на равнището на ЕС-27, трябва да бъде цел номер едно за този период.
За постигане на тази амбициозна цел ще се реализират следните подцели:

 • гарантиране на правилното прилагане на законодателството на ЕС;
 • подкрепа на малките и средните предприятия в прилагането на действащото законодателство;
 • адаптиране на законовата рамка в съответствие с промените в сферата на труда и по-специално като се отчитат особеностите на малките и средни предприятия;
 • стимулиране на развитието и прилагането на националните стратегии;
 • насърчаване на промените в поведението на работниците, както и насърчаване на техните работодатели в прилагането на подход, насочен към опазване на здравето;
 • финализиране на методите за определяне и оценка на нови потенциални рискове;
 • подобряване на проследяването на осъществения напредък;
 • насърчаване на здравето и безопасността на международно ниво.

1. Въвеждане на съвременна и ефективна законодателна рамка
Укрепване на прилагането на законодателството на Общността
Ефективното прилагане на постиженията в правната уредба на Общността е от основно значение за защита на живота и здравето на работниците, както и същевременно за поставяне на равноправна основа за всички действащи предприятия на големия европейски пазар.
Единното прилагане на законодателството на Общността ще допринесе значително за намаляване броя на злополуките на работното място и на професионалните заболявания. За постигане на тази цел е нужно да се засили ангажираността на всички, както на равнището на Общността, така и на национално равнище.
Следователно приоритет в националните стратегии трябва да бъде прилагането на мерки, гарантиращи:

 • висока степен на спазване на законодателството, с акцент в малките и средните предприятия и в секторите с висок риск;
 • разпространение на добрите практики на местно равнище;
 • обучение на служители и ръководни кадри;
 • изработване на лесно приложими инструменти за оценката на риска;
 • разпространение на информация на достъпен език и на лесно разбираеми и лесно приложими насоки;
 • по-добро разпространение на информацията и по-добър достъп до източниците за консултация ;
 • достъп до висококачествени и изгодни външни услуги за превенция;
 • използване на инспекторите по труда за посредници за насърчаване на по-доброто приложение на законодателството в малките и средните предприятия;
 • използването на икономически мерки на равнището на Общността (например чрез структурни фондове) и на национално равнище, за микропредприятия и за малки и средни предприятия.

Укрепване на сътрудничеството при наблюдението на прилагането на законодателството
Ефективното и еднаквото прилагане на националните законодателства, които отразяват постиженията на правната уредба на Общността в областта на здравословните и безопасни условия на труд, е неотменимо условие за гарантиране на съизмерими степени на защита във всички държави-членки. Комисията ще продължи да насърчава работата на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC), с цел да подобри ефективността на контрола и наблюдението на спазването при прилагане на законодателството, да улесни сътрудничеството между инспекциите по труда и да ускори съвместните действия на ниво сектори или особени рискове.

Опростяване на законодателната рамка и адаптиране на промените
Развитието на законовата рамка трябва да се адаптира към постиженията на техническия прогрес и развитието на пазара на труда, да гарантира едно последователно, опростено и ефективно приложение, както и да намалява административните разходи в тежест на предприятията.
В национален план, всяко действие за опростяване, което предприятията могат да приложат, трябва да се извърши чрез усъвършенстване и опростяване на националната рамка, без намаляване на съществуващите нива на защита.

2. Насърчаване на развитието и прилагането на националните стратегии
Успехът на общностната стратегия зависи от това до каква степен държавите-членки ще се ангажират с приемането на координирани национални стратегии, които определят количествените цели за намаляване появата на трудови злополуки и професионални заболявания, насочени към секторите и предприятията, показващи най-лоши резултати, както и към най-често срещаните рискове и най-уязвимите работници. Тези стратегии следва да бъдат определени на базата на подробна оценка на националното развитие, с активното участие и консултации с всички заинтересовани страни, включително и със социалните партньори.
Националните стратегии трябва да покриват четири области:

 • превенция на здравните рискове, чрез повишаване на ефективността от наблюдението;
 • мерки за рехабилитацията и реинтеграцията на работниците;
 • съобразяване със социалните и демографските промени;
 • засилване на последователността на политиките.

За да бъдат ефективни усилията за защита и развитие на здравето и безопасността на работниците в Европа, се изисква ефикасна координация на общностно и национално ниво на политиката за здравословни и безопасни условия на труд с другите политики, които по всяка вероятност въздействат на тази област. Следователно трябва да бъдат предприети съвместни действия и да се проследи последователността при следните политики:

 • общественото здраве;
 • регионалното развитие и социалното сближаване;
 • обществените поръчки;
 • заетостта и преструктурирането.

3. Насърчаване на промените в поведението
Законодателството може активно да въздейства и да допринесе за промяна в моделите на поведение. Стратегията, насочена към насърчаване на културата на превенция, трябва да бъде ориентирана към всички слоеве на обществото и да достигне до работното място и активното население. Тя трябва да съдейства за формирането на обща култура, отдаваща значение на здравната превенция и превенцията на риска.

Интегриране на здравето и безопасността в образованието
Придобитият опит от прилагането на стратегията за периода 2002-2006 г. на национално, регионално и местно ниво разкрива значението на развитието на култура на превенция на риска в образователните програми на всички нива от образователния цикъл във всички области, включително в професионалното и университетското образование. Важна роля има началното образование, тъй като основните рефлекси за превенция се придобиват още в детството.
Особено внимание трябва да се обърне на обучението на младите предприемачи в областта на управлението на здравето и безопасността на работното място, както и на обучението на работниците, свързано с рисковете в предприятието, тяхното предвиждане и предотвратяване. Това е от изключително значение за малките и средните придприятия и за работниците-мигранти.

По-здравословни и по-безопасни работни места
Предприятията, които инвестират в опазване на здравето на техните работници чрез активни политики за превенция, получават измерими резултати:

 • съкращаване на разходите, дължащи се на чести отсъствия от работа;
 • намаляване на ротацията на персонала;
 • по-висока удовлетвореност на клиентите;
 • повишаване на мотивацията;
 • подобряване на качеството и по-добър имидж на предприятието.

Промяната в поведението, свързано с проблемите на здравето и безопасността при работа, се реализира чрез:

 • дейностите за повишаване на осведомеността;
 • ефективно и пълно прилагане на правила за информиране, за обучение и участие на работниците в дейностите по БЗР.

Това ще позволи на работниците да получат адекватни професионални знания, да развият превантивни рефлекси и да изпълняват по-безопасно задачите си.

4. Управление на новите и все по-големи рискове
Идентифициране на новите рискове
Фундаменталните научни изследвания, както и приложните изследвания, са абсолютно необходими за усъвършенстването на знанията по въпросите на здравето и безопасността на работното място. Те са с особено значение при определяне на въздействието на опасностите, при идентифициране на причините и последиците и при откриване на превантивни решения и нови технологии. Научните изследвания предоставят аргументите и доказателствата, върху които следва да се основават политическите решения.

Насърчаване на психичното здраве на работното място
Проблемите, свързани с лошо психично здраве, съставляват четвъртата най-често срещана причина за трудова неработоспособност. Световната здравна организация оценява, че до 2020 г. депресията ще стане основна причина за тази неработоспособност.

Изводи
Поради икономически и хуманни причини, здравословните и безопасни условия на труд трябва да заемат първостепенно място в политическата програма на Общността.
Непосредственият ангажимент на Лисабонската стратегия за увеличаване на работните места и на производителността чрез увеличаване на конкурентоспособността изисква двойни усилия от страна на всички участници, за да се подобрят резултатите по отношение на здравето и безопасността на работното място в ЕС.
Ролята на здравето и безопасността на труда е първостепенна за нарастването на конкурентността и производителността на предприятията и допринася за устойчивостта на социалните системи за защита, защото се проявяват чрез намаляване размера на злополуките, нещастните случаи и заболяванията и мотивират работниците.
Злополуките на работното място и професионалните заболявания представляват огромна финансова тежест за обществените и личните системи за защита и изискват интегрирана, координирана и стратегическа реакция, както и сътрудничество от главните заинтересовани страни в Европейския съюз.

Гълъб ДОНЕВ, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”