Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Разяснение

Осигуряването на възможности за трудова реализация на хората с увреждания е неделима част от мерките за пълноценното им социално включване. В редица основополагащи нормативни актове, свързани с тази целева група, се акцентира върху нуждата от повишаване на трудовата им заетост в условията на пазарната икономика.
Агенцията за хората с увреждания (АХУ) е натоварена с реализацията на редица програми, които целят създаване на заетост на лица в неравностойно положение. Една от тях е финансовото стимулиране на хора с увреждания за започване на нов или развитие на вече съществуващ самостоятелен бизнес. Дейността на Агенцията за хората с увреждания по тази програма започва през 2006 година. С влизането в сила на Закона за интеграция на хората с увреждания тази дейност на агенцията беше нормативно регламентирана в чл. 31 от закона и чл. 19 от правилника за неговото прилагане. По предложение на Агенцията за хората с увреждания министърът на труда и социалната политика утвърди специална Mетодика за финансиране на проекти на лица с трайно загубена работоспособност, желаещи да започнат или развият самостоятелна стопанска дейност.
Основният принцип за отпускане на субсидия съгласно методиката в размер до 15 000 лв. е на базата на оценка на разработен от кандидата проект. Оценяването се извършва въз основа на предварително разработени и оповестени критерии и показатели от определена от изпълнителния директор на АХУ комисия, която заседава веднъж на всеки три месеца. Отпусканите средства представляват държавна субсидия, която не се възстановява от бенефициентите. Агенцията за хората с увреждания упражнява контрол по разходването на средствата и върху развитието на дейността на субсидираното предприятие в рамките на срока на сключения между нея и бенефициента договор (минимум 34 месеца).
Кой може да кандидатства по програмата?
По програмата могат да кандидатстват физически лица с 50 и над 50 на сто трайно загубена работоспособност или фирми (ЕТ или ЕООД), чиито собственици са такива лица. Процентът на загубена работоспособност се доказва с валидно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), което не трябва да забранява всякакъв вид труд или труд, който се предвижда да бъде осъществяван след одобрението на проекта.
Приемат се проекти на кандидати от цялата страна.
До участие в програмата не се допускат:
1. Кандидати, които нямат разработен проект и бюджет (по образец).
2. Кандидати, които имат непокрити задължения към държавата (удостоверенията за липсата на непокрити задължения се издават от Националната агенция за приходите).
3. Кандидати, които в момента на кандидатстване ползват преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта, според който на безработни лица може да се предоставят средства за започване на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по одобрен от териториалното поделение (“Бюро по труда”) на Агенцията по заетостта бизнес-проект. Липсата на преференции се доказва с декларация от кандидата.
4. Кандидати, които имат основана фирма, чийто годишни приходи от дейността през предходните две години е надхвърлила 50 000 лв., което се доказва с представяне на годишни данъчни декларации.
5. Лица с увреждания или техни учредени еднолични предприятия, чиито предложения имат за цел получаване на доходи от отдаването под наем на придобитото по проекта имущество или развитието на хазартни игри.
Считано от 01.01.2007 г., след пълноправното членство на РБългария в Европейския съюз, не се отпускат субсидии за осъществяването на следните видове дейности:
а) за дейности от отрасъл “Рибарство и аквакултури”;
б) за първично производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение № 1 от Договора за създаване на Европейската общност;
в) за дейности по преработка и реализация на селскостопански продукти, посочени в същото приложение от Договора за създаване на Европейската общност, в следните случаи:
• когато размерът на субсидията е определен въз основа на цените или количествата на продуктите, които биват изкупувани от производителите или предлагани на пазара от съответните предприятия;
• когато условие за предоставяне на помощта е същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
г) за дейностите, свързани с износ за трети страни или държави членки на ЕС, и по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи по експортната дейност;
д) за дейностите, поставени в зависимост от използването на местни вместо вносни стоки;
е) за дейностите от отрасъл “Въгледобив”;
ж) за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятията, които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу възнаграждение;
з) не се субсидират предприятия в затруднено положение.
Какви действия трябва да предприеме кандидатът, с цел получаване на субсидия?
- Да подаде в Агенцията за хората с увреждания проект (в пет екземпляра) във вид на формуляр, придружен от подробен бюджет в две части и други документи, утвърдени в съответната методика.
- Ако кандидатства физическо лице, след спечелването на проекта то трябва да учреди фирма - ЕТ или ЕООД.
- Спечелилите кандидати трябва да сключат договор с Агенцията за хората с увреждания.
При констатиране на загуби от извършваната стопанска дейност или злоупотреби при използване на финансовите средства Агенцията за хората с увреждания може да предприеме законови мерки за възстановяване на отпуснатите вече средства.
Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи:
• учредяване на ново предприятие;
• строително-ремонтни работи в размер до 20% от исканата субсидия;
• покупка на сграда - до 5000 лв.;
• оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието;
• стартов минимален оборотен капитал в размер до 15% от исканата субсидия;
• краткосрочен квалификационен курс за собственика в размер до 8% от исканата субсидия.
Трябва да се отбележи също така, че не се финансира покупката на земя и плащане на наем, реклама, транспортни разходи, възнаграждения и осигуровки, командировки, застраховки, погасяване на задължения и загуби от предишни дейности, такси за обслужване на банкови сметки.
Получилите финансиране от Агенцията за хората с увреждания еднолични собственици не могат да прехвърлят на други лица предприятието си и да продават или отдават под наем придобитото имущество до изтичане срока на договора с агенцията.
През 2006 г. в АХУ са постъпили 265 проекта по тази програма. Одобрените проекти, отговарящи на условията на чл. 31 ЗИХУ и чл. 19 ППЗИХУ, са 33. Общата субсидия, която е предоставена от агенцията за 2006 г., е в размер на 439 431 лв., като са финансирани проекти с най-разнообразна насоченост - селски туризъм, търговия, изработка на художествени паркети от масивна дървесина, информационно обслужване, обучение на водачи на МПС, скулптурна фотография, дърводелски услуги, пчеларство, таксиметрови услуги, ветеринарна дейност, счетоводни услуги, производство на бродерии и апликации, фотографски услуги, рекламна дейност, преводачески услуги, студио за масажи, производство на перилни препарати, разкриване на книжарница, производство на високотехнологични материали.
През 2007 г. са одобрени първите 12 проекта на стойност 166 035 лв. и в момента се сключват договори между Агенцията за хората с увреждания и спечелилите кандидати. Предстои второ разглеждане, а до края на 2007 г. ще има още два тура.

Жулиета СТАМЕНОВА, старши експерт в Агенцията за хората с увреждания