Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Промени в подзаконови нормативни актове, съобразени с измененията и допълненията в Кодекса на труда
стр. 5

Писмо № 94ТТ/99 от 15.12.2008 г. на МТСП
Член 70 от Кодекса на труда не е самостоятелно основание за възникване на трудовото правоотношение. Срокът за изпитване не е срок на договора и поради това, с изтичане на уговорения срок за изпитване, трудовият договор не се прекратява.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 6

Писмо № 94ВВ/158 от 19.12.2008 г. на МТСП
Лицата, на които се възлага управлението и контрола на търговски дружества, нямат право на платен годишен отпуск по смисъла на Кодекса на труда и на обезщетение за неползван платен годишен отпуск по смисъла на чл. 224 КТ.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 7

Писмо № 03/844 от 19.12.2008 г. на МТСП
За разлика от паричното обезщетение за безработица по чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване, обезщетението за дълготрайна безработица се прекратява при отпускане на пенсия, независимо от вида й. С оглед общите принципи на правото, за добросъвестно получени осигурителни плащания следва да се считат тези, за които осигуреното лице е имало съзнанието и субективното убеждение, че му се дължат.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 8

Писмо № 9104/777 от 29.12.2008 г. на МТСП
Времето на изплащане на обезщетението за оставане без работа по Кодекса на труда не се зачита за трудов стаж. Това време, обаче, се зачита за осигурителен стаж, съгласно Кодекса за социално осигуряване, като за периода се внасят осигурителни вноски върху полученото обезщетение. Осигурителните вноски са в размерите за фонд “Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 9

Писмо № 94ЕЕ/209 от 29.12.2008 г. на МТСП
След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. Разпоредбата определя продължителността на допълнителния отпуск според поредността на родените деца, а не според броя на ражданията.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № С01/181 от 29.12.2008 г. на МТСП
Полагането на допълнителен труд от работници или служители, които работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, се забранява - за работа при същите или други специфични условия.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 12

Писмо № С01/168 от 06.01.2009 г. на МТСП
Работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Размерите на осигурителните вноски са определени в чл. 6 от Кодекса за социално осигуряване.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 70/65 от 29.12.2008 г. на МТСП
Кодексът на труда изрично предвижда, че времето, през което работникът или служителят ползва платени отпуски, независимо от тяхното основание и начина на заплащането им, се признава за трудов стаж.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 14


Рубрика: Заплати и доходи

Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 1/2009
Как и къде трябва да се подадат документи относно облекчаване на лихвите по жилищни кредити за млади семейства.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 16

Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 2/2009
Майка съм на близнаци на 1 г. и 3 м. Моля да ми отговорите към коя служба трябва да се обърна, за да подам документи за получаване на помощите за близнаци (по 100 лв. на дете), гласувани и приети от НС през декември 2008 г. и къде мога да намеря образци на тези документи?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 17

Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 3/2009
Учителка съм и искам да попитам влиза ли еднократното диференцирано заплащане и допълнителното материално стимулиране като доход при подаване на молба за семейните помощи за деца.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 17

Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 4/2009
Работя на трудов договор, но получавам пенсия за осигурителен стаж и възраст. От месечното ми възнаграждение ежемесечно ми се удържат осигурителни вноски за БЕЗРАБОТИЦА. Ако бъда съкратен поради намаляване на поръчките във фирмата, ще имам ли право на Обезщетение за безработица? Ако НЕ - тогава е несправедливо да ми се удържат тия осигурителни вноски за безработица - 0,4%!
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 18

Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 5/2009
На 54 години съм. Последно работих 1 година и 7 месеца във фирма. На 29.12.2008 г. трудовото ми правоотношение бе прекратено по чл. 328, ал. 1, т. 3 и получих обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ и с отделна заповед ми бе изплатено обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ. Имат ли това право работодателтите да разделят обезщетенията и дали обезщетението по чл. 224, ал. 1 ще ми се зачита за трудов стаж след като е издадена нова заповед за неговото изплащане - разделна част от предходната заповед.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 18


Рубрика: Условия на труд

Стрес при работа - Кратък наръчник
авторски материал
Автор / източник: Европейска агенция за безопасност и здраве
стр. 20


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Националният план за действие по заетостта през 2009 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 27


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Национална програма “Социални услуги в семейна среда”
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 35

Заповед № РД01/1040 от 25.11.2008 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 35


Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-227 от 30.10.2008 г. на НОИ
Относно работата с болнични листове за временна неработоспособност, издадени от ЛКК, които не са разкрити по реда на чл. 104 от Закона за здравето
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 52

Указание № 91-01-229 от 31.10.2008 г. на НОИ
Относно произнасяне на медицинските комисии към ТП на НОИ по експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК в случаи, когато няма подадено заявление за отпускане на пенсия за инвалидност
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 53

Указание № 91-01-273/23.12.2008 г. на НОИ
Относно промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ)
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 56

Реформи в пенсионните системи на страните-членки на Европейския съюз. Акценти
авторски материал
Автор / източник: Теодора Демирева
стр. 62


Рубрика: Европейски социални практики

Информация относно прилагането на преходни разпоредби в областта на свободното движение на работници (актуална към 31 декември 2008 г.)
стр. 69

Необходимостта от въвеждането на Европейското рамково споразумение за “работа от разстояние”
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 72

Рубрика: Информационен микс
Трудът и социалната политика от 15 януари 2008 г. до 15 февруари 2009 г.
стр. 86