Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, има право да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, в размер 12 месеца, при определени условия.
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 5

Писмо № 94СС/110 от 17.07.2008 г. на МТСП Персонални пенсии се отпускат на жени, навършили 65-годишна възраст, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст. Отпускат се с решение на Министерския съвет.административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 8

Писмо № 33/308 от 07.08.2008 г. на МТСП
Отпускът поради бременност и раждане в размер 315 дни за всяко дете се ползва въз основа на съответен акт на здравните органи и въз основа на писмено заявление на майката (осиновителката) до предприятието, в което работи.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 9

Писмо № 94СС/140 от 08.08.2008 г. на МТСП
Тъй като отработеното време по трудов договор, сключен за работа до 5 работни дни или 40 часа в месеца, не се признава за трудов стаж, то това време не може да бъде зачетено за период за придобиване на трудов стаж и професионален опит.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94ГГ/92 от 14.08.2008 г. на МТСП
За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което родител (осиновител) или съпруг (съпруга) са полагали грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, поради което не са били осигурени или не са получавали пенсия.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 94НН/45 от 29.08.2008 г. на МТСП
Независимо от основанието за прекратяване на трудовия договор на работник или служител на длъжност учител, ако към датата на прекратяването му той отговаря на условията за придобиване право на пенсия по § 5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, т.н. “пенсия за ранно пенсиониране на учителите”, то той ще има право на обезщетение при пенсиониране.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 15


Рубрика: Заплати и доходи

Последни промени в системата на заплащане в бюджетния сектор
авторски материал
Автор / източник: Теменужка Златанова
стр. 17


Рубрика: Условия на труд

Заповед № РД-01/768 от 3.09.2008 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2009 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 20

Европейска агенция по безопасност и здраве при работа. Оценка на риска - “Добре е за теб. Добре е за бизнеса”
авторски материал
Автор / източник: Атанас Колчаков
стр. 22

Работодатели (институции), създадени със закон или акт на МС, които не са регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да регистрират служби по трудова медицина
авторски материал
Автор / източник: Емил Мирославов
стр. 30


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Програма “Ескулап”
авторски материал
Автор / източник: Елка Милева
стр. 33

Младежите, които желаят да се включат в Проект “Младежи, напуснали училище”, следва да са регистрирани в дирекция “Бюро по труда” по местоживеене
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 36


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Указание за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността “Социален асистент”
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 42

Схема “За по-добро бъдеще на децата” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти, с краен срок за подаване на предложенията 20 ноември 2008 г. до 16.00 часа
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 55


Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-125 от 26.05.2008 г. на НОИ
Относно приема на молби за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и/или осигурителен доход
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 59

Указание № 91-01-141 от 16.06.2008 г. на НОИ
Относно изменение и допълнение на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63

Защо не се променя размерът на всички пенсии от 1 октомври 2008 г.
стр. 66


Рубрика: Европейски социални практики

Указания по издаването и попълването на формуляри Е 116 и Е 213
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 67

Европейски фонд за приспособяване към глoбализацията (ЕФПГ) - солидарност и промяна
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Дилковска
стр. 74


Рубрика: България в международния трудов ред

Някои въпроси на прилагането на Директива 2003/88/ЕО (Директивата за работното време)
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 81

Рубрика: Информационен микс
Трудът и социалната политика от 15 септември до 15 октомври
стр. 86