Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Писмо № 9104/324 от 21.04.2008 г. на МТСП
Закрилата при уволнение по чл. 333, ал. 1 КТ не се прилага, когато трудовият договор е прекратен на правно основание (чл. 331 КТ), което не попада в обхвата на закрилата.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 5

Писмо № 91АО/1473 от 25.06.2008 г. на МТСП
Осигурителят е длъжен в срок от 3 работни дни да декларира пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт всяка трудова злополука. Ако осигурителят не декларира злополуката, пострадалият има право в срок на една година от злополуката да я декларира пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 6

Писмо № 0403/75 от 30.06.2008 г. на МТСП
Не съществува законоустановена пречка за регистрация на служби по трудова медицина от работодатели (институции), създадени със закон или акт на Министерския съвет, които не са регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 7

Писмо № 94АА/94 от 01.07.2008 г. на МТСП
Обстоятелството, че работникът или служителят е ползвал три месеца неплатен отпуск при работодател, при когото трудовото правоотношение се прекратява след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, не променя факта, че последните 10 години от трудовия му стаж са придобити при този работодател.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 9

Писмо № 11/33 от 16.07.2008 г. на МТСП
Относно ползването и отчитането на полагаемия се платен годишен отпуск от съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 10


Рубрика: Условия на труд

Службите по трудова медицина - нова правна уредба - нови предизвикателства
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 12

Най-често задаваните въпроси, свързани със службите по трудова медицина, подбрани от сайта на ИА “Главна инспекция по труда” – 1
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 24


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Национална програма “Активиране на неактивни лица”
авторски материал
Автор / източник: Антоанета Томова-Цонева
стр. 26

Препоръки на Агенцията по заетостта към гражданите, ползващи услугите на посредници за работа в чужбина
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 31


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Наблюдавано жилище”
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 35

Покана за подаване на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора ­ дейности “социален асистент” и “домашен помощник” ­ фаза 2”
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-124 от 23.05.2008 г. на НОИ
Относно прилагането на чл. 115 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 91, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 52

Справка, относно определянето на минималния осигурителен доход за 2009 година
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63


Рубрика: Европейски социални практики

Лисабонският договор - ефективност, демокрация, прозрачност
авторски материал
Автор / източник: Мария Герганова
стр. 64


Рубрика: Информационен микс

Кампания за набиране на предложения за кандидатстване по проект “Красива България”
стр. 77
Трудът и социалната политика от 15 август до 15 септември
стр. 78

Приложение:
Регистър на службите по трудова медицина съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
фактология