Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Социалната защита на младите майки по българското трудово законодателство
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Писмо № 94ГГ/60 от 02.06.2008 г. на МТСП
През времето на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на работничката или служителката или на лицето, което ползва отпуска, се изплаща парично обезщетение при условия, определени в Кодекса за социално осигуряване и в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 15

Писмо № 08/191 от 10.06.2008 г. на МТСП
Тъй като кметът на община не е работодател на кмета на кметство, то разпоредбата на чл. 173 от Кодекса на труда, съгласно която платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено разрешение на работодателя, не може да се приложи. При ползването на платен годишен отпуск от кмет на кметство се прилага т.н. уведомителен режим.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 17

Писмо № 94ММ/180 от 30.06.2008 г. на МТСП
Предвиденият в чл. 319 от Кодекса на труда платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 26 работни дни, се явява основен за работниците и служителите с 50 и над 50 на сто загубена работоспособност и те имат право на него отделно и независимо от правото им на допълнителен платен годишен отпуск за ненормиран работен ден, когато длъжността им е включена в списъка на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 18


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Концепцията за гъвкавост и сигурност на пазара на труда - европейски измерения и задачи пред България
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 20

Младежите до 29-годишна възраст могат да ползват всички услуги, които се предоставят на търсещите работа лица на основание Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 33


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
нормативен акт
стр. 39

Указание № 1900-174 от 16.07.2008 г. на АСП
Относно изменение в Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет, приета с Постановление № 142 на Министерски съвет от 20.06.2008 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 27.06.2008 г.) и в изменение и допълнение на указания с изх. № 9100-192 от 09.08.2006 г. и 9100-193 от 10.08.2006 г.
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 46

Писмо № 94ЛЛ/61 от 16.07.2008 г. на АСП
Право за целева помощ за отопление имат семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 54

Писмо № 9102/828 от 16.07.2008 г. на АСП
Възможности за включване в дейността “Личен асистент”
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 55

Писмо № 9102/837 от 17.07.2008 г. на АСП
Еднократната помощ се отпуска след извършване на подробна мотивирана социална анкета, при подадена молба от лицето
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 56

Писмо № 9102/835 от 17.07.2008 г. на АСП
Процедура за настаняване в специализирана институция за предоставяне на социални услуги в зависимост от здравословното състояние и нуждите на всеки потребител.
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 56


Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-105 от 23.04.2008 г. на МЗ
Относно действията при обжалване на болнични листове
административна практика
Автор / източник: МЗ
стр. 58

Указание № 91-01-123 от 23.05.2008 г. на НОИ
Относно извършването на проверки на данните, подадени на основание чл. 5, ал. 4 КСО, във връзка с изплащането на паричните обезщетения на осигурените лица от средствата на държавното обществено осигуряване
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 60


Рубрика: Европейски социални практики

Информация относно най-новите моменти в развитието на системите за социална защита на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Добринка Бонева
стр. 77

Рубрика: Информационен микс
Трудът и социалната политика от 15 юли до 15 август 2008 г.