Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

22 - 27 април 2019 г.
ИТАЛИЯ, ТОСКАНА, МОНТЕКАТИНИ ТЕРМЕ
Хотел „Settentrionale Esplanade” 4*
София - Бергамо - Монтекатини Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - Флоренция - Перуджа - Асизи - Болоня - София
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 1 850.00 лв.

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Костадинка Недкова, Красимир Машев, Диана Митева, Д-р Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв.

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Концепция на Министерството на труда и социалната политика за промени в Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Как работодателят следва да оформи отпуска по чл. 157, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда, когато служителят е призован от съда като свидетел
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 18


Рубрика: Заплати и доходи

Средствата за работна заплата, които се изплащат за изпълнени клинични пътеки, са елемент от брутното трудово възнаграждение, от което се определя размерът на възнаграждението за платен годишен отпуск и на съответните обезщетения по Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 20

Писмо № 94АА/328 от 03.06.2008 г. на МТСП
Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на обезщетенията по КТ при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 24

Писмо № 94ВВ/50 от 13.06.2008 г. на МТСП
Трудовият стаж, зачетен съгласно чл. 354, т. 6 от Кодекса на труда (времето, през което майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст) и чл. 354, т. 7 КТ (времето, през което работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица) не следва да се взема предвид при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като признатият на тези основания трудов стаж не е придобит в друго предприятие, а е зачетен за такъв, като време, през което не е съществувало трудово правоотношение.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 26


Рубрика: Условия на труд

Намаляване на свързаните с работата злополуки и заболявания чрез по-добра оценка на риска
авторски материал
Автор / източник: Дарина Конова
стр. 28


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Министерството на труда и социалната политика в помощ на работодателите при наемане на квалифицирана работна ръка
авторски материал
Автор / източник: Лазар Лазаров
стр. 36

Обява за открита процедура за конкурентен подбор на проекти без краен срок за подаване на предложенията
стр. 41

Масово освобождаване на работна сила при закриване на част от предприятието
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 43


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет
нормативен акт
стр. 48

Енергийни помощи за социално слаби лица
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 53


Рубрика: Социално осигуряване

Постановление № 129 от 6 юни 2008 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
нормативен акт
стр. 55

Указание № 01-01-62/14.03.2008 г. на НОИ
Относно промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 56

Указание № 91-01-63 от 17.03.2008 г. на НОИ
Относно промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, свързани с възложените на НОИ дейности
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 62

Указание № 91-01-88 от 04.04.2008 г. на НОИ
Относно измененията в § 4, ал. 1-3 от ПЗР на КСО, направени със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО ­ обн. ДВ, бр. 33 от 28.03.2008 г., в сила от 01.04.2008 г.)
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 66


Рубрика: Европейски социални практики

Указание относно начина на сумиране на периоди на принадлежност към специалните осигурителни схеми на институциите на Европейската общност с националните периоди на осигуряване, с оглед придобиване и ползване на права по българското национално законодателство в областта на социалната сигурност
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 70

Рубрика: Информационен микс