Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Изменение на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 5

Писмо № 94ИИ/35 от 11.03.2008 г. на МТСП
В Кодекса за социално осигуряване няма разпоредба, уреждаща правото на добавка на лица, пенсионирани по условията на ПМС № 40 от 1968 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 10

Писмо № 94ИИ/34 от 13.03.2008 г. на МТСП
С чл. 107а от Кодекса на труда се установяват по-строги изисквания към лицата, които работят по трудови отношения в държавната администрация, отколкото за работниците и служителите, които работят в други сфери и отрасли на дейност. Тази разпоредба се прилага и по отношение на работещите по трудови правоотношения в общинската администрация.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94.РР/52 от 13.03.2008 г. на МТСП
Едностранното изменение или допълнение на длъжностната характеристика от работодателя след сключването на трудовия договор е предмет на трудов спор по изпълнението на трудовото правоотношение.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 12

Писмо № 94ИИ/54 от 18.03.2008 г. на МТСП
Осигуреното лице не може да се ползва едновременно от правото по параграф 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и от правото по параграф 9, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на същия кодекс
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 9104/213 от 20.03.2008 г. на МТСП
Работодателят може да прекрати с предизвестие трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда на учител, когато последният отговаря на условията за придобиване право на пенсия по 5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 15


Рубрика: Заплати и доходи

Писмо № 26/101 от 19.03.2008 г. на МТСП
Възнаграждението за първия работен ден от временната неработоспособност се изчислява като полученото възнаграждение се разделя на отработените дни, за които е получено.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 17

Писмо № 91.04/79 от 13.03.2008 г. на МТСП
Размерът на допълнителното месечно възнаграждение за образователна и научна степен “доктор” по реда на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата не зависи от продължителността на работния ден.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 17


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Интернет - бърз и удобен начин за търсене на работа
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 19


Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
нормативен акт
стр. 23


Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-73/21.03.2008 г. на НОИ
Относно измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с Постановление на Министерския съвет № 21от 08.02.2008 г.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 30


Рубрика: Европейски социални практики

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” през настоящата година
авторски материал
Автор / източник: Иван Кръстев
стр. 47

Нови моменти в уредбата на правото на свободно движение и пребиваване в Европейския съюз според Директива 2004/38 на Европейския парламент и Съвета
авторски материал
Автор / източник: Красимира Средкова, проф.
стр. 55

България беше домакин на Регионална конференция на високо равнище на тема “Развитие на човешките ресурси” и на “Седмица на социалната политика в разширения Европейски съюз”
авторски материал
Автор / източник: МТСП
стр. 59

Рубрика: Информационен микс


Приложение:

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2007 година
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"