Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Времето, през което работник или служител е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, се зачита за осигурителен стаж от датата на уволнението до възстановяването му на работа
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 5

Писмо № 0421/3 от 11.02.2008 г. на МТСП
Половината от времето на неработещата в чужбина съпруга (съпруг) на задграничен служител се признава, съгласно отменената Наредба за трудово-правното положение на задграничните служители, само за трудов стаж III категория за пенсия, а не за трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 9

Писмо № 94ДД/9 от 11.02.2008 г. на МТСП
Когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа, работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 10

Писмо № 94ЦЦ/5 от 11.02.2008 г. на МТСП
Пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от придобиване на правото, съответно от прекратяване на осигуряването.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94ММ/867 от 14.02.2008 г. на МТСП
През времето на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст, на работничката или служителката се изплаща парично обезщетение при условия, определени в чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване и в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2008 г. паричното обезщетение по време на “майчинство” е 220 лв., като този размер не зависи от броя на отглежданите деца.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 12

Писмо № 94ИИ/20 от 18.02.2008 г. на МТСП
Земеделските производители са обособени като отделна категория осигурени лица и социалното им осигуряване се подчинява на самостоятелен и привилегирован правен режим. Няма законно основание осигурителният доход за периода от 01.01.1997 г. до датата на пенсиониране да не се вземе предвид при определяне на индивидуалния коефициент на лицето.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13


Рубрика: Заплати и доходи

Указание № РД 06/12 от 22.04.2008 г. на МТСП
Относно изменение и допълнение на Указания № ПК 25/1 от 23.07.2007 г. по прилагането на Наредбата за структуратаи организацията на работната заплата
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 16

Писмо № 92/864 от 13.02.2008 г. на МТСП
Превръщането на нощните часове в дневни, съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), се извършва при сумирано изчисляване на работното време, но това не означава, че спрямо нощните часове не се прилага чл. 8 НСОРЗ.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 18

Писмо № 94ИИ/52 от 13.03.2008 г. на МТСП
Средствата за работна заплата за изпълнени клинични пътеки, са елемент от брутното трудово възнаграждение, от което се определя възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда и обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 20


Рубрика: Условия на труд

Правилник за дейността на Фонд “Условия на труд”
нормативен акт
стр. 23


Рубрика: Насърчаване на заетостта

Национална програма “Възобновяване и опазване на българската гора”
авторски материал
Автор / източник: МТСП
стр. 32


Рубрика: Социална интеграция на хората с увреждания

Наемане на работа на безработни с увреждания
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 46


Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-286/28.12.2007 г. на НОИ
Относно прилагане на правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и в Регламент (ЕИО) № 574/72 по отношение на паричните обезщетения за безработица
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 52


Рубрика: Европейски социални практики

Основните актове на Международната организация на труда в областта на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Пламенка Маркова
стр. 77

Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 април до 15 май 2008 г.
стр. 84

Методика за определяне численосттана персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността
нормативен акт
Приложение