Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

България заслужено ще бъде домакин на първата Седмица на европейската социална политика ­
интервю с Емилия Масларова ­ министър на труда и социалната политика
стр. 5

Писмо № 62/2 от 11.01.2008 г. на МТСП
Разпоредбата на чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда относно правото на обезщетение за неползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение се прилага само за неизползваните платени годишни отпуски по чл. 155 КТ (основния и удължения) и чл. 156 (допълнителните) и съответно за по-големите размери на тези видове отпуски, когато такива са уговорени с индивидуален или колективен трудов договор.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 94ГГ/395 от 11.01.2008 г. на МТСП
Пенсиите се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Разпорежданията за пенсии подлежат на обжалване в 3-месечен срок от получаването им пред ръководителя на съответното ТП на НОИ.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 15

Писмо № 92/76 от 08.02.2008 г. на МТСП
Работниците и служителите, които по основното си трудово правооотношение работят при специфични условия и рисковете за живота и здравето им не могат да бъдат отстранени или намалени, независимо от предприетите мерки, не могат да полагат допълнителен труд при същите или други специфични условия.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 16

Писмо № 92/958 от 11.02.2008 г. на МТСП
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж предвижда, че за учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 01.01.2007 г. на длъжността “възпитател” в домовете за деца лишени от родителска грижа и осигурителният стаж, положен след 01.01.2008 г., на длъжността “възпитател” в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 17

Писмо № 94ММ/26 от 11.02.2008 г. на МТСП
Назначените по трудов договор за допълнителен труд на общо основание имат право да ползват платен годишен отпуск, чийто размер е пропорционален на времето, което се признава за трудов стаж по това правоотношение.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 18

Рубрика: Заплати и доходи

Постановление № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
нормативен акт
19

Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 22

Рубрика: Условия на труд

Някои по-важни оценки и изводи от извършените проверки в предприятията за производство на целулоза, полуцелулоза, хартии, картони и изделия от хартия и картон, свързани с безопасността на работното оборудване и хигиената на труда
авторски материал
Автор / източник: Виолета Добрева
стр. 24

Рубрика: Насърчаване на заетостта

Националната програма “В подкрепа на майчинството” - възможност за професионална адаптация и реализация на жените чрез осигуряване на качествени грижи за отглеждането на малките им деца на възраст до 3 години
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 39

Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Финансиране на проекти за “Социален асистент” и “Домашен помощник” и обявяване на две нови грантови схеми по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” до края на годината
авторски материал
Автор / източник: Правда Игнатова
стр. 49

Социални услуги, финансиране, конкурсна процедура
авторски материал
Автор / източник: Петя Демирева
стр. 54

Рубрика: Социална интеграция на хората с увреждания

Помощи за деца с трайни увреждания през 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: МТСП
стр. 58

Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-13 от 21.01.2008 г. на НОИ
Относно въведение в правилата за координация на схемите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и в Регламент (ЕИО) № 574/72
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 62

Рубрика: Европейски социални практики

Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015)
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 82

Рубрика: Информационен микс

Трудът и социалната политика от 15 март до 15 април 2008 г.
стр. 87