Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Изработване и приемане на Правилник за вътрешния трудов ред в предприятието
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 5

Трудовият договор се прекратява с изтичането на предизвестието, връчено от работодателя
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 18

Писмо № 67/8 от 11.02.2008 г. на МТСП
При прекратяване на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя поради намаляване обема на работата определени категории работници и служители в предприятието имат право на предварителна закрила при уволнение по чл. 333 от Кодекса на труда.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 20

Писмо № 12/348 от 12.02.2008 г. на МТСП
При придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, във връзка с § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО, работодателят дължи обезщетение при прекратяването на трудовото правоотношение, ако работникът или служителят “закупи” допълнителните точки преди прекратяването му.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 21

Писмо № 61/269 от 04.01.2008 г. на МТСП
Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд е с постоянен характер. Допълнителните възнаграждения за времето на разположение и за извънреден труд нямат постоянен характер.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 22

Писмо № 94ЛЛ/191 от 18.01.2008 г. на МТСП
Условия и ред за ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст по чл. 167а от Кодекса на труда и признаване на това време за осигурителен стаж и здравно осигуряване на майката.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 24

Писмо № 94СС/835 от 11.02.2008 г. на МТСП
За работници и служители, които към 01.07.2007 г., когато влиза в сила Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, се намират в трудово правоотношение със същия работодател, размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, определен по реда на новата наредба, не може да бъде по-малък от размера на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа, определено в процент и получавано в размер по реда на отменената Наредба за допълнителните и другите трудови възнаграждения.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25

Писмо № 67/7 от 11.02.2008 г. на МТСП
От правото на платен годишен отпуск на работниците или служителите по трудови договори за допълнителен труд произтича и правото им на парично обезщетение за неползван платен годишен отпуск, пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 27

Рубрика: Условия на труд

Заповед № 809 на МТСП от 1 ноември 2007 г.за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2008 г. 29
нормативен акт
стр. 29

Въпроси и отговори от Интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика – 1/2008
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 31

Рубрика: Насърчаване на заетостта

Националният план за действие по заетостта и качеството на работната сила
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 37

При регистриране в “Бюрото по труда” се представя и решението на ТЕЛК за удостоверяване на намалена трудоспособност
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 45

Рубрика: Социална интеграция на хората с увреждания

Методика за финансиране от Агенцията за хората с увреждания на проекти за осигуряване на достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник на АХУ във връзка с чл. 8, т. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания
административна практика
Автор / източник: Агенция за хората с увреждания
стр. 51

Рубрика: Социално осигуряване

Профилактичната и рехабилитационната дейност на Националния осигурителен институт
авторски материал
Автор / източник: Румяна Павлова
стр. 61

Указание № 91-01-32 от 08.02.2008 г. на НОИ
Относно възстановяване на недобросъвестно получени парични обезщетения за безработица поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 70

Рубрика: Европейски социални практики

Трудът и социалната политика в Кралство Испания
авторски материал
Автор / източник: Раймонд Сапарев
стр. 72

Рубрика: Информационен микс