Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Решение № 11 от 11 януари 2008 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2008 г.
нормативен акт
стр. 5

Ползване на отпуск поради бременност и раждане, когато раждането е в друга държава
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 7

Писмо № 0601/72 от 07.12.2007 г. на МТСП
Определянето на правото на работно или униформено облекло зависи от неговото предназначение. Основното предназначение на работното облекло е да се запази личното облекло на работника или служителя, когато условията на работа налагат това, а основното предназначение на униформеното облекло е чрез него работниците и служителите, които са длъжни да го носят при изпълнение на служебните си задължения, да се отличават от останалите граждани.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94РР/370 от 12.12.2007 г. на МТСП
Законът гарантира минималния размер на платения годишен отпуск за работници и служители със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто, а именно 26 работни дни, като по-голям размер на този отпуск може да се уговори в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 04.02/158 от 15.12.2007 г. на МТСП
Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на новоизбраните кметове се определя от органа, който определя размера на трудовото възнаграждение при заемане на длъжността, въз основа на избор.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 91АО/3966 от 18.12.2007 г. на МТСП
Когато платеният годишен отпуск е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 15

Рубрика: Заплати и доходи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 от 24 юли 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
нормативен акт
стр. 17

Промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 39

Рубрика: Условия на труд

НАРЕДБА № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
нормативен акт
стр. 44

Рубрика: Насърчаване на заетостта

Националната програма “Мелпомена” в помощ на безработни артисти
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 71

Българо-германски център за професионално обучение в Смолян
авторски материал
Автор / източник: Светла Петкова
стр. 75

Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-211 от 04.10.2007 г. на НОИ
Относно възникнали въпроси за попълване на колона 5 - “Осигурителен доход” на справка - декларация Б-4-3 за дните на участие на лицата в законна стачка, даваме следните указания:
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 77

Указание № 91-01-200 от 20.09.2007 г. на НОИ
Относно издаване на идентификационен код (ИКО) на осигурител
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 78

Рубрика: Европейски социални практики

Програма Дафне III ­ специална програма за предотвратяване и борба с насилието над деца, младежи и жени и за защита на жертвите и рисковите групи
авторски материал
Автор / източник: Лилия Божилова
стр. 82

Рубрика: Информационен микс