Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Прекратяване на трудов договор поради болест
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 5
 

Писмо № 94-АА/237 от 18.10.2007 г. на МТСП
Зачита ли се за трудов стаж и има ли право на възнаграждение за времето от сключването на трудовия договор до постъпването на работа лице, което е сключило трудов договор, но е започнало работа 2 седмици след сключването на договора.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 8
 

Писмо № 94ДД/322 от 24.10.2007 г. на МТСП
Имам ли право на пълния размер от 45 календарни дни отпуск поради бременност, включени в отпуска поради бременност и раждане, ако раждането е станало преди изтичането на 45-дневния отпуск поради бременност?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 9
 

Писмо № 26/ 338 от 24.10.2007 г. на МТСП
Взема ли се предвид времето, прекарано в редовна военна служба и времето, през което е ползван платен годишен отпуск при определяне правото на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 10
 

Писмо № 29/26 от 25.10.2007 г. на МТСП
Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време по (6- или 7-часов работен ден), се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. При въвеждане на намалено работно време се запазва определеното месечно трудово възнаграждение на работниците и служителите и другите им права по трудовото и осигурителното законодателство.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11
 

Нарушението на трудовата дисциплина е основание за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 7
 

Рубрика: Заплати и доходи

ИНСТРУКЦИЯ за образуване на средствата за за работна заплата в държавните дивечовъдни станции през 2007 година.
Нормативен акт
стр. 16

Рубрика: Условия на труд

Инспекторът - желан партньор и консултант на работодателите и работниците
авторски материал
Автор / източник: Гълъб Донев
стр. 22
 

Рубрика: Насърчаване на заетостта

Първи стъпки за изграждане на система за валидиране на знанията и уменията, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 26
 

Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Процедура за явяване пред ТЕЛК
авторски материал
Автор / източник: Румяна Павлова
стр. 34
 

Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ
Относно поставени въпроси по прилагането на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 37
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Удръжки
Относно поставени въпроси по прилагането на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж* административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 39
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Надвзети пенсии
Относно поставени въпроси по прилагането на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 43
 

Рубрика: Европейски социални практики

Програма “Европа на гражданите”
авторски материал
Автор / източник: Лилия Божилова
стр. 48