Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Красимир Машев, Диана Митева, Костадинка Недкова, Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Д-р Томчо Томов, Ненко Салчев, Катя Кашъмова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 30 юли 2020 г.
ШРИ ЛАНКА
СОФИЯ - ДОХА - КОЛОМБО - АНУРАДАПУРА - СИГИРИЯ - ДАМБУЛА - ПИНАВЕЛА - БЕРУВАЛА - КОЛОМБО - ДОХА - СОФИЯ
Лектор: Велин Филипов
Цена: 3 450.00 лв.

Рубрика: Трудови отношения

Писмо № 94ДД/283 от 16.08.2007 г. на МТСП
Професионалните пенсионни фондове ще започнат да изплащат срочни професионални пенсии за ранно пенсиониране през 2010 година.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 5
 

Писмо № 26/273 от 27.08.2007 г. на МТСП
Общото събрание на работниците и служителите в предприятието взема решение за начина на използване на средствата за социално-битовото и културното обслужване. Ваучерите за храна са вид социални придобивки, предоставени в натура на работниците и служителите и могат да влязат в обхвата на чл. 294 от Кодекса на труда, когато са предоставени по реда и начина, определен в чл. 293 от Кодекса на труда.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 6
 

Писмо № 91АО/2869 от 27.08.2007 г. на МТСП
Оспорването на законността на уволнението става пред работодателя или пред съда. Исковете по трудови спорове за прекратяване на трудово правоотношение се предявяват в 2-месечен срок от деня на прекратяването.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 7
 

Писмо № 61/185 от 30.08.2007 г. на МТСП
При наличие на която и да е от хипотезите на промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда, прекратяването на трудовото правоотношение на работник или служител, в резултат на съответната промяна би било незаконосъобразно.административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 8
 

Писмо № 94ГГ/318 от 12.09.2007 г. на МТСП
В случай, че работникът или служителят не е използвал полагаемия му се платен годишен отпуск, без значение за какъв период назад във времето се отнася той, то този отпуск “не се губи”. Неизползваният размер на платения годишен отпуск може да се използва от работника или служителя до прекратяване на трудовото правоотношение с този работодател.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11
 

Писмо № 94ХХ/247 от 17.09.2007 г. на МТСП
Възможно ли е пенсиониране на основание § 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, след като лицето има положен труд от втора и трета категория и е на възраст 52 години и 8 месеца?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13
 

Писмо № 26/339 от 13.09.2007 г. на МТСП
Постановление № 133 на Министерския съвет от 14.07.1993 г., с което е приета Наредбата за допълнителните и другите трудови възнаграждения, не е отменено. Поради това § 3 от Допълнителните му разпоредби продължава да се прилага.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13
 

Рубрика: Заплати и доходи

ИНСТРУКЦИЯ № 1от 24 октомври 2007 г.за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества ­ лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 година
Нормативен акт
стр. 16
 

Писмо № 26/372 от 01.10.2007 г. на МТСП
Няма пречка в случаите, когато коефициентът на добавената стойност е над единица и търговското дружество отговаря на всички други условия на чл. 2 то да формира средствата си за работна заплата свободно.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25
 

Писмо № 08/678 от 03.10.2007 г. на МТСП
Търговските дружества, които образуват средствата си за работна заплата по реда на чл. 11 от наредбата представят в Министерството на финансите и в Министерството на труда и социалната политика решението на общинските съвети или на кмета на общината предложение за увеличение на средствата за работна заплата и справка за финансово-икономическото състояние на дружеството.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 26
 

Рубрика: Условия на труд

ПРИВЕТСТВИЕна министъра на труда и социалната политика г-жа Емилия Масларова по повод 100-годишнината на Инспекцията по труда в Република България
стр. 28
 

Инспекцията по труда и държавната политика в областта на безопасност и здраве при работа ­ цели, приоритети и задачи
авторски материал
Автор / източник: Васил Войнов
стр. 33
 

Рубрика: Насърчаване на заетостта

Европейски услуги по заетостта
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 42
 

Какви документи, удостоверяващи образованието и квалификацията са необходими за работа или образование в страните от ЕС
авторски материал
Автор / източник: Величка Иванова
стр. 48
 

Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Изменения и допълнения в Наредба № 5 за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление
нормативен акт
стр. 52

Указание № 9100-1249 от 02.11.2007 г. на АСП
Относно реда за предоставяне и изплащане на целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения
административна практика
Автор / източник: АСП
стр. 55

Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 1
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 59
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 2
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 3
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 66
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 4
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 67
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 5
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 6
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 7
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 69
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 8
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 70
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 9
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 70
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 10
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 71
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 11
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 72
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 12
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 73
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 13
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 74
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 14
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75
 

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Учащи - Изплащане на пенсии - 15
Относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75
 

Рубрика: Европейски социални практики

Програма ПРОГРЕС ­ Социалната политика по-близо до хората
авторски материал
Автор / източник: Веселин Илков
стр. 76