Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар на
27 - 28 февруари 2020 г.

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

25 - 26 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валя Гигова, Стефан Кюркчиев, Борислав Белазелков, Доц. д-р Боряна Мусева
Цена: 336.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Писмо № 92/626 от 16.08.2007 г. на МТСП
Когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа, работодателят може да прекрати трудовия договор. Промените в образователните или професионалните изисквания настъпват след сключване на трудовия договор.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 5

Писмо № 3300/1 от 23.08.2007 г. на МТСП
Работодателите, които имат намерение да сключват трудов договор за работа до 5 работни дни или 40 часа в месеца, следва да имат предвид доколко характерът на работата, която ще се изпълнява от наетото лице и продължителността на работното време, необходимо за осъществяването и др., свързани с отговорност и възможни рискове при изпълнението й, позволяват прилагането на чл. 114 КТ.
 административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 6

Писмо № 62/80 от 23.08.2007 г. на МТСП
Работодателят има право при командироване едностранно да промени мястото на работа на работника или служителя, но без да се променя характерът на работата. Характерът на работата, т.е. “трудовите задължения”, които работникът или служителят изпълнява по време на командироването, са тези, определени в трудовия му договор и съответно в длъжностната характеристика.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 7

Писмо № 94НН/451 от 23.08.2007 г. на МТСП
С колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за организация на работната заплата в предприятието могат да се договарят и определят и други допълнителни трудови възнаграждения, различни от нормативно определените, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 9

Писмо № 92/864 от 27.08.2007 г. на МТСП
При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 94ММ/660 от 23.08.2007 г. на МТСП
При съкращаване на щата работодателят има право на подбор, като критериите при извършване на подбора са по-високата квалификация и по-добрата работа. В закона няма разпоредба, която да задължава работодателя да взема предвид и да не прекратява трудовите договори, поради съкращаване на щата, на лица, на които предстои пенсиониране.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 26/257 от 28.06.2007 г. на МТСП
За времето след 31.12.2002 г., ако продължителността на осигурителния стаж за лицата, работещи по трудово правоотношение е равна на продължителността на трудовия стаж, в трудовата книжка при прекратяване на правоотношението се вписва от осигурителя следният текст: “Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж.”
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 12

Писмо № 94ЙЙ/ 16 от 13.07.2007 г. на МТСП
Не е възможно упражняване правото на ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а от Кодекса на труда, когато работодателят е в чужбина и не е упълномощил свой служител да го представлява. Същото важи и за прекратяване на трудовия договор.
 административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 15

Писмо № 94АА/68 от 13.07.2007 г. на МТСП
Персонална пенсия могат да получават и жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст, ако отговарят на предвидените в закона изисквания.
административна практикаа
Автор / източник: МТСП
стр. 16

Рубрика: Условия на труд

Работодателят е длъжен да спазва трудовото законодателство при трудоустрояване на работници и служители
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 17

Здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения в занаятчийските предприятия
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 20

Рубрика: Насърчаване на заетостта

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал
Автор / източник: Иван Кръстев
стр. 25

Писмо № 32/08 от 29.08.2007 г. на АЗ
Условия, които трябва да бъдат спазени, при кандидатстване по Проект “Учители за извънкласни занимания и ваканция”.
административна практика
Автор / източник: АЗ
стр. 32

Рубрика: Социално подпомагане и услуги

НАРЕДБА № 2 от 27.07.2007 г. за изискванията за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания
стр. 36

Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 1
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 53

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 2
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 54

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 3
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 55

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 4
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 56

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 5
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 57

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 6
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 58

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 7
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 59

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - ТЕЛК и пенсии за инвалидност – 8
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 59

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 1
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 60

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 2
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 60

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 3
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 62

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 4
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 63

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 6
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 64

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 5
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 64

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 7
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 65

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ - Други– 7
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*  
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 65

Рубрика: Европейски социални практики

Кратък обзор на Република Гърция и миграционната й политика - някои данни за българската общност в страната
авторски материал
Автор / източник: Екатерина Димитрова
стр. 67

Рубрика: България в Международния трудов ред

Световен форум по обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Красимира Средкова
стр. 79