Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Красимир Машев, Диана Митева, Костадинка Недкова, Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС
Информираме Ви, че с оглед настоящата ситуация, свързана с разпространението на новия коронавирус (COVID-19) и обявеното извънредно положение в страната, решаваме да отменим провеждането на семинара!

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Д-р Томчо Томов, Ненко Салчев, Катя Кашъмова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 30 юли 2020 г.
ШРИ ЛАНКА
СОФИЯ - ДОХА - КОЛОМБО - АНУРАДАПУРА - СИГИРИЯ - ДАМБУЛА - ПИНАВЕЛА - БЕРУВАЛА - КОЛОМБО - ДОХА - СОФИЯ
Лектор: Велин Филипов
Цена: 3 450.00 лв.

Рубрика: Трудови отношения

Писмо № 94ИИ/280 от 17.07.2007 г. на МТСП
При преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, се определя само нов размер на отпуснатата вече пенсия по реда на чл. 70, съответно чл. 75-77 и чл. 79 от Кодекса за социално осигуряване. Преизчисляването на пенсията за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, по реда на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване, се извършва по заявление на пенсионера веднъж годишно.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 5

Писмо № 26/540 от 21.07.2007 г. на МТСП
Всеки работодател трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 6

Писмо № 94ТТ/66 от 22.02.2007 г. на МТСП
Когато трудовата книжка на работника или служителя е изгубена или унищожена се издава нова от съответната инспекция по труда по реда, съгласно Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 7

Писмо № 29/19 от 07.08.2007 г. на МТСП
Работниците и служителите, които имат право на намалено работно време се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд, и в съответствие с оценката на риска.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 8

Писмо № 94ББ/172 от 26.07.2007 г. на МТСП
Вътрешно заместване е допустимо единствено в случаите, когато, както заместникът, така и заместваното лице, притежават качеството работник или служител. В случай на заместване на управител на ЕООД от служител в същото дружество, разпоредбата на чл. 259 КТ, не намира приложение.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 11

Писмо № 26/280 от 03.08.2007 г. на МТСП
При правоприемство липсва правно основание за прекратяване на трудовите договори на работниците и служителите, поради което не се издава и заповед за прекратяване на трудовите правоотношения. Преминаването по чл. 123 от Кодекса на труда обаче се отбелязва в трудовите книжки на работниците и служителите, без да се изчислява трудовият стаж. Едва при прекратяване на трудовото правоотношение от последния работодател в трудовата книжка се оформя целият трудов стаж на работника или служителя.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 13

Писмо № 94ПП/192 от 06.08.2007 г. на МТСП
Когато с влязло в сила решение на съда, заповедта за прекратяване на трудовия договор е била отменена и уволнението е признато за незаконно, но лицето не е възстановено на работа, поради изтичане на срока на договора, за трудов стаж по реда на т. 1 от чл. 354 на Кодекса на труда се зачита периодът от време, през който работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на незаконосъобразното уволнение до изтичането на срока на договора.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 14

Писмо № 26/277 от 07.08.2007 г. на МТСП
Когато организацията на труда или други причини не позволяват функционирането на общо събрание, по инициатива на работниците и служителите или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците. То се състои от представители на работниците и служителите, избрани за определен срок от общите събрания в структурните звена на предприятието.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 16

Писмо № 92/642 08.08.2007 г. на МТСП
За периода на незаконното уволнение до възстановяването на работа лицето има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се зачита за трудов стаж при работодателя, при когото е възстановено.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 18

Писмо № 94ГГ/249 от 08.08.2007 г. на МТСП
При трудови правоотношения, възникнали от избор, не се сключва трудов договор, а споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда. За упражняване на вече придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст трябва да се прекрати осигуряването на лицето.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 18

Рубрика: Заплати и доходи

Указание № ПК 25/1/ от 23.07.2007 г. на МТСП
Относно прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 21

Писмо № 26/265 от 25.07.2007 г. на МТСП
Изброени възнаграждения в т. 7, 8 и 9 на чл. 12 от Наредбата за образуване на средствата за работна заплата, приета с ПМС № 111 от 15.05.2007 г., са елемент на брутното трудово възнаграждение и при формирането на базисните средства за работна заплата не следва да се изключват от размера на средната брутна работна заплата.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25

Писмо № 26/272 от 26.07.2007 г. на МТСП
Търговските дружества, които през първото тримесечие на 2007 г. при образуване на средствата за работна заплата са начислили по-малък размер от полагащите се средства за работна заплата, през второто тримесечие на 2007 г. при образуване на средствата за работна заплата могат на общо основание да приложат § 8 от Заключителните разпоредби на наредбата.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 26

Рубрика: Условия на труд

Оценка на риска в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 27

Рубрика: Насърчаване на заетостта

Споразумение № 9793/0278 от 01.08.2007 г. на МТСП
Споразумение между управление “личен състав” на гщ на ба, изпълнителна агенция “военни клубове и информация” и агенцията по заетостта За взаимодействие при комплектоването на Българската армия с кадрови войници и осигуряване на трудова заетост на освободените от армията военнослужещи Осъществяване на дейности по набиране на кандидати за кадрова военна служба
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 35

Рубрика: Социално подпомагане и услуги

Указание № 9100-151 от 28.05.2007 г. на МТСП
Относно изискванията на чл. 36А, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, чл. 14, т. 5 и чл. 16, т. 16 от Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, относно откриване на специализирани институции и социални услуги в Общността, когато са делегирани от държавата дейностиtc "откриване на специализирани институции и социални услуги в Общността, когато са делегирани от държавата дейности"
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 40

Рубрика: Социално осигуряване

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Отпускане на пенсии -1
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 43

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Отпускане на пенсии -3
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 44

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Отпускане на пенсии -2
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 44

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Отпускане на пенсии -4
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 45

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Отпускане на пенсии -5
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 46

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Отпускане на пенсии -6
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 47

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Отпускане на пенсии -7
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 48

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Отпускане на пенсии -8
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 49

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Отпускане на пенсии -9
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 50

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Отпускане на пенсии -10
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 52

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Парични обезщетения за безработица – 11
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 53

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Парични обезщетения за безработица – 13
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 54

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Парични обезщетения за безработица – 12
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 54

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Парични обезщетения за безработица – 14
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 55

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Парични обезщетения за безработица – 15
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 56

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Парични обезщетения за безработица – 16
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 57

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Парични обезщетения за безработица – 17
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 58

Указание № 91-01-164 от 19.07.2007 г. на НОИ – Парични обезщетения за безработица – 18
Указания относно поставени въпроси по прилагането на КСО и НПОС*
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 59

Рубрика: Европейски социални практики

Миграция и миграционна политика на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Даряна Коцева
стр. 61

Рубрика: Информационен микс