Sidebar

Меню

Процедура № 05 - Създаване и одобряване на работен устройствен план

Процедура № 05 - Създаване и одобряване на работен устройствен план
Код на продукт: zut-proc5
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
Работен устройствен план (РУП) - план за застрояване и силуетно оформяне, е вид подробен устройствен план (ПУП) (чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ).
РУП се съставя за ограничена част от територията (отделен урегулиран поземлен имот или група урегулирани поземлени имоти) въз основа на действащ ПУП по чл. 110, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗУТ - план за регулация и застрояване или план за застрояване, или едновременно с изработването на ПУП (чл. 113, ал. 1 ЗУТ).
Когато в процеса на изработване на ПУП е разрешено инвестиционно проектиране за нови строежи в поземлените имоти въз основа на ПУП - извадка от изработвания проект за ПУП, и е необходим РУП, той се изработва и процедира заедно с ПУП - план-извадка (чл. 133, ал. 5 ЗУТ). (платен достъп)

Правно основание

  • Глава шеста, раздел III „Подробни устройствени планове“ - чл. 113 и глава седма, раздел III „Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове“ - чл. 124-133 от Закона за устройство на територията
  • Член 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Специфични случаи

Книги

  • Актуални

  • Очаквани