Sidebar

Меню

Процедура № 04 - Изменение на подробен устройствен план

Процедура № 04 - Изменение на подробен устройствен план
Автори: арх. Пенчо ДИМИТРОВ
Код на продукт: zut-proc4
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
Да се изменят предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), когато:
1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът (чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ);
2. възникнат нови държавни или общински нужди за изграждане на обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества (чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ);
3. възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (чл. 134, ал. 1, т. 3 ЗУТ);
4. отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди на отбраната и сигурността на страната (чл. 134, ал. 1, т. 4 ЗУТ);
5. се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана (чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 4 ЗУТ); (платен достъп)

Правно основание

  • Глава седма, раздел IV „Условия и ред за изменение на устройствените планове“ - чл. 134-136 от Закона за устройство на територията
  • Член 21, ал. 1, т. 11 и чл. 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
  • Глава четвърта „Устройство на крайбрежието“ - чл. 18-22 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
  • Глава втора, раздел VІІ, глава трета, раздел ІІ и глава четвърта от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Специфични случаи

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план
Заповед за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план
Заявление за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план
Решение/Заповед за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план

Книги

  • Актуални

  • Очаквани