Sidebar

Меню

Процедура № 02 - Изменение на общ устройствен план

Процедура № 02 - Изменение на общ устройствен план
Автори: арх. Пенчо ДИМИТРОВ
Код на продукт: zut-proc2
Цена: 8.40лв.
без ДДС: 7.00лв.
К-во:  
   - ИЛИ -   

Цел
Да се изменят предвижданията на влязъл в сила общ устройствен план (ОУП), когато:
1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът (чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ);
2. възникнат нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества (чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ);
3. възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (чл. 134, ал. 1, т. 3 ЗУТ);
4. отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди на отбраната и сигурността на страната (чл. 134, ал. 1, т. 4 ЗУТ);
5. се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана (чл. 134, ал. 1, т. 5 ЗУТ).

Правно основание

  • Глава седма, раздел IV „Условия и ред за изменение на устройствените планове“, чл. 134-136 от Закона за устройство на територията
  • Член 21, ал. 1, т. 11 и чл. 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
  • Глава четвърта „Устройство на крайбрежието“, чл. 18-22 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Специфични случаи

Книги

  • Актуални

  • Очаквани