Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

10 декември 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Антон Михайлов, Иван Кавръков, Пламен Георгиев
Цена: 240.00 лв. с ДДС

16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

4 декември 2019 г.
Добрич, ул. България 3, ет. 2, Зала 203, Висше училище по мениджмънт (Международен колеж срещу Община Добрич)
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

5 декември 2019 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектори: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Рубрика: Търговци

Промените в дружественото право през 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: Александър Кацарски
стр. 5
 

Новата правна уредба на регистърното производство
авторски материал
Автор / източник: Анета Антонова
стр. 12
 

Решение № 854 от 6.11.2007 г. на ВКС ­ ТК
Предупреждението по чл. 126, ал. 3 ТЗ трябва да бъде конкретно и недвусмислено. То трябва да сочи в какво се състои неправомерното поведение на съдружника, кога е извършено, какво от дружествения договор или ТЗ е нарушено, за да може и поведението на съдружника да бъде съобразено със самото предупреждение.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17
 

Решение № 679 от 11.10.2007 г. на ВКС ­ ТК
Законодателят не е въвел ограничение относно кръга правни субекти, с които ликвидаторът може да договаря. Ето защо със самото му назначаване е налице дадено по закон съгласие по смисъла на чл. 38, ал. 1 ЗЗД.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19
 

Рубрика: Сделки

Администриране на сделки
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 22
 

Решение № 615 от 20.08.2007 г. на ВКС ­ ТК
Въпреки абстрактния характер на записа на заповед като сделка, за която наличието на основание не е елемент от фактическия й състав, издателят разполага с правото да противопостави освен абсолютните си възражения срещу ефекта, така и личните си, основани на каузални отношения с кредитора му.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29
 

Решение по ВАД № 137/2006 г., постановено на 20.07.2007 г.
Неустойката се дължи вместо обезщетение за вреди, но кредиторът може да търси обезщетение за вредите, чийто размер не се покрива от неустойката. Законът предвижда само възможност за намаляване, но не и за освобождаване от задължението за неустойка. Неустойка не може да се търси само когато длъжникът разполага с възражение за неизпълнен договор или самият кредитор е бил в забава.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 33
 

Рубрика: Спорове

Понятието за търговски спор, в контекста на новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 37
 

Рубрика: Обществени поръчки

Практика на КЗК - Въпроси и отговори по обществените поръчки – 1/2008
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 45
 

Рубрика: Конкуренция

Концепцията за "ефект върху търговията" в европейското конкурентно право
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 52
 

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правно положение на застрахователните и презастрахователните дружества след промените в Кодекса за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 63
 

Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Отговорност на страните при договори за превоз на пътници, багажи и товари с автомобилен и въздушен транспорт
авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
стр. 74
 

Рубрика: Евронавигатор

Европейският омбудсман
авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
стр. 84