Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

10 декември 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Антон Михайлов, Иван Кавръков, Пламен Георгиев
Цена: 240.00 лв. с ДДС

16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

4 декември 2019 г.
Добрич, ул. България 3, ет. 2, Зала 203, Висше училище по мениджмънт (Международен колеж срещу Община Добрич)
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

5 декември 2019 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектори: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Рубрика: Търговци

Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация – 2
авторски материал
Автор / източник: Анета Антонова
стр. 5
 

Изключване на съдружник в дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 9
 

Решение № 443 от 13.06.2006 г. на ВКС ­ ТК
След изменението на ТЗ (ДВ, бр. 84 от 2000 г.) основанията за недействителност на учреденото дружество са изчерпателно изброени и поради това е изключено разширително тълкуване на чл. 70 ТЗ. Смисълът на тази разпоредба е съхраняване на търговското дружество, освен при наличие на сериозни, изрично регламентирани нарушения, които са неотстраними.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 19
 

Рубрика: Сделки

Обезсилване на менителничните ефекти
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 23
 

Допустимост и последици на извършено плащане от трето лице за погасяване задължението на купувач по приватизационна сделка
авторски материалл
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 29
 

Практика на Съда на европейските общности - 2
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 32
 

Решение № 620 от 23.10.2007 г. на ВКС ­ ТК
Неустойката освен обезщетителна има и наказателна функция, чрез съчетанието на които се обезпечава надлежното изпълнение от длъжника. Добрите нрави не са писани и конкретизирани, а съществуват като общи принципи или произтичат от тях.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34
 

Решение по ВАД № 10/2007 г., постановено на 04.08.2007 г.
При липса на предвидена в закона или уговорена с договора възможност за едностранно прекратяване на съществуваща договорна връзка поведението на страната, обозначено от нея като “прекратяване”, всъщност представлява отказ да се изпълняват задълженията, но не може да има за своя последица отпадане на договорната връзка.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 38
 

Рубрика: Спорове

Искова защита срещу изпълнението на влезли в сила административни актове
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков
стр. 41
 

Решение по МАД № 8/2006 г., постановено на 20.09.2006 г.
Със сила на пресъдено нещо се установява съществуването или несъществуването на твърдяното или отричаното от ищеца спорно материално право с белезите, които го индивидуализират. Обективните предели на силата на пресъдено нещо се очертават със същите белези, с които се очертава спорното право. Белезите, индивидуализиращи субективното право, а с това и предмета на делото, са: правопораждащият факт, съдържанието на правото и носителите на правоотношението. Именно те се обхващат от силата на пресъдено нещо.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 51
 

Рубрика: Обществени поръчки

Договор за обществена поръчка, сключен въз основа на процедура, в която са допуснати нарушения
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 53
 

Рубрика: Конкуренция

Инструменти за оценка на пазарната концентрация
авторски материал
Автор / източник: Мехти Меликов
стр. 61
 

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Промени в изискванията за съдържанието на проспектите при публично предлагане на ценни книжа
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 68
 

Рубрика: Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Опростяване на правната уредба на Общата организация на пазара на земеделски продукти в ЕС
авторски материал
Автор / източник: Слави Кралев
стр. 73
 

Рубрика: Евронавигатор

Евронавигатор - Нормативната база-данни “CCVISTA”
авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
стр. 78