Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

10 декември 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Антон Михайлов, Иван Кавръков, Пламен Георгиев
Цена: 240.00 лв. с ДДС

16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

4 декември 2019 г.
Добрич, ул. България 3, ет. 2, Зала 203, Висше училище по мениджмънт (Международен колеж срещу Община Добрич)
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

5 декември 2019 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектори: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Рубрика: Търговци

Предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация - 1
авторски материал
Автор / източник: Анета Антонова
стр. 5

Решение № 606 от 22.06.2007 г. на ВКС –ТК
Логическото тълкуване на разпоредбите на чл. 140, ал. 1, 3 и 4 ТЗ налага извода, че действието на решението на ОС на съдружниците настъпва веднага, т.е. съдружниците са обвързани от това решение и следва да го изпълняват, докато за третите лица решението има действие от един по-късен момент -вписването в търговския регистър.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 10

Решение № 627 от 29.06.2007 г. на ВКС –ТК
Прекратяване производството по несъстоятелност и заличаване на длъжника от търговския регистър по реда, установен в чл. 632, ал. 4 ТЗ, може да бъде извършено само ако в срока по ал. 2 на чл. 632 не бъде поискано възобновяване на производството по несъстоятелност.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 13

Рубрика: Сделки

Менителнични ефекти с международен елемент
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 16

Практика на Съда на европейските общности - 1
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 25

Решение № 587 от 21.06.2007 г. на ВКС -ТК
Предварителният договор за продажба на недвижим имот има облигационен характер и няма вещно прехвърлително действие, поради което е сключен валидно от лице, което е законно овластено да представлява дружеството, без да е нужно това да е лице, което може да се разпорежда с ДМА.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 30

Решение № 604 от 21.06.2007 г. на ВКС -ТК
Основателността на иска по чл. 647, ал. 1, т. 3 ТЗ предполага наличието на възмездна сделка, тя да е извършена в срок до 2 години преди откриване на производството по несъстоятелност и даденото по сделката значително да надхвърля по стойност полученото от нея.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 32

Решение по ВАД № 117/2005 г., постановено на 03.02.2006 г.
Вземането за неустойка има акцесорен характер и кредиторът може да търси неустойка, след като е настъпила изискуемостта на главното задължение. При наличието на специалната норма на чл. 309 ТЗ, уговореният размер на неустойката би следвало да е в размери, които са в противоречие с добрите нрави, за да се приеме, че е налице нищожност на съответната клауза от договора.
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 34

Рубрика: Спорове

Правомощия на частния съдебен изпълнител по чл. 18 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ)
авторски материал
Автор / източник: Милен Бъзински, Александър Тонев
стр. 37

Рубрика: Обществени поръчки

Случаи на обжалване на обществени поръчки, свързани с предоставяне на обществени услуги – 2
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Попова
стр. 47

Рубрика: Конкуренция

Модернизацията на европейския антитръстов контрол
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 52

Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правно положение на инвестиционните посредници по новия Закон за пазарите на финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 62

Рубрика Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Общата политика по рибарство на ЕС
 авторски материал
Автор / източник: Снежана Благоева
стр. 72

Приложение:

Искови съдебни производства по Административнопроцесуалния кодекс
 авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков
стр. 88