Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

10 декември 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Антон Михайлов, Иван Кавръков, Пламен Георгиев
Цена: 240.00 лв. с ДДС

16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

4 декември 2019 г.
Добрич, ул. България 3, ет. 2, Зала 203, Висше училище по мениджмънт (Международен колеж срещу Община Добрич)
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

5 декември 2019 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектори: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Рубрика: Търговци

Промени в правилата за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 5

Практика на съда на европейските общности
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
стр. 13

Решение № 565 от 14.06.2007 г. на ВКС - ТК
Забраната, установена в чл. 220, ал. 1, изр. 3 ТЗ, се отнася само за упълномощаването на член на Съвета на директорите, а не и за случаите, когато представителната власт произтича от самия закон. Няма законова забрана член на Съвета на директорите да участва в работата на ОС на акционерите с право на глас, когато той самият е акционер.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16

Решение № 525 от 30.05.2007 г. на ВКС ­ ТК
За да бъде изключен съдружник от ООД, е необходимо той да бездейства, да не оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството, както и да извършва правни и фактически действия, насочени против интересите на дружеството.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 18

Рубрика: Сделки

Обезпечаване, залог и продажба на менителничния ефект
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
стр. 21

Мълчанието, равнозначно на приемане по чл. 292 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Александър Иванов
стр. 27

Решение № 586 от 21.06.2007 г. на ВКС - ТК
Правото на поръчващия в случай на недостатъци на вещта по чл. 265, ал. 1 и 2 ЗЗД е аналогично на правото на купувача по чл. 195 ЗЗД, което следва да се упражни в срока по чл. 197 ЗЗД, който тече от предаване на вещта и за който срок в ТР на ОСГК на ВС № 88/28.02.1984 г. е прието, че е независим от гаранционния срок, предвиден в договора.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 33

Решение по ВАД № 111/2005 г., постановено на 09.03.2006 г.
По договора за консигнация (комисионния договор) след предаването на стоката за доверителя възниква правото да иска сметка на комисионера ­ да получи това, което последният е получил от продажбата, или да получи непродадената част, съответно нейната равностойност. За комисионера няма задължение да възстанови на доверителя по уговорените цени за продажба на трети лица непродадената част от стоката. Комисионерът не отговаря за нереализирането на стоката (при положение че е изпълнявал задълженията си на добър търговец и е предлагал стоката за продажба от името на доверителя), отговорността му се свежда до задължението за опазването и съхраняването на стоката, за отчитането на реализираните количества, за възстановяване на нереализираните, респективно тяхната равностойност, но по собствените за доверителя цени на стоката, а не по цени, на които консигнаторът се е задължил да ги продава от името на доверителя.
Тип на документа: арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 36

Решение по ВАД № 23/2005 г., постановено на 26.01.2006 г.
Само страните по договора имат материалната компетентност да предявяват искове за неизпълнение на договорни задължения. Юридическите лица могат да бъдат представлявани по водените от тях или срещу тях дела само от адвокати, юрисконсулти и други техни служители с юридическо образование. Недопустимо е да бъде възложено процесуално представителство на юридическо лице. По изключение от това правило търговските дружества могат по силата на Търговския закон да упълномощават като свои пълномощници прокуристи или други търговски пълномощници при спазване на съответните норми на Търговския закон.
Тип на документа: арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 39

Рубрика Спорове

Производство за обезщетяване на вреди, причинени от Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Станислав Костов
стр. 42

Рубрика Обществени поръчки

Случаи на обжалване на обществени поръчки, свързани с предоставяне на обществени услуги – 1
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Цветелина Попова
стр. 51

Рубрика Конкуренция

Понятието за “пазар” в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мехти Меликов
стр. 58

Рубрика Правен режим на финансовите услуги

Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
стр. 66

Рубрика Общ Европейски пазар.
Защита на потребителите

Възстановявания при износа на земеделски продукти след присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Мария Стефанова
стр. 72

Новата уредба на нелоялните търговски практики в Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
стр. 78

Рубрика Евронавигатор

Синтез на Европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
стр. 84