Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

10 декември 2019 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Антон Михайлов, Иван Кавръков, Пламен Георгиев
Цена: 240.00 лв. с ДДС

16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

4 декември 2019 г.
Добрич, ул. България 3, ет. 2, Зала 203, Висше училище по мениджмънт (Международен колеж срещу Община Добрич)
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

5 декември 2019 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектори: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Утвърждаване на оздравителния план
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д-р
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 5

Прехвърлянето на предприятието на търговеца и последиците от това в нов аспект
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Лилия Илиева
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 12

Решение № 364 от 23.05.2007 г. на ВКС ­ ТК
При вливане приемащото дружество не би могло да придобие собствени акции по силата на произтекло универсално правоприемство поради изричната законова забрана, наложена с разпоредбата на чл. 187а, ал. 1, т. 2 ТЗ. Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 14

Решение № 155 от 13.03.2007 г. на ВКС ­ ТК
Редовно водените търговски книги и записванията в тях могат да се приемат като доказателство между търговци за установяване на търговски сделки. Доказателствената сила на счетоводните книги е производна и тя не следва да се презюмира, а трябва да се установи по безспорен начин. Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 16

Решение по МАД № 17 от 2005 г., постановено на 20.03.2006 г.
Несъвместима с договора за гражданско дружество е уговорката, предвиждаща, че едната страна предоставя на другата страна парична сума за подпомагане, която сума остава собственост на представилата я страна и при неизпълнение на договора същата става изискуема. При договора за гражданско дружество въпросът е уреден императивно в противоположен смисъл - внесените пари са обща собственост на съдружниците и съответно рискът от изхабяване, погиване и др. се носи от всички съсобственици. Тип на документа: арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 19

Значение на формата на договорите
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 22

Проблеми на цесията
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 31

Решение № 279 от 29.05.2007 г. на ВКС - ТК
Регресното право на застрахователя не е същинско застрахователно право, тъй като не е част от съдържанието на застрахователното правоотношение, а възниква по силата на закона. Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 38

Решение № 27 от 6.02.2007 г. на ВКС - ТК
Ако по договор за банков кредит банката е отпуснала по-голяма сума при по-нисък лихвен процент, отколкото е отбелязано в договора за ипотека, то учредилият ипотеката се явява задължен само за част от вземането на банката, и то до размера, записан в ипотеката. Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 40

Производство за отмяна на незаконосъобразни актове на институциите на ЕО
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Станислав Костов
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 44

Въпроси и отговори по обществени поръчки - 1/2007
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: АОП
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 53

Въпроси и отговори по обществени поръчки - 2/2007
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: АОП
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 54

Обжалване на решенията, действията или бездействията на възложителите на обществени поръчки
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: КЗК
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 56

Особености на определянето на съответен пазар при наличие на свързани пазари
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Албена Влайкова
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 62

Договорът за наем на сейф
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Александър Иванов
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 71

Реформата на Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци в ЕС и възможностите на българските производители - Част I
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Слави Кралев
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 76

Нови изисквания за безопасност на запалките
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емил Алексиев
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 82

Съвет на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Нанчо Нанчев
ТП издание: Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2007 г., кн. 06, стр. 85