Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

14 януари 2020 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 120.00 лв.

22 януари 2020 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектори: Димитър Бойчев
Цена: 120.00 лв.

23 януари 2020 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”
Лектори: Мина Янкова
Цена: 120.00 лв.

По някои въпроси на европейското дружество (Societas Europea)
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
 стр. 5

Легитимирани вносители на оздравителен план
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, доц. д-р
 стр. 14

Решение № 999 от 9.02.2007 г. на ВКС - ТК
Доколкото конститутивният иск по чл. 58, ал. 1 ЗК се упражнява от отделен член-кооператор, за да се признае за незаконно или несъобразено с устава на кооперацията
решение на ОС на кооперацията, то не е налице правна възможност за надлежното му предявяване от лица или органи извън изчерпателно посочените в закона,
включително и поради липса на правен интерес.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 21

Решение № 977 от 21.11.2006 г. на ВКС ­ ТК
Разпоредбата на чл. 224 ТЗ изисква да се поставят на разположение на акционерите в предвидения в нормата срок писмените материали, които са свързани с дневния ред
на ОС, но не определя съдържанието на тези материали.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 23

Решение № 192 от 13.03.2007 г. на ВКС - ТК
Неустойката, както и задатъкът, обезпечава изпълнение на задължението, но освен обезпечителна функция неустойката служи и за обезщетение за вредите от
неизпълнението. Ако не са налице вреди, то тогава неустойката ще изпълнява наказателна функция и ще представлява санкция за неизправната страна.

Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 23

Решение по ВАД № 9 от 2005 г. постановено на 02.03.2006 г.
Обстоятелството, че законът задължава да се използва добавката “в ликвидация” по отношение на дружествата, които са в процес на такава, не означава, че едно
дружество, което не е в ликвидация, и същото дружество в процес на ликвидация са различни правни субекти. Става дума за различни етапи от съществуването на един и
същ правен субект.

Тип на документа:
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 26

Договорът за цесия
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов
 стр. 27

Обезпечения за изпълнението на задължения на купувача по приватизационния договор - 2
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
 стр. 33

Решение по ВАД № 16 от 2005 г. постановено на 23.12.2005 г.
Ако има основателни причини, поръчващият може да се откаже от договора, макар изпълнението да е започнало, като заплати на изпълнителя направените разходи.
Разпоредбата на чл. 268 ЗЗД предвижда специален случай на прекратяване на договор за изработка в хода на изпълнението му без вина на изпълнителя и урежда
специфичните му последици.

Тип на документа:
арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 38

Производството за установяване на нарушения на Договора за създаване на Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Станислав Костов
 стр. 40

Задължително ли е предварителното обявление при провеждане на обществена поръчка?
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Борислав Попов
 стр. 53

Правни проблеми в практиката на ВАС при съдебния контрол на решенията на КЗК
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Марина Михайлова
 стр. 56

Правни последици от неправомерна употреба на банкови карти
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Анна Станева, доц.
 стр. 64

Нови изменения и допълнения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
 стр. 72

Издаване на лицензия за внос на земеделски продукти
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Емилия Вълчева
 стр. 76

Задължението на застрахователя да плати застрахователното обезщетение или сума според Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
 стр. 88