Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Луксозно издание с твърди корици

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

16 - 17 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Валентина Василева, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

22 - 24 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

29 - 31 януари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

12 - 14 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

19 - 21 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Теодора Дичева, Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

27 - 28 февруари 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

14 януари 2020 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 120.00 лв.

22 януари 2020 г.
Русе, пл. „Свобода” 5, Хотел „Дунав Плаза”, Конферентна зала
Лектори: Димитър Бойчев
Цена: 120.00 лв.

23 януари 2020 г.
Плевен, бул. „Цар Борис III” № 2, Конферентна зала на хотел „Ростов”
Лектори: Мина Янкова
Цена: 120.00 лв.

Надзорният орган и оздравяването на търговеца ­ понятие, функции
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, доц. д-р
 стр. 5

Договор за установяване на съвместен контрол върху активи при смесени предприятия
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
 стр. 17

Решение № 708 от 16 ноември 2006 г. на ВКС - ТК
Търговският закон (ТЗ) в частта си за дружествата с ограничена отговорност не допуска режим, аналогичен на този по чл. 232, ал. 4 ТЗ, за удостоверяване от нотариус,
присъстващ на общото събрание, на определени обстоятелства чрез изготвяне на констативен протокол.
Тип на документа: съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 27

По въпроса за сключване на договор по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова
 стр. 29

Решение № 30 от 8.02.2007 г. на ВКС ­ ТК
Страните по търговски договор могат свободно да уговарят начина за определяне размера на дължимата се неустойка - като глобална сума или като процент от
главното задължение. Разпоредбите на чл. 86 и 92 ЗЗД имат диспозитивен характер.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
 стр. 37

Решение по ВАД № 129/2005 г., постановено на 23.01. 2006 г. от АС при БТПП
След като няма нормативно установен максимален размер на лихвата, няма пречка страните да уговорят нещо различно от предвиденото в чл. 86 ЗЗД. Нормата е
създадена в интерес на страните, а не в обществен интерес, поради което има диспозитивен характер и уговарянето на друг размер на мораторната лихва, различен от
този на законната, е напълно допустим.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 39

Решение по ВАД № 69/2005 г., постановено на 15.03.2006 г. от АС при БТПП
При уговорка за фиксирано, неподлежащо на изменение, възнаграждение по договор за изработка рискът от това стойността на извършените СМР в рамките на
уговореното да се окаже по-висока от уговореното възнаграждение се носи от изпълнителя, поради което и искът за сумата, надхвърляща уговореното възнаграждение,
следва да бъде отхвърлен.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 41

Кой заплаща възнаграждението на особения процесуален представител по търговските дела?
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Стефан Шекерджийски
 стр. 42

Решение по ВАД № 80/2003 г., постановено на 10.02.2006 г. от АС при БТПП
Така както разсрочването на плащането за цена при една продажба - обикновена или на консигнация - не придава периодичност на ценовата престация, така и
разсрочването на разпределянето на печалбата по чл. 364 ЗЗД не може да є предаде периодичност по смисъла на чл. 111, б. “в” ЗЗД.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 50

Решение по ВАД № 68/2005 г., постановено на 06.03.2006 г. от АС при БТПП
Прихващането може да се извърши само с ликвидни и изискуеми вземания.Изискването за ликвидност важи, когато прихващането става чрез едностранно изявление на
един от насрещните кредитори, но не и при направеното възражение за прихващане в един съдебен процес, при което ликвидността настъпва, след като спорното вземане,
предмет на възражението за прихващане, бъде установено със сила на пресъдено нещо, така че става безспорно и заедно с това ликвидно, а по силата на чл. 104, ал. 2 ЗЗД
погасяването до размера на по-малкото от тях настъпва в деня, когато това прихващане е могло да се извърши.

Тип на документа:
съдебна практика
Автор / източник: АС при БТПП
 стр. 51

Въпроси и отговори по закона за обществените поръчки
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
 стр. 53

Изискуеми документи при участие на консорциум в процедури за възлагане на обществени поръчки
Съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) кандидати и участници в процедури за възлагане на обществени поръчки могат да бъдат неперсонифицирани обединения
на физически и/или юридически лица, например гражданското дружество по чл. 357 ЗЗД и консорциумът по чл. 275 ТЗ като договорно обединяване на търговци за
осъществяване на определена дейност, когато е организиран под формата на гражданско дружество. Характерно за тези обединения е, че те възникват с договора за
учредяване и не подлежат на регистрация по Търговския закон.
Тип на документа: административна практика
Автор / източник: Агенция по обществени поръчки
 стр. 59

Практика на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд по приложението на чл. 33, ал. 1 ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Михаил Коджабашев
 стр. 61

Правeн режим на лизинга след влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз (ЕС)
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
 стр. 66

Маркировката "СЕ" задължителна от 1 януари 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Венета Стефанова
 стр. 74

Логистика във фирмата
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Нако Стефанов
 стр. 77

Гражданското дружество като общност
Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
 стр. 88