Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Д-р Томчо Томов, Ненко Салчев, Катя Кашъмова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 30 юли 2020 г.
ШРИ ЛАНКА
СОФИЯ - ДОХА - КОЛОМБО - АНУРАДАПУРА - СИГИРИЯ - ДАМБУЛА - ПИНАВЕЛА - БЕРУВАЛА - КОЛОМБО - ДОХА - СОФИЯ
Лектор: Велин Филипов
Цена: 3 450.00 лв.

Рубрика: Трудови отношения

Изменения и допълнения в Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 5

Въвеждане на европейските стандарти за информиране и консултиране на работниците и служителите при промяна на работодателя в българското трудово право
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров
стр. 7

Отпуск по граждански договор ­ само с изрична клауза
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 15

Съдът решава кои уговорки в договора са незаконни
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 16

За прекратяването на трудовия договор с предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 17


Рубрика: Държавна служба

Промените в Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 20

Специфичните изисквания за допускане до конкурс за постъпване на държавна служба трябва задължително да са установени с нормативен акт
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 23

Писмо № 19-00-250 от 17.04.2008 г. на МДААР
Относно Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 25

Писмо № 17-00-79 от 22.04.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 27


Рубрика: Управление на човешките ресурси

Служителите като конкурентно предимство и модели за оценка на тяхното трудово представяне
авторски материал
Автор / източник: Красимир Георгиев
стр. 29


Рубрика: Заплащане на труда

Преизчисляване на възнаграждението за платен отпуск въз основа на изплатени годишни бонуси
авторски материал
Автор / източник: Недка Колева
стр. 35

По 20 лева на ден се плащат на командирования
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 37

Заплата се плаща поне веднъж месечно
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 38


Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Безопасността и здравето при работа - приоритетен въпрос на европейската социалнаполитика
авторски материал
Автор / източник: Гълъб Донев
стр. 39


Рубрика: Пазар на труда

Национална стратегия по миграция и интеграция на Република България за периода 2008-2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 47

Условия и ред за участие в Програмата “Старт на кариерата” през 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 52


Рубрика: Социално осигуряване

Спиране или удължаване на срока на производството за изчисляване и изплащане на обезщетенията и помощите от ДОО
авторски материал
Автор / източник: Иван Карановски
стр. 58

Относно правото и ползването на обезщетенията за майчинство от самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 62

Изчисляване на паричните обезщетения за безработица и износ на обезщетения съгласно координацията на схемите за социална сигурност
авторски материал
Автор / източник: Боряна Боева
стр. 67

Писмо № 66-12-13 от 1.04.2008 г. на НОИ
През 2007 г. съм получавал парично обезщетение при трудоустрояване поради временно намалена работоспособност вследствие на общо заболяване, тъй като по времето на трудоустрояването се намали трудовото ми възнаграждение. За времето, през което съм трудоустроен, какъв доход следва да се вземе предвид при изчисляване на размера на пенсията ми и следва ли паричното обезщетение при трудоустрояване да се вземе предвид при определяне на дохода, от който ще се изчисли размерът на пенсията ми?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 71

Писмо № 03-08-24 от 3.04.2008 г. на НОИ
С експертно решение на ТЕЛК на лице е определен процент на загубена работоспособност 64 на сто. Ще има ли право лицето на пенсия за инвалидност по условията на Кодекса за социално осигуряване?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 71

Писмо № 94Н-1348-1 от 3.04.2008 г. на НОИ
Работя като учител в училище. Общият ми стаж като учител и дружинен ръководител в училището, както и като секретар на общинския комитет в комсомола е 30 години и един месец. Ще имам ли право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, тъй като на 20.04.2008 г. навършвам 60-годишна възраст?административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 73

Писмо № 94Т-859-1 от 3.04.2008 г. на НОИ
Работя като кмет. Навършил съм 63-годишна възраст и имам необходимия сбор от възраст и осигурителен стаж - 100 точки. Може ли да ми бъде прекратено осигуряването като кмет предсрочно с решение на общинския съвет?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 75


Рубрика: Социално подпомагане

Програмите и проектите със социална насоченост и предназначение са грижа към определени социални групи, но и възможност за реализация на хора със “социални” професии
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 76


Рубрика: Здравно осигуряване

Последните промени в Закона за здравното осигуряване и внасяне на здравноосигурителни вноски през 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 78

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"

Какво получаваме срещу здравните си вноски
административна практика
Автор / източник: НЗОК
Приложение