Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Д-р Томчо Томов, Ненко Салчев, Катя Кашъмова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

22 - 30 юли 2020 г.
ШРИ ЛАНКА
СОФИЯ - ДОХА - КОЛОМБО - АНУРАДАПУРА - СИГИРИЯ - ДАМБУЛА - ПИНАВЕЛА - БЕРУВАЛА - КОЛОМБО - ДОХА - СОФИЯ
Лектор: Велин Филипов
Цена: 3 450.00 лв.

Рубрика: Трудови отношения

Обжалване на постановлението на Инспекцията по труда за обявяване съществуването на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф.
стр. 5

Ново законодателство - бързото производство според разпоредбите на новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 14

Работното време не може да надвишава 12 часа дневно
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 17

Работниците могат да бъдат пратени в друг цех при нужда
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 18

Разместване на почивни дни през 2008 година
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 19

Проявата на физическо насилие в училище е нарушение на трудовата дисциплина
авторски материал
Автор / източник: Анна Трайкова
стр. 20

Заместникът върши работата на титуляря без изрична заповед
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 23

Осигуряване на средства за социално-битово и културно обслужване на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 24

Прекратяване на трудовия договор по чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 27

Решение № 326 от 18.03.2008 г. на ВКС, III г.о.
Право на работодателя е да определи кой работи по-добре. Нивото на изпълнение на трудовите задължения от работника или служителя е въпрос на неговата конкретна фактическа преценка. Той обаче има само задължението да докаже, че е упражнил законно правото си на уволнение - в разглеждания случай, че е извършил подбор съобразно изискванията на КТ. Не подлежи на съдебен контрол правото на работодателя фактически да преценява работата на включените в подбора. Тази негова преценка е по целесъобразност и единствено той може да я направи, тъй като има всекидневни наблюдения върху работата на всички.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29

Рубрика: Държавна служба

Трябва ли стойността на представителното облекло да бъде преизчислена, поради ползване на отпуск по болест от държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Марияна Николова
стр. 31

В държавната администрация не се назначават търговци
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 32

Писмо № 29-И-9 от 7.03.2008 г. на МДААР
Относно прилагането на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 34

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Оценка на кадровия потенциал на фирмата
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
стр. 37

Рубрика: Заплащане на труда

Допълнителното трудово възнаграждение за труд е допълнително възнаграждение с постоянен характер, по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 41

Заплащане на извънредния труд
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 42

Парите по клинични пътеки влизат в дохода за отпуск
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 45

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Нов британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания"
авторски материал
Автор / източник: Ивелин Буров
стр. 47

Рубрика: Пазар на труда

Промените в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова
стр. 52

Свободно движение на хора
авторски материал

Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 62

Рубрика: Социално осигуряване

Измененията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 65

Промяна в сроковете на действие на преходните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, уреждащи възможността за по-ранно пенсиониране
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 71

Обезщетения, в случай на трудова злополука и професионална болест, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
авторски материал
Автор / източник: Елена Владимирова
стр. 74

Писмо № 94Й-544-1от 14.03.2008 г. на НОИ
Може ли да ми се отпусне лична пенсия за осигурителен стаж и възраст преди навършване на 63-годишна възраст като се възползвам от разпоредбата на 9, ал. 3 от ПЗР на КСО и закупя недостигащият ми осигурителен стаж до сбора от 100 точки?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 76

Писмо № 94В-1832-1 от 24.03.2008 г. на НОИ
Имам отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО. Преди отпускането й съм се осигурявал допълнително в професионален пенсионен фонд. Мога ли да изтегля натрупаните средства в този фонд?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 77

Писмо № 04-02-120 от 24.03.2008 г. на НОИ
Предстои ми пенсиониране, но за периода 2004 и 2005 г., през който съм работил по трудово правоотношение, не са ми изплащани редовно възнаграждения, а може би осигурителят не е внася и осигурителни вноски? Ще се зачете ли това време за осигурителен стаж при отпускането на личната ми пенсия за осигурителен стаж и възраст?административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 78

Писмо № 66-20-16 от 1.04.2008 г. на НОИ
Подадох заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 9, ал. 3 от ПЗР на КСО на 21.01.2008 г.? Навърших 59-годишна възраст на 22.12.2007 г., към тази дата не ми достигат 3 години и 1 месец осигурителен стаж за да достигна необходимите точки за пенсиониране. В съответното териториално поделение на НОИ ми отказаха отпускане на пенсия. Правилен ли е този отказ и от кога ще имам право на пенсия на посоченото основание?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 79

Писмо № 94И-1778-1 от 3.04.2008 г. на НОИ
Като войник съм осъждан от военен съд и съм изтърпял присъда по наказателно дело по политически причини. Какви документи следва да представя, за да ми се отпусне добавка към пенсията по чл. 9 от Закона за политическа и гражданка реабилитация на репресираните лица?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 80

Рубрика: Здравно осигуряване

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 82

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"