Меню

Месечно списание с актуално приложно знание за трудови отношения и държавна служба, управление на човешките ресурси, заплащане на труда, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, социално осигуряване, здравно осигуряване и социално подпомагане.
Списание „Труд и право” излиза от м. юли 1992 г.

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото и управленското счетоводство, на бюджетното счетоводство, данъчното облагане и данъчно-осигурителния процес, финансовото управление, митническите режими и застраховането.
Списанието излиза от м. януари 1993 г.

Месечно списание за вещно право, семейно и наследствено право, авторско право и индустриална собственост, нотариални действия, устройство на територията, кадастър и имотен регистър, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. юли 1994 г. Тематичният обхват и издателският почерк на списанието са формирани от проф. д.ю.н. Витали Таджер, който беше водещ консултант на списанието от самото му създаване.

Месечно списание за търговско право, за облигационно право, за обществени поръчки и защита на конкуренцията, за граждански и административен процес.
Списанието излиза от м. януари 1997 г.

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Двадесет и трето издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + CD

Второ преработено и допълнено издание

Урегулиране, опазване и застрояване на поземлените имоти
Ограничения на собствеността за благоустройствени цели
Въздействие на административноправните режими върху правото на собственост

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Единадесето издание на книгата-годишник!

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

Тематичен приложен коментар
Анализ на съдебната практика и тълкувателната дейност на ВКС

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда и държавната служба, за социалното и здравното осигуряване.

Тематичен обхват:

 • трудови отношения;
 • държавна служба;
 • заплащане на труда;
 • безопасност и здраве при работа;
 • човешки ресурси;
 • заетост, квалификация и преквалификация;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване;
 • социално подпомагане.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство, данъци и социално осигуряване.

Тематичен обхват:

 • финансово счетоводство;
 • управленско счетоводство;
 • бюджетно счетоводство;
 • данъчно облагане;
 • данъчно-осигурителен процес;
 • митнически режими;
 • финанси на фирмата;
 • застраховане;
 • социално осигуряване;
 • здравно осигуряване.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за отношенията на собственост и устройството на територията.

Тематичен обхват:

 • вещно право;
 • семейно право;
 • наследствено право;
 • собственост и ползване на земите и горите;
 • авторско право;
 • индустриална собственост;
 • нотариална дейност;
 • устройство на територията;
 • кадастър и имотен регистър;
 • процесуално право.

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско право, облигационно право, конкурентно право, обществени поръчки.

Тематичен обхват:

 • търговци;
 • търговски сделки;
 • търговски спорове;
 • търговска несъстоятелност;
 • търговски регистър;
 • облигационни отношения;
 • обществени поръчки;
 • защита на конкуренцията;
 • защита на потребителите;
 • процесуално право.

Актуализираните и кодифицирани текстове на всички правни актове, действащи на територията на Р България.

 • нормативни актове на българското законодателство;
 • нормативни актове на правото на Европейския съюз;
 • нормативни актове на международното право, ратифицирани от Р България;
 • международни договори, по които страна е Р България.

Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Така ще разполагате с надеждни и прецизни калкулатори за Вашите финанси.

Видове калкулатори:

Архив ЕПИ, съвместим с  ЕПИ 5.0 включва електронните продукти на ИК „Труд и право” за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2002 г., или общо около 8000 материала.

11 - 13 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Теодора Дичева, Ненко Салчев,Марио Първанов, Елка Атанасова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

18 - 20 март 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветелина Василева, Адв. Весела Андонова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

2 – 3 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 360.00 лв. с ДДС

9 - 10 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

28 - 29 април 2020 г.
София, пл. "Македония" 1, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Красимир Машев, Диана Митева, Костадинка Недкова, Георги Хорозов
Цена: 336.00 лв. с ДДС

13 - 15 май 2020 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Д-р Невин Фети, Десислава Тошкова-Николова
Цена: 336.00 лв. с ДДС

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Ривиера“, Хотелски комплекс „Ривиера Бийч“ 5*
Лектори: Д-р Томчо Томов, Ненко Салчев, Катя Кашъмова
Цена: Около 720.00 лв.

15 - 18 юни 2020 г.
Курортен комплекс "Ривиера", Хотел "Ривиера Бийч" 5*
Лектори: Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов, Д-р Диана Дикова
Цена за обучение: 336.00 лв. с ДДС

22 - 26 юни 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Борислав Белазелков, Стефан Кюркчиев, Мариана Кацарова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

Рубрика: Трудови отношения

Нови моменти в съдебните спорове по трудови дела съгласно разпоредбите на новия ГПК
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Как да попълваме уведомленията за сключен и прекратен трудов договор със срок за изпитване, след промените в Наредба № 5 за уведомлението по чл. 62, ал. 4 КТ от януари 2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Цвета Попова
стр. 9

Превръщането на договора в безсрочен не променя заплатата
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 10

Заплащане на дневни пари при командировка в страната
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 12

Началникът определя превоза при командировка
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 14

Работодателят трябва да даде отпуск при призоваване от съд
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 15

Закрила при уволнение, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 17

Възстановяване на предишната работа по време на ползване на отпуск по болест
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 18

Рубрика: Държавна служба

Изпитателният срок по Закона за държавния служител
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева
стр. 23

Понятията “служебен стаж” и “професионален опит” имат различно съдържание
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 27

Писмо № 19-00-111 от 5.02.2008 г. на МДААР
Относно прилагане на Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 29

Писмо № 17-00-36 от 7.02.2008 г. на МДААР
Относно обезщетение при бъдещо пенсиониране, съгласно Закона за държавния служител.
административна практика
Автор / източник: МДААР
стр. 31

Рубрика: Управление на човешките ресурси

Лисабонската стратегия за икономически растеж и трудова заетост в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Димитър Каменов, проф. д-р
стр. 32

Рубрика: Заплащане на труда

Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
авторски материал
Автор / източник: МТСП
стр. 36

До една заплата за вреда по небрежност
авторски материал
Автор / източник: в-к "Труд"
стр. 41

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Европейски изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 42

Рубрика: Пазар на труда

Свободно движение на хора - въпроси и отговори
авторски материал
Автор / източник: Лиляна Станкова
стр. 48

Рубрика: Социално осигуряване

Измененията в Наредба № Н-8, свързани с попълване на данните в Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 51

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени с ПМС № 21 от 08.02.2008 г.
авторски материал
Автор / източник: Елина Костова
стр. 56

Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
авторски материал
Автор / източник: Дорина Марчева
стр. 60

Писмо № 94Г-1406-1 от 5.02.2008 г. на НОИ
Във връзка с предстоящото ми пенсиониране ме интересува от коя категория е трудът ми като “водопроводчик-оксиженист” в “Електроника” АД, като имате предвид приложената трудова книжка. Работил съм към отдел “Строително-ремонтни и монтажни дейности”.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 63

Писмо № 66-10-11 от 12.02.2008 г. на НОИ
Моля за отговор счита ли се за прекратено осигуряването на кмет, което е прекратено предсрочно със заповед и с решение на общинската избирателна комисия, след което той се регистрира за кандидат за кмет за следващ мандат.
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № М-2289-1 от 12.02.2008 г. на НОИ
Предстои ми пенсиониране, но няма да ми стигнат точките за пенсия. Работя на пълен работен ден. През последните години има много работа и имам доста часове извънреден труд, отчетен като такъв от работодателя. Въпросът ми е дали за това време една година трудов стаж ще ми донесе повече от една точка? Работя на основен трудов договор, но непрекъснато с граждански договори получавам допълнителни средства за допълнителен труд извън 8-часовия ми работен ден. Ще ми донесе ли повече трудов стаж това, че съм работила и на граждански договори? административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № 94В-1810-1 от 19.02.2008 г. на НОИ
В отменения Закон за пенсиите имаше разпоредба, според която трудът на военноинвалидите с трета група инвалидност се зачиташе от втора категория труд. Аз съм военноинвалид с пожизнено определена трета група инвалидност. Интересува ме дали и сега трудът ми като такъв е от втора категория?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68

Рубрика: Социално подпомагане

Нови срокове за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Йосиф Милошев
стр. 69

Националната програма “В подкрепа на майчинството” не предвижда ограничения за родственост на лицата, които ще бъдат наети чрез нея
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 72

Рубрика: Здравно осигуряване

Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ при пребиваване или престой в други държави от Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Петя Сотирова
стр. 74

Въпроси и отговори по здравното осигуряване
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 81

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете!"