Sidebar

Меню

ЗУТ

Заглавие
Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията
Семинар по устройство на територията, кадастъра и имотния регистър
Семинар по устройство на територията и кадастъра
Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството
Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството
Процедура № 3 - Създаване и одобряване на подробен устройствен план
Промени и актуални въпроси в Закона за устройство на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Практика на Върховния административен съд
Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Новите положения при устройството на територията, благоустройството и кадъстъра
Издаване на разрешение за строеж, започване и завършване на строителството
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 06
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 06
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 12
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра
Актуални въпроси на устройството на територията, кадастъра и имотния регистър. Промените в Закона за устройство на територията. Практически въпроси по кадастралните карти и регистри
Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд
Актуални въпроси на успройството на територията, строителството и кадастъра

Книги

  • Актуални

  • Очаквани