Sidebar

Меню

ЗУТ

Заглавие
Актуални въпроси на устройството на територията и строителството. Административен контрол, упражняван от дирекция национален строителен контрол. Практика на върховен административен съд
Актуални въпроси на устройството на територията, кадастъра и имотния регистър. Промените в Закона за устройство на територията. Практически въпроси по кадастралните карти и регистри
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Административен контрол от ДНСК. Съдебна практика
Дайджест "Собственост и право", 2017 г., кн. 12
Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 06
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2017 г., кн. 06
Новите положения при устройството на територията
Преглед на промените в Закона за устройството на територията, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 2019 г.
Промени и актуални въпроси в Закона за устройство на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Кадастрални карти и кадастрални регистри. Практика на Върховния административен съд
Процедура № 3 - Създаване и одобряване на подробен устройствен план
Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството
Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството
Семинар по устройство на територията и кадастъра
Семинар по устройство на територията, кадастъра и имотния регистър
Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията

Книги